Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

 1.3 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1.3 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Για την επίτευξη του στόχου της Κυβέρνησης για ριζική μεταρρύθμιση του Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το 2009 ανατέθηκε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας η ετοιμασία σχετικής μελέτης υπό την παρακολούθηση και επίβλεψη της Ένωσης Δήμων Κύπρου (
www.ucm.org.cy) και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου (www.ekk.org.cy).

Μέσα από τη μελέτη, έχουν εντοπισθεί οι αδυναμίες, τα προβλήματα και οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη δυνατότητα άσκησης κατά αποτελεσματικό τρόπο του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των Τοπικών Αρχών. Έχουν, ταυτόχρονα, επισημανθεί και τα δυνατά σημεία και θετικά χαρακτηριστικά του θεσμού, τα οποία πρέπει να διαφυλαχθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω. Επιπρόσθετα, η μελέτη περιέχει ενδελεχή ανάλυση του Ευρωπαϊκού και ευρύτερου περιβάλλοντος στον τομέα αυτό και κωδικοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές. Στη μελέτη περιέχεται ένα δεκαετές πρόγραμμα μεταρρύθμισης, του οποίου στρατηγικός στόχος είναι η σταδιακή ενίσχυση των Τοπικών Αρχών με νέες αρμοδιότητες και εξουσίες, παράλληλα με τη δημιουργία και νέων δομών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Η δημιουργία περιφερειακών δομών, με αυξημένη διοικητική, επιστημονική και τεχνική επάρκεια, η συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών, οι συνενώσεις και οι κοινές δράσεις, θα δώσουν τη δυνατότητα στις Τοπικές Αρχές να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα διάφορα προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν μεγάλα έργα υποδομής υπερτοπικής σημασίας.


Η Μελέτη ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2010 και κατά την υπόλοιπη διάρκεια του έτους συστάθηκε Επιτροπή Προώθησης στην οποία συμμετείχαν με εκπροσώπους το Υπουργείο Εσωτερικών, η Ένωση Δήμων Κύπρου και η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, ενώ διοργανώθηκαν παρουσιάσεις της Μελέτης σε Επαρχιακά Σεμινάρια.


Το Σεπτέμβριο 2010, εγκαινιάσθηκε συστηματικός διάλογος με τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα και τις Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, με βασική επιδίωξη την κατάληξη σε συναινετικές ρυθμίσεις. Μέχρι το Δεκέμβριο, ο διάλογος που έγινε υπό την καθοδήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, κατάληξε σε γενική συμφωνία για τη σύσταση, τις δομές και τις αρμοδιότητες Συμπλεγμάτων Τοπικών Αρχών και Επαρχιακών Συμβουλίων.


Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 8.2.2011, ενέκρινε το Νομοσχέδιο «Ο περί Τοπικών Αρχών και Συμπλεγμάτων Νόμος του 2011» και στις 17.3.2011 το Νομοσχέδιο «Ο περί Επαρχιακών Συμβουλίων Νόμος του 2011». Κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων (www.parliament.cy) και από το Σεπτέμβριο του 2011 άρχισε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών η κατά άρθρο συζήτηση τους.


Σύμφωνα με τη νομοθεσία που έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα Συμπλέγματα Κοινοτήτων θα προωθηθούν σε εθελοντική βάση, με τις Κοινότητες να διατηρούν την ταυτότητά τους ως ανεξάρτητες οντότητες, και θα αποσκοπούν στην από κοινού προώθηση πολιτικών, υλοποίηση μέτρων, και έργων και παροχή υπηρεσιών. Συμβούλιά τους θα συγκροτούνται από αιρετούς αντιπροσώπους των Τοπικών Αρχών που συμμετέχουν. Στόχος είναι όπως από τις εκλογές 2016, οι Πρόεδροι των Συμπλεγμάτων εκλέγονται από το σύνολο των ψηφοφόρων των Αρχών που μετέχουν σε αυτά.


Τα Επαρχιακά Συμβούλια θα αποτελέσουν δεύτερο βαθμό Αυτοδιοίκησης και πυλώνες του περιφερειακού αναπτυξιακού προγραμματισμού. Tα πρώτα Συμβούλια που προβλέπεται να συσταθούν θα συγκροτηθούν με την εκπροσώπηση όλων των Δήμων και Συμπλεγμάτων και των Επαρχιακών Ενώσεων Κοινοτήτων. Πρόθεση είναι πό το 2016, τα 19 μέλη του κάθε Συμβουλίου να εκλέγονται από το σύνολο του εκλογικού σώματος της κάθε Επαρχίας.


Παράλληλα, η Επιτροπή Προώθησης συζήτησε θέματα όπως τη σύσταση ανεξάρτητου οργάνου Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και τη διαδικασία προσλήψεων και προαγωγών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για το πρώτο συμφωνήθηκε όπως η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (www.internalaudit.gov.cy) καλύπτει και τις Τοπικές Αρχές. Για τα υπόλοιπα, η συζήτηση συνεχίζεται.


25/10/2012

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα