Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME)


Με Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2015) 5134 εγκρίθηκε στις 29 Ιουλίου 2015 το Εθνικό Πρόγραμμα 2014-2020 για το Ταμείο Ασύλου, Ένταξης και Μετανάστευσης (ΤΑΜΕ).

Ακολούθως, με Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2016, τροποποιήθηκε η απόφαση της Επιτροπής C (2015) 5134 για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενίσχυση από το ΤΑΜΕ, για την περίοδο 2014- 2020.

Τα έργα του ΤΑΜΕ στοχεύουν κυρίως στη στήριξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, στην ενίσχυση της δυνατότητας φιλοξενίας αιτητών ασύλου, στην προσφορά όλων των απαραίτητων υπηρεσιών που αφορούν τις διαδικασίες ασύλου, στην υποβοήθηση της ενσωμάτωσης υπηκόων τρίτων χωρών στην τοπική κοινωνία με τη βοήθεια τοπικών αρχών / μη κυβερνητικών οργανισμών / κυβερνητικών φορέων / άλλων κοινωνικών εταίρων, στην αύξηση των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών και στην περαιτέρω συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, καθώς και στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Κύπρου, ώστε να διαχειρίζεται με επιτυχία όλους τους τομείς που άπτονται του τομέα της μετανάστευσης.
1Eκτελεστική Απόφαση της Επιτροπή της 21.3.2016 σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής C (2015) 5134 για την έγκριση του εθνικού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, για την περίοδο από το 2014 έως το 2020
1National Programme AMIF