Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
24/05/2020 11:00:05 AM

Εντολή Υπουργού Εσωτερικών με βάση τον Περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου. Κ.Δ.Π. 304/2019. Δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20/9/20203
Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου του 2016 (50(Ι)/2016)


Εντολή Υπουργού Εσωτερικών με βάση το άρθρο 15
Ν50(Ι)/2016Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής ΄Ηχου) Νόμου του 2016 (50(Ι)/2016), εκδίδει την παρούσα εντολή για ρύθμιση θεμάτων που εγείρονται στο εδάφιο (6), του άρθρο 3, του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου του 2016 (50(Ι)/2016), για καθορισμό ανώτατων ορίων εκπομπής ήχου στο εξωτερικό των κέντρων αναψυχής, σε οικιστικές περιοχές και για τον καθορισμό μεθοδολογίας που θα ακολουθούν οι αρμόδιες αρχές σε περιπτώσεις που τα χαρακτηριστικά αδειούχων αναπτύξεων δικαιολογούν τη μείωση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου έντασης ήχου που καθορίζεται με το Διάταγμα ηχητικής Διαβάθμισης καθώς και για ρύθμιση θεμάτων που εγείρονται στις παραγράφους (δ) και (ε) του εδαφίου (9) του άρθρου 3, για τις περιπτώσεις που δικαιολογείται να καθοριστούν διαφοροποιημένα όρια εκπομπής ήχου για ορισμένα χρονικά διαστήματα.
Συνοπτικός τίτλος1.-(1) Εντολή για ρύθμιση θεμάτων που εγείρονται στο άρθρο 3(6) και στο άρθρο 3(9)-παρ. (δ) και (ε) του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής ήχου) Νόμου του 2016.
Ερμηνεία2.-(1) Στην παρούσα εντολή, η ερμηνεία είναι αυτή που προκύπτει από τον Νόμο και το Διάταγμα Ηχητικής Διαβάθμισης και επιπρόσθετα:

  «διάταγμα ηχητικής διαβάθμισης» σημαίνει το διάταγμα ηχητικής διαβάθμισης και συναφών θεμάτων που εκδίδεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με βάση το άρθρο 3(5) του Νόμου, για καθορισμό ανωτάτων επιτρεπτών ορίων εκπομπής ήχου στο εξωτερικό των κέντρων αναψυχής, σε περιοχές στις οποίες επιτρέπονται αναπτύξεις που στεγάζουν διευκολύνσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας στα σχέδια ανάπτυξης.

  «Νόμος» σημαίνει τον περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμο του 2016 (50(Ι)/2016)

  «Θέσεις Εσωτερικά περιμετρικά», σημαίνει για όσες πλευρές του υποστατικού του χώρου παραμένουν κλειστές, θέσεις που βρίσκονται σε απόσταση δύο (2) μέτρων από κάθε πλευρά προς το εσωτερικό.

  «Περιοχή μελέτης» ονομάζεται η περιοχή στην οποία γίνεται ακουστική μελέτη.

Έκδοση άδειας εκπομπής ήχου σε περιοχές που επιτρέπονται διευκολύνσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας σε τιμές χαμηλότερες του ανώτατου επιτρεπτού ορίου έντασης ήχου ή διαφοροποίηση των ορίων εκπομπής ήχου για ορισμένα χρονικά διαστήματα3.(1) Η αρμοδία αρχή μπορεί να καθορίσει σε άδεια εκπομπής ήχου που εκδίδει, χαμηλότερα όρια εκπομπής ήχου από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια που έχουν καθοριστεί στο διάταγμα ηχητικής διαβάθμισης ή να καθορίσει διαφοροποιημένα όρια εκπομπής ήχου για ορισμένα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το εδάφιο (6) ή τις παραγράφους (δ και ε) του εδαφίου (9)αντίστοιχα του άρθρου 3, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
   (α) Όταν η αρμόδια αρχή εκπονήσει αυτεπάγγελτα ακουστική μελέτη στη βάση του παραρτήματος Α της παρούσας εντολής, υπογραμμένη από μελετητή ακουστικής, όπως ορίζεται στο Νόμο, με την οποία θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα διαφοροποίησης.

   (β) Όταν υποβληθεί ακουστική μελέτη στη βάση του παραρτήματος Ατης παρούσας εντολής, εκ μέρους ευαίσθητων δεχτών, υπογραμμένη από μελετητή ακουστικής, όπως ορίζεται στο Νόμο, με την οποία διαπιστώνεται ότι υπάρχει υπέρβαση στη βάση του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του Διατάγματος ηχητικής διαβάθμισης.

Νοείται ότι ο ιδιοκτήτης κέντρου αναψυχής, εάν το επιθυμεί, μπορεί να υποβάλει ο ίδιος αποτελέσματα ακουστικής μελέτης που έχουν ετοιμαστεί από μελετητή ακουστικής στη βάση του Παραρτήματος Α και Β.

(2) Η Αρμοδία Αρχή, με βάση την παράγραφο (ε), εδάφιο (9) του άρθρου 3 του Νόμου, μπορεί να τροποποιήσει προς τα κάτω τα ανώτατα επιτρεπτά όρια σε άδεια που έχει ήδη εκδοθεί με βάση τον Νόμο, όταν ισχύουν εκ των υστέρων οι προϋποθέσεις του εδαφίου 3.(1) της παρούσας εντολής

Έκδοση άδειας εκπομπής ήχου σε οικιστικές περιοχές.4. (1) Σε περίπτωση που κέντρο αναψυχής, διαθέτει όλες τις αναγκαίες άδειες που καθορίζονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (9) του άρθρου 3 του Νόμου, αλλά δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές που ρυθμίζονται με το διάταγμα ηχητικής διαβάθμισης, τότε για να εκδοθεί άδεια εκπομπής ήχου, ο ιδιοκτήτης προσκομίζει ακουστική μελέτη στη βάση του παραρτήματος Α και Β.

Νοείται ότι καμιά άδεια εκπομπής ήχου δεν χορηγείται αν οι άδειες ανάπτυξης του κέντρου αναψυχής το απαγορεύουν ή αν το κέντρο αναψυχής βρίσκεται σε περιοχή που με βάση τα Σχέδια Ανάπτυξης απαγορεύεται η εκπομπή ήχου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Προδιαγραφές για διεξαγωγή ακουστικής μελέτης για καθορισμό νέων ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων έντασης ήχου που γίνεται εκ μέρους της αρμόδιας αρχής ή του ιδιοκτήτη κέντρου αναψυχής ή του ευαίσθητου δέκτη.

Η ακουστική μελέτη γίνεται από μελετητή ακουστικής με βάση τα πρότυπα BS 7445-1 και BS 7445-2 και περιλαμβάνει:

1. Μελέτη χρήσης γης για εντοπισμό υφιστάμενων και πιθανόν μελλοντικών χρήσεων γης, στην περιοχή μελέτης και σε περιοχές που γειτνιάζουν σε αυτές. Η μελέτη χρήσης γης γίνεται με την αξιοποίηση των σχεδίων ανάπτυξης και των συνοδευτικών χαρτών καθώς και με επιτόπια επίσκεψη – παρατήρηση.

2. Καθορισμό σημείων διεξαγωγής μετρήσεων σε πυκνό κάνναβο, ο οποίος θα έχει κορυφές σε όλα τα σημεία στο εξωτερικό των κέντρων αναψυχής και στο εξωτερικό των ευαίσθητων δεχτών της περιοχής μελέτης.

Νοείται ότι σε περίπτωση που η ακουστική μελέτη γίνεται εκ μέρους του ιδιοκτήτη κέντρου, τότε η περιοχή μελέτης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την περιοχή που περικλείεται σε κύκλο ακτίνας 100μέτρων με κέντρο του κύκλου το κέντρο της κάτοψης της κτηριακής υποδομής του κέντρου αναψυχής.

3. Μέτρηση του θορύβου βάθους στις σταθμίσεις A και C σε όλα τα σημεία του καννάβου και με αντιπροσωπευτικές μετρήσεις εντός και εκτός της καλοκαιρινής περιόδου.

Νοείται ότι οι μετρήσεις γίνονται με όργανο ελέγχου έντασης ήχου, με προδιαγραφές που ορίζονται στο Διάταγμα Ηχητικής Διαβάθμισης.

4. Καθορισμόνέων, χαμηλότερων, επιτρεπτών ορίων έντασης ήχου περιοχής, στάθμισης A και C, με την χρήση λογισμικού προσομοίωσης ή με πολλαπλές δοκιμές. Η διαπίστωση ότι αυτά τα νέα χαμηλότερα όρια είναι ικανοποιητικά, γίνεται όταν η παρατηρούμενη υπέρβαση του θορύβου βάθους δεν ξεπερνά τα 3 dB σε κάθε υφιστάμενο ή μελλοντικό ευαίσθητο δέχτη της περιοχής, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του Διατάγματος Ηχητικής Διαβάθμισης.

5. Γεωγραφικό διαχωρισμό της περιοχής μελέτης σε τμήματα που θα παρουσιάζουν ενιαίες τιμές νέων ανώτατων επιτρεπτών ορίων έντασης ήχου, στάθμισης A και C.

Νοείται ότι η ακουστική μελέτη παραδίδεται από τον μελετητή ακουστικής στην αρμόδια αρχή σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Επίσης παραδίδονται οι μετρήσεις σε ανοικτή μορφή (open data). H μελέτη και τα δεδομένα καθίστανται περιουσία της αρμόδιας αρχής καιαυτή οφείλει να την παραδίδει σε οποιοδήποτε νέο μελετητή της περιοχής ή άλλης παρακείμενης περιοχής ή σε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη κέντρου ή ευαίσθητο δέχτη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑκουστική μελέτη ηχομόνωσης και περιορισμού θορύβου

Η ακουστική μελέτη ηχομόνωσης και περιορισμού θορύβου γίνεται από μελετητή ακουστικής και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

(ι) Λαμβάνονται από την οικεία αρμόδια αρχή οι διαθέσιμες μετρήσεις του θορύβου βάθους της περιοχής ενδιαφέροντος. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις τότε θα πρέπει να προηγηθεί η ακουστική μελέτη που φαίνεται στο Παράρτημα Α της παρούσας εντολής.

(ιι). Για χώρους αναψυχής κλειστού τύπου:

(α) Τα μηχανήματα παραγωγής ήχου τίθενται στην ένταση που επιθυμεί ο ιδιοκτήτης, με βάση το πρόγραμμα της επιχείρησής του.

(β) Λαμβάνονται μετρήσεις των δεικτών έντασης στάθμισης Α και C σε θέσεις εσωτερικά περιμετρικά, σε όλες τις δυνατές κατευθύνσεις, μετρήσεις στις θέσεις στο εξωτερικό του χώρου αναψυχής, στις οποίες, με βάση το Νόμο και το Διάταγμα Ηχητικής Διαβάθμισης, θα μετρείται και θα ελέγχεται η υπέρβαση ή όχι των ανώτατων επιτρεπτών ορίων για τη στάθμιση Α και για την στάθμιση C και μετρήσεις στο εξωτερικό των ευαίσθητων δεχτών που γειτνιάζουν με το κέντρο αναψυχής, στις θέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 5 του διατάγματος ηχητικής διαβάθμισης.

Νοείται ότι οι μετρήσεις γίνονται με όργανο ελέγχου έντασης ήχου, με προδιαγραφές που ορίζονται στο Διάταγμα Ηχητικής Διαβάθμισης

Νοείται περαιτέρω ότι τα σημεία στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής, στα οποία θα ελέγχονται τα ανώτατα επιτρεπτά όρια έντασης ήχου θα είναι σε εκείνους τους προσανατολισμούς στους οποίους υπάρχει ευαίσθητος δέχτης, και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνουν μετρήσεις σε λιγότερο από τέσσερις (4) διαφορετικές κατευθύνσεις.

(γ) Γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων με τα ανώτατα επιτρεπτά όρια έντασης ήχου στάθμισης Α και C, και με τις τιμές του θορύβου βάθους στο εξωτερικό των γειτονικών ευαίσθητων δεχτών. Αφού επιβεβαιωθεί ότι τα όρια δεν παραβιάζονται (σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 5 του Διατάγματος ηχητικής διαβάθμισης), ετοιμάζεται κάτοψη σχεδίου με τις θέσεις των μηχανημάτων αναπαραγωγής ήχου καθώς και κατάλογος τους, με περιγραφή τους και ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά τους. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν μονωτικά ηχοπετάσματα, τότε σημειώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η θέση τους. Στην κάτοψη σημειώνεται επίσης η θέση που λήφθηκαν οι μετρήσεις εσωτερικά περιμετρικά και σε κατάλογο σημειώνονται οι αντίστοιχες τιμές.

(ιιι) . Για χώρους αναψυχής ανοικτού τύπου:

(α) Τα μηχανήματα παραγωγής ήχου τίθενται στην ένταση που επιθυμεί ο ιδιοκτήτης, με βάση το πρόγραμμα της επιχείρησής του.

(β) Γίνονται οι ακόλουθες μετρήσεις: Για όλες τις κλειστές πλευρές, γίνονται μετρήσεις των δεικτών έντασης στάθμισης Α και C σε θέσεις εσωτερικά περιμετρικά του κέντρου αναψυχής. Γίνονται μετρήσεις σε τρεις (3) θέσεις που βρίσκονται σε απόσταση 2 μέτρων από κάθε μηχάνημα παραγωγής ήχου. Γίνονται μετρήσεις σε θέσεις στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής, στο οποίο θα μετρείται και θα ελέγχεται αν παραβιάζεται το ανώτατο επιτρεπτό όριο στης περιοχής τόσο για τη στάθμιση Α όσο και για την στάθμιση C. Γίνονται μετρήσεις στο εξωτερικό ευαίσθητων δεχτών που γειτνιάζουν με το χώρο αναψυχής.

Νοείται ότι οι μετρήσεις γίνονται με όργανο ελέγχου έντασης ήχου, με προδιαγραφές που ορίζονται στο Διάταγμα Ηχητικής Διαβάθμισης

Νοείται περαιτέρω ότι τα σημεία στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής, στα οποία θα ελέγχονται τα ανώτατα επιτρεπτά όρια έντασης ήχου θα είναι σε εκείνους τους προσανατολισμούς στους οποίους υπάρχει ευαίσθητος δέχτης, και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνουν μετρήσεις σε λιγότερο από τέσσερις (4) διαφορετικές κατευθύνσεις.

(γ) Γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων με τα ανώτατα επιτρεπτά όρια έντασης ήχου στάθμισης Α και C, και με τις τιμές του θορύβου βάθους στο εξωτερικό των γειτονικών ευαίσθητων δεχτών. Αφού επιβεβαιωθεί ότι τα όρια δεν παραβιάζονται (σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 5 του Διατάγματος ηχητικής διαβάθμισης), ετοιμάζεται κάτοψη σχεδίου με τις θέσεις των μηχανημάτων αναπαραγωγής ήχου καθώς και κατάλογος τους, με περιγραφή τους και ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά τους. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν μονωτικά ηχοπετάσματα, τότε σημειώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η θέση τους. Στην κάτοψη σημειώνεται επίσης η θέση που λήφθηκαν οι μετρήσεις εσωτερικά περιμετρικά και οπουδήποτε αλλού σε καλυμμένο ή ακάλυπτο χώρο και σε κατάλογο σημειώνονται οι αντίστοιχες τιμές.

(iv) Οποιαδήποτε μελέτη η οποία εκπονείται για σκοπούς της παρούσας εντολής παραδίδεται στην αρμοδία αρχή.

Υπουργείο Εσωτερικών

Λευκωσία

Για την αρχική σελίδα που αφορά στον ήχο από Κέντρα Αναψυχής, πατήστε εδώ.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα