Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Γιατί Μεταρρύθμιση;Γιατί χρειαζόμαστε μια Τοπική Αυτοδιοίκηση κτισμένη πραγματικά γύρω από τις δικές σου ανάγκες, του σύγχρονου Κύπριου πολίτη.

Γιατί η σημερινή δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο είναι κατά βάση δυσλειτουργική και ιδιαίτερα ασυνήθιστη ακόμη και σε διεθνές επίπεδο.

Γιατί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός τοπικών αρχών (30 δήμοι και 349 κοινότητες στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές), πάρα πολλές από τις οποίες στερούνται, όπως είναι λογικό, το μέγεθος και την ικανότητα να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.

Γιατί ο μεγάλος βαθμός εξάρτησης από το κεντρικό κράτος και ειδικότερα από την ετήσια κρατική χορηγία, καθώς και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για εξασφάλιση εγκρίσεων, έχουν ως αποτέλεσμα πολύ μικρό περιθώριο για λήψη αποφάσεων.

Ο στόχος

Μέσα από την προτεινόμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στόχος είναι η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των δήμων αλλά και η οικονομική βιωσιμότητα των νέων Τοπικών Αρχών. Παράλληλα, με τη διεύρυνση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους, να είναι σε θέση να προσφέρουν περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στον πολίτη, ενώ παράλληλα να συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη.


Δήμοι

Προτείνουμε τη δημιουργία 17 νέων δήμων, μέσω της συνένωσης των 30 υφιστάμενων δήμων και 50 κοινοτήτων.

Οι συγχωνεύσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό, είναι όμως αναγκαίες ώστε να επιτευχθούν οι σημαντικές εξοικονομήσεις που θα καταστήσουν τους Δήμους εύρωστους και οικονομικά βιώσιμους.

Η χρηματοδότηση των δήμων αλλάζει ριζικά μέσω της κατοχύρωσης εσόδων από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και επομένως παύει η εξάρτηση από την κρατική χορηγία, με παράλληλη σημαντική αύξηση των εσόδων.

Επίσης οι εξοικονομήσεις που αναμένεται να προκύψουν από τις συνενώσεις, θα παραμείνουν στην τοπική κοινωνία και είτε θα επενδύονται σε περισσότερα αναπτυξιακά έργα, είτε σε σημαντικά μειωμένο κόστος παροχής υπηρεσιών.

Μεταφέρεται πληθώρα αρμοδιοτήτων από το Κεντρικό Κράτος προς τους δήμους, έτσι ώστε οι υπηρεσίες να παρέχονται πιο κοντά στον πολίτη.

Για πρώτη φορά στην Κύπρο εισάγεται ένα καινούργιο σύστημα που διασφαλίζει τη διαφάνεια και τον έλεγχο. Σε κάθε δήμο θα δημιουργηθεί μια μονάδα προληπτικού εσωτερικού ελέγχου για όλες τις δαπάνες και τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Επίσης εισάγεται στο νόμο, υποχρέωση έτσι ώστε όλες οι αποφάσεις του Δήμου να δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο, ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να έχει γνώση και να ελέγχει τις τοπικές αποφάσεις.


Κοινότητες

Σήμερα, οι 121 από τις 349 Κοινότητες δεν απασχολούν προσωπικό (ούτε έναν υπάλληλο), ενώ άλλες 122 Κοινότητες απασχολούν μόνο 1 υπάλληλο. Συνεπώς, είναι ξεκάθαρη η ανάγκη για πραγματική παροχή υπηρεσιών, που να εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες των κατοίκων σε όλες ανεξαρτήτως τις κοινότητες.

Αυτό επιτυγχάνεται σε πρώτο στάδιο μέσα από την πρόταση για δημιουργία 32 Τοπικών Συμπλεγμάτων Παροχής Υπηρεσιών, στα οποία θα συμμετέχει συγκεκριμένος αριθμός γειτονικών κοινοτήτων. Τα συμπλέγματα αυτά θα έχουν ξεχωριστή νομική οντότητα και θα απασχολούν προσωπικό που θα εξυπηρετεί όλες τις κοινότητες που συμμετέχουν σε αυτό, όπως γραμματειακές, λογιστικές, τεχνικές υπηρεσίες, περισυλλογή σκυβάλων κ.α.


Δημιουργία πέντε (5) Επαρχιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Ενοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν σήμερα τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, τα Συμβούλια Αποχετεύσεων καθώς και Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων, με την παράλληλη μεταφορά της αδειοδότησης της ανάπτυξης (πολεοδομικές άδειες και άδειες οικοδομής) από τα Επαρχιακά Γραφεία Πολεοδομίας, τους Δήμους και τις Επαρχιακές Διοικήσεις, αντίστοιχα, στους πέντε (5) αυτούς Οργανισμούς.

Το νομοσχέδιο αυτό, σκοπό έχει την εκμετάλλευση συνεργιών κλίμακας στα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και διοίκησης των εν λόγω Οργανισμών, και παράλληλα την εξυπηρέτηση του πολίτη σε ένα και μόνο σημείο, όπου θα εκδίδονται παράλληλα και οι δύο άδειες που αφορούν την αδειοδότηση της ανάπτυξης.

Μέρος του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακή Δημοκρατίας

Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση και την άντληση κονδυλίων μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακή Δημοκρατίας, το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Νομοσχέδια που αφορούν τη μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Με βάση τα πιο πάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών, κατέθεσε στη Βουλή τρία νομοσχέδια τα οποία στο παρόν στάδιο συζητούνται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις βασικές πρόνοιες των τριών νομοσχεδίων, αναφέρονται κάτω από τη σχετική ενότητα στην παρούσα ιστοσελίδα.