Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών


Επισκεφθείτε εδώ την Ιστοσελίδα του Ταμείου Θήρας


Το Ταμείο Θήρας ιδρύθηκε το 1990 με το Νόμο 158/90 και αντικατέστησε την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, με σκοπό την προστασία, ανάπτυξη, έρευνα και ορθολογική διαχείριση των θηραμάτων και των άλλων ειδών της κυπριακής πανίδας αλλά και προς εξύψωση του αθλήματος του κυνηγίου.

Το Ταμείο Θήρας εργοδοτεί σήμερα 90 Θηροφύλακες και κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό με πανεπιστημιακή μόρφωση στη διαχείριση άγριας ζωής, την εξειδικευμένη επιστήμη για την προστασία και διαχείριση της άγριας ζωής.


Οι θηροφύλακες έχουν εκπαιδευτεί και συνεχίζουν να εκπαιδεύονται σε θέματα :

· 
άγριας ζωής,
· 
δασικά και θέματα δασοπυρόσβεσης στο Δασικό Κολέγιο,
· 
αγροπυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία,
· 
τοπογραφίας και χαρτογραφίας από το τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,

ενώ κατά καιρούς έτυχαν εκπαίδευσης στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι διορισμένοι και ως Ειδικοί Αστυφύλακες. Όλοι οι θηροφύλακες οπλοφορούν ενώ είναι εφοδιασμένοι με διόπτρες νυκτερινής παρακολούθησης, φανάρια και ειδικά κιάλια για πτηνοπαρακολούθηση.


Κατά την καλοκαιρινή περίοδο το Ταμείο Θήρας ενισχύεται με επιπλέον 100 περίπου έκτακτους αγροπυροσβέστες για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών, οι οποίοι κατανέμονται ισόποσα σε όλες τις Επαρχίες .


Το Ταμείο Θήρας διαθέτει γραφεία σε όλες τις Επαρχίες με υπεύθυνο προσοντούχο Επαρχιακό λειτουργό ως συντονιστή. Τα επαρχιακά γραφεία είναι εφοδιασμένα με αυτοκίνητα 4X4 καθώς και με ειδικά πυροσβεστικά οχήματα, όλα πλήρως εξοπλισμένα με τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.


Πέραν των επαρχιακών γραφείων, το Ταμείο Θήρας διαθέτει Ομάδα Ερευνών και Διαχείρισης Αγρινών, καθώς και εκτροφείο από το οποίο κάθε χρόνο απελευθερώνονται μεγάλος αριθμός περδικιών.


Η Ερευνητική Ομάδα του Ταμείου Θήρας, η οποία ασχολείται κυρίως με την μελέτη και την παρακολούθηση των ειδών της Κυπριακής πανίδας διαθέτει προς διευκόλυνση του έργου και των εργασιών της :

· 
ειδικά ραντάρ παρακολούθησης μεταναστευτικών πτηνών για καταγραφή του πληθυσμού τους,
· 
μετρητές αποστάσεων,
· 
γεωγραφικό σύστήμα πληροφόρησης (G.I.S),
· 
συσκευές Παγκόσμιου Συστήματος Καθορισμού Γεωγραφικής Θέσης (G.P.S), · μεγάλο αριθμό ραδιοπομπών,
· 
μικροσκόπια και άλλο εργαστηριακό εξοπλισμό.

Ο ετήσιος Προϋπολογισμός του Ταμείου Θήρας ανέρχεται στα €6,000,000 και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις άδειες κυνηγίου, τις άδειες κατοχής πυροβόλων όπλων και από ειδικές χορηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Με αυτά τα χρήματα τα τελευταία 20 χρόνια και από την Ίδρυση του Ταμείου Θήρας έχουν δαπανηθεί 55 περίπου εκατομμύρια ευρώ για τη διαχείριση και την προστασία της άγριας ζωής στην Κύπρο.
Προς επίτευξη των στόχων του αλλά και για καλύτερη προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος το Ταμείο Θήρας, έχει στενή επαφή και συνεργάζεται άριστα με το Υπουργείο Εσωτερικών, την Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Δασών, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα Αλιείας & Θαλάσσιων Ερευνών, την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και τις κατά τόπους Επαρχιακές Διοικήσεις
.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα