Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ


ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Σύσταση

Η εγκαθίδρυση της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας κατά της Εμπορίας Προσώπων (ΠΣΟ) προνοείται στο άρθρο 64 του Ν.60(Ι)/2014. Της Ομάδας αυτής προεδρεύει ο Εθνικός Συντονιστής και απαρτίζεται από:

- τον Υπουργό Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρος
- τον Γενικό Εισαγγελέα ή εκπρόσωπό του
- τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, ή εκπρόσωπό του
- τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπο του,
- τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ή εκπρόσωπό του
- τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, ή εκπρόσωπό του
- τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ή εκπρόσωπό του
- τον Αρχηγό Αστυνομίας, ή εκπρόσωπό του
- τον Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας, ή εκπρόσωπό του
- τον Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ή εκπρόσωπό του
- τον Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ή εκπρόσωπό του
- τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασύλου, ή εκπρόσωπό του
- Εκπρόσωπο του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
- Εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου
- Εκπρόσωπους μέχρι και τεσσάρων μη κυβερνητικών οργανισμών (ΜΚΟ) που καθορίζονται από τον Εθνικό Συντονιστή, ένας εκ των οποίων να ασχολείται απαραίτητα με την παροχή στήριξης στα θύματα, η θητεία των οποίων είναι διάρκειας δύο (2) ετών.


Ο Εθνικός Συντονιστής, όταν το κρίνει απαραίτητο, δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της πολυθεματικής συντονιστικής ομάδας εκπροσώπους, εμπειρογνώμονες και ειδικούς άλλων κρατικών υπηρεσιών, τοπικών αρχών και άλλων οργανισμών ή φορέων.


Αρμοδιότητες

Η Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα συνέρχεται τακτικά και σε ολομέλεια κάθε τρεις μήνες ή τουλάχιστον τρεις φορές τον χρόνο. Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, αρμοδιότητες της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας κατά της εμπορίας προσώπων είναι:
- Η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
- Η παρακολούθηση της υλοποίησης και η εσωτερική αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
- Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του εθνικού μηχανισμού αναφοράς θυμάτων
- Η συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών, στοιχείων και στατιστικών δεδομένων
- Η σύνταξη εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού για καλές πρακτικές
- Η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση των σχετικών νομοθεσιών
- Η διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδετικών προγραμμάτων για τους λειτουργούς των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των ΜΚΟ
- Η διοργάνωση δράσεων για ευαισθητοποίηση του κοινού
- Η ετοιμασία και συζήτηση πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ και οποιασδήποτε από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, και
- Η παρακολούθηση και μελέτη των διεθνών εξελίξεων και του διεθνούς δικαίου στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα