Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ


11.1 Κρατικό καταφύγιο
Από το Νοέμβριο του 2007 δημιουργήθηκε το κρατικό καταφύγιο θυμάτων εμπορίας προσώπων, το οποίο και βρίσκεται υπό την αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Αξίζει να επισημανθεί, πως ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Hammarberg κατά τις επισκέψεις του στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, εξέφρασε τις θετικότατες εντυπώσεις που αποκόμισε από τη λειτουργία του κρατικού καταφυγίου.

11.2 Αναθεώρηση της πολιτικής που διέπει την είσοδο και απασχόληση αλλοδαπών καλλιτεχνών

Η αναθεώρηση αυτή έγινε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 29/10/2008. Με τη νέα αυτή πολιτική που τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2009, καταργήθηκε η ειδική θεώρηση σε καλλιτέχνες. Έχουν, επίσης, υιοθετηθεί ομοιόμορφες διαδικασίες με τους υπόλοιπους τομείς απασχόλησης, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των αλλοδαπών εργαζομένων. Πρόσθετα, η νέα πολιτική εισάγει σαφή κριτήρια και προϋποθέσεις για την είσοδο και απασχόληση αλλοδαπών καλλιτεχνών στη Δημοκρατία για διασφάλιση της πραγματικής καλλιτεχνικής τους ιδιότητας και ελαχιστοποίηση της πιθανότητας τα πρόσωπα αυτά να τύχουν εκμετάλλευσης ή να πέσουν θύματα εμπορίας. Παράλληλα, με την ίδια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναθεωρήθηκε η νομοθεσία που διέπει τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας.

11.3 Αναθεώρηση της πολιτικής που διέπει την είσοδο και απασχόληση οικιακών εργαζόμενων

Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 13/5/2010 ενέκρινε την Πρόταση που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά από σχετική απόφαση της Υπουργικής Επιτροπής που λήφθηκε στις 27/8/2009, για την αναθεώρηση της πολιτικής που διέπει την είσοδο και απασχόληση αλλοδαπών οικιακών εργαζόμενων. Η νέα αυτή πολιτική περιλαμβάνει την αναθεώρηση της μισθοδοσίας, των κριτηρίων απασχόλησης, των συμβολαίων απασχόλησης και του τρόπου καταβολής της εγγυητικής ώστε η εγγυητική να καταβάλλεται τόσο από τον εργοδότη όσο και από τον εργαζόμενο Εισάγει, επίσης, την υποχρέωση γνώσης βασικού επιπέδου της ελληνικής ή της αγγλικής γλώσσας και πείρας τουλάχιστον ενός έτους σε παρόμοια θέση για τους υπηκόους τρίτων χωρών που πρόκειται να απασχοληθούν ως οικιακοί εργαζόμενοι, ενώ η αρμοδιότητα για την εξέταση αιτήσεων για την απασχόληση οικιακών εργαζόμενων αναμένεται να μεταφερθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα