Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
24/05/2020 10:50:29 AM

Διάταγμα Ηχητικής Διαβάθμισης Κ.Δ.Π. 303/2019. Δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20/9/20204
Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου του 2016 (50(Ι)/2016)


Διάταγμα των Υπουργών Εσωτερικών και Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 3

Ν50(Ι)/2016Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που τους χορηγούνται από τις διατάξεις του άρθρου 3(5) του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής ΄Ηχου) Νόμου του 2016 (50(Ι)/2016), εκδίδουν το ακόλουθο διάταγμα με το οποίο καθορίζονται τα ανώτατα επιτρεπτά όρια εκπομπής ήχου στο εξωτερικό των κέντρων αναψυχής, σύμφωνα με την ηχητική διαβάθμιση των περιοχών που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, εδάφιο (2), τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα όργανα ελέγχου έντασης ήχου και τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή και άλλα συστήματα, καθώς και τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιείται. Το παρόν διάταγμα αναθεωρείται κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε (5) χρόνια από την τελευταία δημοσίευσή του.
Συνοπτικός τίτλος1.-(1) Διάταγμα ηχητικής διαβάθμισης και συναφών θεμάτων.
Ερμηνεία2.-(1) Στον παρόν διάταγμα η ερμηνεία είναι αυτή που προκύπτει από τον Νόμο και επιπρόσθετα:

  «Ανώτατο επιτρεπτό όριο έντασης ήχου στάθμισης Α ή στάθμισης C στο εξωτερικό των κέντρων αναψυχής» σημαίνει την ανώτερη τιμή που μπορεί να πάρει ο δείκτης έντασης στάθμισης A ή C αντίστοιχα, με βάση την ηχητική διαβάθμιση της περιοχής. Ο δείκτης μετρείται σε σημεία που περιγράφονται στο παρών Διάταγμα.

  «Δείκτης έντασης στάθμισης Α» που μπορεί να σηματοδοτηθεί με την ισοδύναμη στάθμη θορύβου LAeq,10min και σημαίνει τη μέση ένταση εκπεμπόμενου ήχου στάθμισης Α, που παράγει την ίδια ενέργεια με ήχο που διακυμαίνεται σε 10 λεπτά. Η μέτρηση γίνεται με βάση το πρότυπο ISO 1996 – 2: 2017 (ή κάθε νεότερη έκδοση του προτύπου που βρίσκεται σε ισχύ). Κάθε δεκάλεπτο θεωρείται ξεχωριστό συμβάν. Η μονάδα μέτρησης είναι το dB(A).

  «Δείκτης έντασης στάθμισης C» που μπορεί να σηματοδοτηθεί με την ισοδύναμη στάθμη θορύβου LCeq,10min και σημαίνει τη μέση ένταση εκπεμπόμενου ήχου στάθμισης C, που παράγει την ίδια ενέργεια με ήχο που διακυμαίνεται σε 10 λεπτά. Η μέτρηση γίνεται με βάση το πρότυπο ISO 1996 – 2: 2017 (ή κάθε νεότερη έκδοση του προτύπου που βρίσκεται σε ισχύ). Κάθε δεκάλεπτο θεωρείται ξεχωριστό συμβάν. Η μονάδα μέτρησης είναι το dB(C).

  «Δείκτης ποσοστού Χ% υπέρβασης» σημαίνει τη τιμή του δείκτη έντασης στάθμισης Α ή C που την υπερβαίνει κατα Χ% των μετρήσεων, όταν η μέτρηση γίνεται στην ίδια θέση, με όργανο με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές που έχει βαθμονομηθεί τους τελευταίους 24 μήνες, σε ίδιες κλιματικές συνθήκες, μέσα σε 10 λεπτά. Συμβολίζεται με LAX για στάθμιση Α και LCX για στάθμιση C. Αν στο συμβολισμό παραλείπεται το γράμμα A ή C, τότε ισχύει και για τις δύο σταθμίσεις.

  «εξωτερικό του κέντρου αναψυχής» σημαίνει το χώρο που βρίσκεται επί των ορίων και εξωτερικά της κτηριακής εγκατάστασης του Κέντρου Αναψυχής.

  “ευαίσθητος δέχτης» σημαίνει άτομο που διαμένει μόνιμα ή προσωρινά ή φιλοξενείται ή παρίσταται καταβάλλοντας αντίτιμο ή όχι σε οποιαδήποτε μόνιμη και νόμιμη οικοδομή π.χ. κατοικίες, καταλύματα, νοσοκομεία, οίκους ευγηρίας, σχολές και άλλα κτίρια ευαίσθητα σε εκπομπές ήχου από Κέντρα Αναψυχής.

  «ηχητική διαβάθμιση περιοχής» σημαίνει τον καθορισμό του ανώτατου επιτρεπτού ορίου έντασης ήχου σε μία περιοχή για διευκολύνσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας που εκπέμπουν ήχο ήπιας ή συνήθους ή οχληρής μορφής.

  «θόρυβος βάθους» σημαίνει τη μέση στάθμη θορύβου που έχει υπερβεί κατά 90% των μετρήσεων της περιόδου μέτρησης. Έχειτηνέννοιαπουαποδίδεταιστονόρομετοσύμβολο L90 background noise στοπρότυπο BS4142: Methods for rating and assessing industrial and commercial sound. Σε αυτόν δεν συνυπολογίζεται ο θόρυβος από τα κέντρα αναψυχής που καλύπτονται από τον παρόντα νόμο.

  «κέντρο αναψυχής ανοικτού τύπου» σημαίνει κέντρο αναψυχής που έχει μερική ή ολική δραστηριότητα σε εξωτερικό χώρο.

  «κέντρο αναψυχής κλειστού τύπου», σημαίνει κέντρα αναψυχής όπου δεν έχουν δραστηριότητες σε υπαίθριο χώρο και έχουν πλήρες κέλυφος, δηλαδή κέλυφος που σε ποσοστό πέραν του 90% να είναι κατασκευασμένο με μόνιμο δομικό υλικό, όπως σκυρόδεμα, τούβλα τζαμλίκι ή ξύλο.

  «κέντρο αναψυχής που συνορεύει με οικιστική περιοχή ή ευαίσθητο δέχτη» είναι κέντρο αναψυχής που το τεμάχιο στο οποίο βρίσκεται είναι σε απόσταση μικρότερη ή ίση των 30 μέτρων, περίπου, από την οικιστική περιοχή ή / και τον ευαίσθητο δέχτη αντίστοιχα.

  «Νόμος» σημαίνει τον περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμο του 2016 (50(Ι)/2016).

  «Περιοχές που επιτρέπονται διευκολύνσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας ή περιοχές» σημαίνει τις περιοχές που χωροθετούνται στα σχέδια αναπτύξεων και στις οποίες επιτρέπονται αναπτύξεις που στεγάζουν διευκολύνσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας. Χωρίζονται σε ήπιας, συνήθους και οχληρής μορφής.

  «Σχέδια Ανάπτυξης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο του 1972.

Ανώτατα Επιτρεπτά όρια εκπομπής ήχου στο εξωτερικό των κέντρων αναψυχής, σύμφωνα με την ηχητική διαβάθμιση περιοχών3.-(1) Η με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του Νόμου ηχητική διαβάθμιση των περιοχών των κέντρων αναψυχής που εκπέμπουν ήχο οχληρής, συνήθους ή ήπιας μορφής γίνεται με βάση τις περιοχές που επιτρέπονται διευκολύνσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας και που απεικονίζονται στα σχέδια ανάπτυξης. Η ηχητική διαβάθμισή καθορίζεται σε τρεις διαβαθμίσεις : ήπιας, συνήθους και οχληρής μορφής. Η γεωγραφική κάλυψη κάθε μορφής είναι η ίδια με την αντίστοιχή της στα σχέδια αναπτύξεων.

(2) Σε περιοχές που επιτρέπονται διευκολύνσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας ήπιας και συνήθους μορφής, το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκπομπής ήχου στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής, στάθμισης Α, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 70dB,

(3) Σε περιοχές που επιτρέπονται οι διευκολύνσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας οχληρής μορφής, το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκπομπής ήχου στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής, στάθμισης Α, δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 80 dB,

(4) Σε περιοχές που επιτρέπονται οι διευκολύνσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας αλλά συνορεύουν με οικιστική περιοχή ή / και με ευαίσθητους δέχτες, το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκπομπής ήχου στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής, στάθμισης Α, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 60dΒ.

(5) Για όλες τις περιοχές στις οποίες επιτρέπονται διευκολύνσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας, το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκπομπής ήχου στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής, στάθμισης C, δεν μπορεί να ξεπερνά το αντίστοιχο ανώτατο επιτρεπτό όριο εκπομπής ήχου στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής, στάθμισης Α, πέραν των 15dB (LCeq, 10 min- LAeq, 10 min< 15 dB).

Προδιαγραφές των οργάνων ελέγχου έντασης ήχου και μεθοδολογία που θα χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της έντασης ήχου που εκπέμπεται από τα κέντρα αναψυχής4.-(1) Οι μετρήσεις των δεικτών έντασης στάθμισης Α ή C και του δείκτη ποσοστού Χ% υπέρβασης, λαμβάνονται ανά δεκάλεπτο. Το κάθε δεκάλεπτο θεωρείται ως διαφορετικό περιστατικό. Οι μετρήσεις, λαμβάνονται με όργανα ελέγχου έντασης ήχου, όπως αναλύονται στο εδάφιο (2), και τοποθετούνται σε σημεία που βρίσκονται:

(i) σε απόσταση τριών (3) μέτρων από το εξωτερικό του κέντρου αναψυχής και σε ύψος τεσσάρων (4) μέτρων, σε περίπτωση που είναι κλειστού τύπου και για τις κλειστές πλευρές των χώρων ανοικτού τύπου, αν υπάρχουν,

(ii) σε απόσταση ενός (1) μέτρου από το όριο του τεμαχίου και σε ύψος τεσσάρων (4) μέτρων σε περίπτωση των ανοικτών πλευρών του κέντρου αναψυχής ανοικτού τύπου.

Νοείται ότι οι μετρήσεις διεξάγονται σε κλιματικές συνθήκες χωρίς αέρα και βροχή.

(2) Οι μετρήσεις λαμβάνονται από όργανα ελέγχου έντασης ήχου που έχουν τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:

(i) ολοκληρωμένο ηχόμετρο / στατιστικός αναλυτής ακριβείας τύπου Ι, Class 1 performance IEC 61672-1:2013 Class 1, IEC 61672-1:2002, με δυνατότητα να καταγράφει, να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει σε ψηφιακή μορφή τους δείκτες θορύβου: Leq, Lmax, L5, L10, L50, L90,

(ii) έχουν βαθμονομηθεί τους τελευταίους 24 μήνες από πιστοποιημένο εργαστήριο ή τον κατασκευαστή (accreditation ISO 17025),

(iii) έχουν φασματική ανάλυση 1:3 οκτάβας.

Περιπτώσεις υπέρβασης της μέγιστης επιτρεπόμενης έντασης ήχου στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής.5.-(1) Υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης έντασης ήχου στο εξωτερικό του κέντρου αναψυχής για σκοπούς των άρθρων 8,9,10 και 11 του Νόμου, επέρχεται όταν ισχύει ένα ή και τα δύο από τα πιο κάτω:

(α) Όταν ο δείκτης έντασης στάθμισης Α δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκπομπής ήχου στάθμισης Α που καθορίζεται στην άδεια εκπομπής ήχου κατά τουλάχιστον 1 dB τότε θεωρείται ότι υπάρχει υπέρβαση. Σε αντίθετη περίπτωση παρατηρείται μη υπέρβαση.

(β) Όταν ο δείκτης έντασης στάθμισης C δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκπομπής ήχου στάθμισης C που καθορίζεται στην άδεια εκπομπής ήχου στάθμισης C κατά τουλάχιστον 1 dB, τότε θεωρείται ότι υπάρχει υπέρβαση. Σε αντίθετη περίπτωση παρατηρείται μη υπέρβαση.

(2) Ανεξάρτητα από τα όρια εκπομπής ήχου που αναγράφονται στην άδεια εκπομπής ήχου, κανένα κέντρο αναψυχής δεν επιτρέπεται να εκπέμπει ήχο που δημιουργείται από μηχάνημα αναπαραγωγής ήχου, που αυξάνει τον θόρυβο βάθους που αντιλαμβάνεται κάθε ευαίσθητος δέχτης, πέραν των 3dB. Η μέτρηση γίνεται με σύγκριση των δεικτών έντασης στάθμισης Α και C, με το θόρυβο βάθους και για τις δύο σταθμίσεις, σε απόσταση 2 μέτρων από το εξωτερικό της οικοδομής του ευαίσθητου δέχτη.

Πρέπει, δηλαδή, να ισχύουν τα ακόλουθα:

LAeq (10min) – LA90 (10min) <3dB και

LCeq (10min) – LC90 (10min) <3dB

Νοείται ότι, όταν παρατηρείται αυτού του είδους υπέρβαση, τότε η Αρμοδία Αρχή οφείλει αυτεπάγγελτα να καθορίσει χαμηλότερα όρια σε άδεια εκπομπής ήχου ή να καθορίσει διαφοροποιημένα όρια εκπομπής ήχου για ορισμένα χρονικά διαστήματα.

Υπουργεία Εσωτερικών και Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Λευκωσία

Για την αρχική σελίδα που αφορά στον ήχο από Κέντρα Αναψυχής, πατήστε εδώ.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα