Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.21.1 Σύμβαση Πολιτικής Συμβίωσης - Πολιτικοί Γάμοι
Πολιτικοί Γάμοι

Περιεχόμενα
1. Γενικά
2. Προϋποθέσεις
3. Νομοθεσία
4. Επικοινωνία

Show details for 1. Γενικά1. Γενικά

Hide details for 2. Προϋποθέσεις2. Προϋποθέσεις
2. Προϋποθέσεις

Έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για την έκδοση βεβαίωσης μη τέλεσης γάμου.

(1)Κύπριοι πολίτες
• Ένορκο Δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση, η οποία θα πρέπει να γίνει στο Οικογενειακό Δικαστήριο (οδός Διαγόρου 8, Κρητικός Τower, 9ος-11ος όροφος, Λευκωσία).
• Βεβαίωση από τον Ληξίαρχο Γάμων (Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, οδός Χείλωνος, 1457 Λευκωσία), της οποίας η ημερομηνία έκδοσης να μην είναι πέραν των τριών (3) μηνών.
• Δελτίο Ταυτότητας
• Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως
• Αν είναι διαζευγμένοι: Επιπλέον της ένορκης δήλωσης και της βεβαίωσης από τον Ληξίαρχο Γάμων απαιτείται η προσκόμιση του Πολιτικού Διαζυγίου (το οποίο να είναι σφραγισμένο από τον Πρωτοκολλητή του Οικογενειακού Δικαστηρίου ότι είναι τελεσίδικο και αμετάκλητο μετά την πάροδο των 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του)
• Αν είναι χήροι: Επιπλέον της ένορκης δήλωσης και της βεβαίωσης από τον Ληξίαρχο Γάμων απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Θανάτου του συζύγου που είναι θανών.
• Προαιρετικά: Βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου Θαλασσαιμίας / Μεσογειακής Αναιμίας

(2) Αλλοδαποί (Ευρωπαίοι και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών)
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από Επίσημη Αρχή (Υπουργείο Εσωτερικών / Ληξιαρχείο / Δημαρχείο) της χώρας τους, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης να μην είναι πέραν των τριών (3) μηνών.
• Διαβατήριο (θεωρημένο σε περίπτωση υπηκόου τρίτης χώρας)
• Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως
• Αν είναι διαζευγμένοι: Επιπλέον του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης απαιτείται η προσκόμιση του Διαζυγίου
• Αν είναι χήροι: Επιπλέον του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Θανάτου του συζύγου που είναι θανών
• Προαιρετικά: Βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου Θαλασσαιμίας / Μεσογειακής Αναιμίας

Σημ.:
• Τα δημόσια έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά (ή στα αγγλικά) από Ορκωτό Μεταφραστή ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών (Ή από επίσημη αρχή/πιστοποιημένο μεταφραστή της χώρας προέλευσης των εγγράφων και ακολούθως πιστοποιημένα από Ορκωτό Μεταφραστή στην Κύπρο).
• Τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από άλλες χώρες πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα:
• Με επισημείωση Apostille σε περίπτωση που η χώρα του ενδιαφερομένου έχει υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης (1961). [Βάσει σχετικής Οδηγίας της Ε.Ε., συγκεκριμένα δημόσια έγγραφα που εκδόθηκαν από κράτος μέλος της Ε.Ε. (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης) εξαιρούνται από την υποχρέωση επικύρωσης με Apostille.]
• Για δημόσια έγγραφα χωρών που δεν υπέγραψαν τη συνθήκη της Χάγης απαιτούνται:
(α) Σφραγίδα Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και
(β) Σφραγίδα πρεσβείας/προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα του αιτητή (ή αν δεν υπάρχει στην εν λόγω χώρα: σφραγίδα της πλησιέστερης πρεσβείας/προξενείου που είναι διαπιστευμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία)
Ή
(α) Σφραγίδα Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και
(β) Σφραγίδα πρεσβείας/προξενείου της εν λόγω χώρας στην Κύπρο και
(γ) Σφραγίδα Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου
• Αν πρόκειται για αλλοδαπούς που βρίσκονται στην Κύπρο όχι για τουριστικούς σκοπούς (π.χ. εργασία, σπουδές) ή για χρονικό διάστημα περισσότερο από τρεις (3) μήνες, απαιτείται επιπρόσθετα ένορκος δήλωση στο Οικογενειακή Δικαστήριο και βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από τον Ληξίαρχο Γάμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, της οποίας η ημερομηνία έκδοσης να μην είναι πέραν των τριών (3) μηνών (πβ. διαδικασία για Κυπρίους).

Show details for 3. Νομοθεσία3. Νομοθεσία

Show details for 4. Επικοινωνία4. Επικοινωνία


Σχετικό Περιεχόμενο

http://ucm.org.cy/politiki-gami/

http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/2003_1_104.html

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα