Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.11.2 Εκλογές Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Περιεχόμενα
1. Γενικά
2. Δικαίωμα του εκλέγειν
3. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι
4. Τρόπος ψηφοφορίας
5. Νομοθεσία
6. Έντυπα
7. Στοιχεία επικοινωνίας

Show details for 1. Γενικά1. Γενικά

Show details for 2. Δικαίωμα του εκλέγειν2. Δικαίωμα του εκλέγειν

Hide details for 3. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι3. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι
3. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι
Κάθε άτομο που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, έχει επίσης το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο αξίωμα μέλους Κοινοτικού ή Δημοτικού Συμβουλίου, υποβάλλοντας υποψηφιότητα είτε σε συνδυασμό Κόμματος / συνασπισμού Κομμάτων / ανεξαρτήτων, είτε μεμονωμένα, ως ανεξάρτητος, νοουμένου ότι δεν έχει απωλέσει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στη χώρα καταγωγής του. Συναφώς αναφέρεται ότι οι κοινοτικοί εκλογείς δεν μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Κοινοτάρχη. Σε περίπτωση εκλογής τους ως Μέλη Κοινοτικού Συμβουλίου, δεν μπορούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του αναπληρωτή Κοινοτάρχη, όπως επίσης δεν μπορούν να κατέχουν το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.
Για το αξίωμα μέλους Κοινοτικού ή Δημοτικού Συμβουλίου, οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στον οικείο Έφορο Εκλογής κατά το χρόνο και τόπο που καθορίζεται με σχετική Γνωστοποίηση του Εφόρου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τοιχοκολλάται σε περίοπτα μέρη εντός του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.
Κατά την υποβολή της υποψηφιότητας υποβάλλονται:
• Πρόταση Υποψηφίου, η οποία υπογράφεται από δύο εκλογείς, ως προτείνων και υποστηρίζων.
• Δήλωση Υποψηφίου ότι κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας που καθορίζονται στο Νόμο.
• Παράβολο ύψους €100.
• Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία προσδιορίζονται η ιθαγένεια του υποψηφίου, η διεύθυνση συνήθους διαμονής στη Δημοκρατία, η τελευταία διεύθυνση στο Κράτος μέλος καταγωγής, ο τελευταίος εκλογικός κατάλογος στον οποίο έχει εγγραφεί στο Κράτος μέλος καταγωγής (όπου εφαρμόζεται), ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταστεί έκπτωτος του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος καταγωγής, ότι δεν έχει ιδιότητα που να εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που καθορίζονται στον Νόμο, καθώς και η ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους.
• Ισχύον διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας εκδιδόμενο από το κράτος μέλος ιθαγένειας του εκλόγιμου ή/και βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης (MEU1) η οποία τον αφορά ή/και δελτίο ταυτότητας της Δημοκρατίας.

Show details for 4. Τρόπος Ψηφοφορίας4. Τρόπος Ψηφοφορίας

Show details for 5. Νομοθεσία5. Νομοθεσία

Hide details for 6. Έντυπα / πιστοποιητικά6. Έντυπα / πιστοποιητικά
6. Έντυπα / πιστοποιητικά
Αίτηση για εγγραφή στον ειδικό εκλογικό κατάλογο για κοινοτικούς εκλογείς

Show details for 7. Στοιχεία επικοινωνίας7. Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικό Περιεχόμενο

Ιστοσελίδα Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών:

http://www.elections.gov.cy/moi/elections/elections.nsf/home/home?openform

Πληροφορίες σχετικά με το Κοινοτικό Δίκαιο

Information services survey

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα