Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Σωματείων, Ιδρυμάτων, Ομοσπονδιών ή Ενώσεων, Αγαθοεργών Ιδρυμάτων και μη κυβερνητικών Οργανισμών με νομική προσωπικότητα σε άλλο κράτος).
Οδηγία που δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δυνάμει του περι της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ώστε να ενσωματωθεί η «Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Βασική Οδηγία Κ.Δ.Π. 119_2021.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Τροποποιητική Οδηγία Κ.Δ.Π. 180_2022.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα