Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
10.1 Πρόγραμμα της Στοκχόλμης
Το γεγονός ότι, η πάταξη της εμπορίας προσώπων κατέχει υψηλή θέση στις ατζέντες και των ευρωπαϊκών οργάνων λήψης αποφάσεων αποδεικνύεται από την ένταξη αυτού του θέματος στις προτεραιότητες του νέου προγράμματος της Στοκχόλμης, αλλά και του Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή του, που αποτελούν την πολιτική της Ε.Ε. για τα θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για την επόμενη πενταετία. Η Κύπρος όχι μόνο στηρίζει και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής κατά της εμπορίας προσώπων, αλλά το έχει εντάξει και στα θέματα που θα προωθήσει περαιτέρω κατά τη διάρκεια της δικής της Προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

10.2 Ευρωπαϊκός Συντονιστής Κατά της Εμπορίας Προσώπων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14.12.2010, διόρισε την κ. Μύρια Βασιλειάδου στη θέση του Ευρωπαϊκού Συντονιστή Κατά της Εμπορίας Προσώπων η οποία ανέλαβε καθήκοντα από την 1η Μαρτίου 2011. Ο Συντονιστής έχει καταστρώσει τον γενικό στρατηγικό προσανατολισμό στον τομέα αυτόν, με προοπτική ιδίως τη βελτίωση του συντονισμού και της συνοχής μεταξύ των οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ, καθώς και των κρατών μελών και των διεθνών φορέων. Θα συμμετέχει στην επεξεργασία ήδη υφιστάμενων ή νέων πολιτικών της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως σε σχέση με τις τρίτες χώρες, και θα μεριμνά για την ικανοποιητική χρησιμοποίηση και κινητοποίηση όλων των κατάλληλων μέσων δράσης που διαθέτει η ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (με τον συνδυασμό της πρόληψης, της επιβολής του νόμου και της προστασίας των θυμάτων) ενώ συγχρόνως θα διασφαλίζει τη συνοχή με τις πολιτικές στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου.

10.3 Νομοθετικές Εξελίξεις στην ΕΕ
Νέα Οδηγία κατά της Εμπορίας προσώπων (2011/36/EΕ) για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για την προστασία των θυμάτων, με την οποία καταργείται η απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ:
Η Κύπρος βρίσκεται στην διαδικασία ενσωμάτωσης της πιο πάνω Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. Η Οδηγία 2011/36/EU αναγνωρίζει ότι η εμπορία ανθρώπων συνιστά σοβαρό έγκλημα, το οποίο διαπράττεται συχνά στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος. Συνιστά κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην Οδηγία αναγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες ανά φύλο του φαινομένου της εμπορίας και ότι συχνά η εμπορία γυναικών και ανδρών διεξάγεται για διαφορετικούς σκοπούς (εμπορία ανθρώπων για τη βιομηχανία του σεξ ή για οικιακή εργασία, εμπορία ανθρώπων για εκμετάλλευση εργασίας, όπως σε κατασκευαστικές εργασίες, το γεωργικό τομέα κλπ…). Για το λόγο αυτό, η συνδρομή και τα μέτρα στήριξης θα πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να σχεδιάζονται με βάση το φύλο.

Τα κυριότερα σημεία της οδηγίας είναι:
· Προστασία Θυμάτων:
· Βοήθεια στο θύμα χωρίς όρους
· Μη δίωξη και μη εφαρμογή κυρώσεων στα θύματα για παράνομες δραστηριότητες που έπραξαν λόγω εξαναγκασμού από τους διακινητές
· Κατά την ποινική διαδικασία να δίδεται προσοχή στη μη επαναθυματοποίηση
· Ειδικές πρόνοιες για παιδιά θύματα και ασυνόδευτους ανήλικους
· Στήριξη θυμάτων:
· Εθνικοί μηχανισμοί για έγκαιρη αναγνώριση και βοήθεια στα θύματα (πχ. Εθνικοί Μηχανισμοί Αναφοράς)
· Καταφύγια, παροχή ιατροφαρμακευτικής και ψυχολογικής βοήθειας
· Υπηρεσίες πληροφόρησης και μετάφρασης
· Το θύμα αντιμετωπίζεται ως θύμα μόλις υπάρξουν βάσιμες ενδείξεις ότι πρόκειται για θύμα εμπορίας.
· Παροχή βοήθειας προς τα θύματα πριν, κατά και μετά τις ποινικές διαδικασίες.
· Δίωξη:
· Αυστηρές διατάξεις σε ό, τι αφορά τις κυρώσεις, τη διερεύνηση και τη δίωξη
· Εναρμόνιση του ποινικού δικαίου
· Κοινό και ευρύτερο ορισμό του εγκλήματος για τα ΚΜ
· Η διερεύνηση να είναι ανεξάρτητη από την καταγγελία ή την αναφορά του θύματος
· Επιβαρυντικές περιστάσεις και αυστηρότερες ποινές
· Δικαιοδοσία εκτός συνόρων
· Ευθύνη νομικών προσώπων
· Χρησιμοποίηση διερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται τυπικά για υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, όπως παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και εντοπισμός προϊόντων του εγκλήματος. Κατάσχεση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων.
· Πρόληψη (Εισάγει κοινές πρόνοιες για την ενίσχυση της πρόληψης):
· Εθνικοί Μηχανισμοί Αναφοράς- Αναγνώριση θυμάτων
· Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
· Τακτική εκπαίδευση των κρατικών λειτουργών και αστυνομία συνόρων.
· Έρευνα και εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο τη μείωση του κινδύνου εμπορίας ανθρώπων
· Ζήτηση:
· Τα ΚΜ καλούνται να αποθαρρύνουν και να μειώσουν τη ζήτηση για όλες τις μορφές εμπορίας (αγοραστές, εργοδότες κλπ.)
· Τα ΚΜ δύνανται να ποινικοποιήσουν τη ζήτηση
·
· Παρακολούθηση και συντονισμός:

· Εθνικός Εισηγητής ή αντίστοιχος μηχανισμός των ΚΜ
· Θεσμός του Συντονιστή Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων της ΕΕ (EU ATC)
· Άλλα σχετικά εργαλεία όπως νομοθεσίες, εκθέσεις κλπ.
· Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την εμπορία
· Συστηματική συλλογή δεδομένων

10.4 Ευρωπαϊκή Στρατηγική κατά της Εμπορίας Προσώπων 2012-2016:
Η Στρατηγική της Επιτροπής κατά της Εμπορίας Προσώπων είναι ένα ολοκληρωμένο και πολυδιάστατο εργαλείο, το οποίο έχει ως βάση του την αρχή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και έχει ως επίκεντρο τα θύματα εμπορίας. Επιδιώκει να είναι όσο πιο συγκεκριμένη και πρακτική γίνεται. Ενισχύει την προσέγγιση της Οδηγίας 2011/36/EU, η οποία επικεντρώνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων και αναγνωρίζει τη διάσταση του φύλου. Επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην ΕΕ για τα επόμενα πέντε χρόνια και στοχεύει να επεκταθεί σε θέματα που δεν καλύπτονται επαρκώς από την Οδηγία (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και της αναγνώρισης θυμάτων).
Η Στρατηγική βασίζεται σε πέντε προτεραιότητες οι οποίες είναι:
1. Ο εντοπισμός, η προστασία και η παροχή βοήθειας στα θύματα εμπορίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά
2. Ενίσχυση της πρόληψης και μέσω της μείωσης της ζήτησης
3. Αύξηση των διώξεων των διακινητών
4. Ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των βασικών φορέων και της συνοχής στην πολιτική

5. Η αύξηση γνώσης και η αποτελεσματική ανταπόκριση στις προκλήσεις και τάσεις όλων των μορφών εμπορίας
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα