Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η νομική βάση στην οποία εδράζονται οι διάφορες πολιτικές και τα μέτρα που λαμβάνονται για καταπολέμηση του φαινομένου της εμπορίας προσώπων αποτελείται από τα ακόλουθα:

· Ευρωπαϊκό Κεκτημένο:
o Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου
o Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές
o Οδηγία 2009/52/ΕΚ για την ποινικοποίηση των εργοδοτών που απασχολούν θύματα εμπορίας προσώπων (employers sanctions Directive).


  · Εθνικό δίκαιο:
  o Νόμος που αναθεωρεί το νομικό πλαίσιο που διέπει την πρόληψη, την καταπολέμηση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης πρόσωπων και την προστασία των θυμάτων [60(Ι)/2014]
  o Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση ενάντια στην Εμπορία Προσώπων (Κυρωτικός) Νόμος του 2007 [Ν. 38(ΙΙΙ)/2007]
  o Εφαρμογή σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την εμπορία έχουν επίσης και άλλες νομοθεσίες της Δημοκρατίας όπως ο περί Συγκάλυψης Νόμος, ο περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμος, ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014, ο περί Αλλοδαπών Νόμος, ο περί Προσφύγων Νόμος, ο περί της Σύμβασης των ΗΕ για το Οργανωμένο Έγκλημα (Κυρωτικός) Νόμος, ο Ποινικός Κώδικας καθώς και o περί Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος και γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος.
   · Οι Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις
   · Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου
   · Αποφάσεις της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας κατά της Εμπορίας Προσώπων.
   · Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών ως Εθνικού Συντονιστή Κατά της Εμπορίας Προσώπων.

   Νόμος που αναθεωρεί το νομικό πλαίσιο που διέπει την πρόληψη, την καταπολέμηση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης πρόσωπων και την προστασία των θυμάτων [60(Ι)/2014]

   Τον Απρίλιο 2014 τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος που αναθεωρεί το νομικό πλαίσιο που διέπει την πρόληψη, την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων και της εκμετάλλευσης προσώπων και την προστασία των θυμάτων [Ν.60(Ι)/2014]. Ο νόμος αυτός αντικατέστησε τον περί της Καταπολέμησης της Εµπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυµάτων Νόµο του 2007 [Ν.87(Ι)/2007] και ενσωμάτωσε την Οδηγία 2011/36/ΕΕ.

   Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση ενάντια στην Εμπορία Προσώπων (Κυρωτικός) Νόμος του 2007 [Ν. 38(ΙΙΙ)/2007]

   Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επικυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις Δράσεις κατά της Εμπορίας Προσώπων με τον κυρωτικό Νόμο με τίτλο «ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση ενάντια στην Εμπορία Προσώπων (Κυρωτικός) Νόμος» του 2007 [Ν. 38(ΙΙΙ)/2007]. Η Κύπρος επικύρωσε τη Σύμβαση στις 24/10/2007 και κατέστη η 10 χώρα που επικύρωνε τη Σύμβαση ενεργοποιώντας έτσι τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2008.

   Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις

   Οι βασικές Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις που κυρώθηκαν με Νόμους από την Κυπριακή Δημοκρατία είναι:

   α) Σύμβαση του ΟΗΕ κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Εμπορίας Προσώπων, ιδιαίτερα των γυναικών και παιδιών, [Ν.11(ΙΙΙ)/2003]

   β) Σύμβαση του ΟΗΕ για την Καταστολή και Εξάλειψη της Σωματεμπορίας και της Πορνείας άλλων [Ν.57/1983]

   γ) Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, για την Πώληση Παιδιών, Παιδική Πορνεία και Παιδική Πορνογραφία [Ν. 6(ΙΙΙ)/2006]

   δ) Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πάταξη της εμπορίας Ανθρώπων [Ν. 38(ΙΙΙ)/2007].
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα