Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών


Επισκεφθείτε εδώ την Ιστοσελίδα Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας


Αποστολή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) είναι η:

- Αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία
- Διεξαγωγή χωρομετρικών, κτηματολογικών, εκτιμητικών, χαρτογραφικών, γεωδαιτικών και υδρογραφικών εργασιών
- Αναδιάρθρωση και αποτελεσματική αξιοποίηση/διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
- Παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών με χρήση νέας τεχνολογίας
- Μεγιστοποίηση εσόδων με το πιο χαμηλό κόστος
- Διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας, αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση όλων των δεδομένων που απορρέουν από τις αρμοδιότητες και εργασίες του Τμήματος (κτηματολογικά, χωρομετρικά, εκτιμητικά, γεωγραφικά, γεωδαιτικά, υδρογραφικά)
- Αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη μέσα από την ποιοτική παροχή υπηρεσιών και ενιαίας ολοκληρωμένης πληροφόρησης-ηλεκτρονική διακυβέρνηση
- Αποτελεσματική διαχείριση έργωνΧρήσιμες Συνδέσεις

Πύλη για πολίτες

Ηλεκτρονικές αιτήσεις

Πλοήγηση σε χάρτες

Γεω-Πύλη “Inspire”


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα