Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΥΜΑΤΩΝ
Πρόσωπα τα οποία έχουν αναγνωρισθεί σαν θύματα εμπορίας προσώπων:

· Έχουν δικαίωμα ενημέρωσης για τα δικαιώματά τους σε γλώσσα που τους είναι κατανοητή.
· Θα τους παραχωρηθεί ατελώς προσωρινή άδεια παραμονής με σκοπό την περίσκεψη διάρκειας τουλάχιστον ενός μηνός, για να ξεφύγουν από την επιρροή των δραστών και να αποφασίσουν κατά πόσον επιθυμούν να συνεργαστούν με τις διωκτικές για διερεύνηση της υπόθεσής τους. Κατά τη διάρκεια ισχύος της προσωρινής άδειας παραμονής για περίσκεψη κανένα μέτρο απέλασης δεν μπορεί να εκτελεσθεί εναντίον τους.

· Μετά την λήξη της προσωρινής άδειας παραμονής για περίσκεψη και εφόσον επιθυμούν να συνεργαστούν με τις διωκτικές αρχές, τους παραχωρείται άδεια προσωρινής παραμονής και απασχόλησης διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών.
· Μπορούν να αλλάξουν τομέα απασχόλησης.

· Εάν είναι γυναίκα θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης μπορεί να διαμείνει στο κρατικό καταφύγιο. Σε περίπτωση που δεν θα διαμείνει στο καταφύγιο αυτό, θα εξετασθούν άλλες διευθετήσεις διαμονής σου από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.
· Έχουν δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους και των προσωπικών περιστατικών τους.
· Έχουν πρόσβαση σε δημόσιο βοήθημα εφόσον δεν έχουν επαρκείς πόρους για τη συντήρηση σου.
· Έχουν δικαίωμα σε νομική εκπροσώπηση στο Δικαστήριο σε περίπτωση που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να την εξασφαλίσουν
· Έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική στήριξη.
· Έχουν δικαίωμα σε αποζημιώσεις
· Λαμβάνουν προστασία από καταστάσεις και πρόσωπα τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα

· Έχουν πρόσβαση σε προγράμματα όπως μαθήματα βελτίωσης των επαγγελματικών τους ικανοτήτων που στόχο έχουν την αποκατάσταση της κοινωνικής τους ζωής.
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα