Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.3 Απόκτηση Ιδιοκτησίας από Αλλοδαπούς
ENGLISH

Παραχώρηση άδειας σε αλλοδαπούς για απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας
στην Κύπρο

Περιεχόμενα
1. Γενικά
2. Προϋποθέσεις
3. Πιστοποιητικά
4. Νομοθεσία
5. Επικοινωνία

Show details for 1. Γενικά1. Γενικά

Hide details for 2. Προϋποθέσεις2. Προϋποθέσεις
2. Προϋποθέσεις
Σε αλλοδαπό ή ζεύγος αλλοδαπών είναι δυνατό να παραχωρηθεί άδεια για απόκτηση:
1. Οικοπέδου ή γης που δεν έχει διαχωρισθεί σε οικόπεδα με έκταση μέχρι 4000 τ.μ, για την ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση.

Σε περίπτωση ζεύγους παραχωρείται μόνο μία άδεια ως ανωτέρω.

Ή

2. Μέχρι δύο μονάδων οι οποίες μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετική ανάπτυξη. Οι μονάδες αυτές μπορεί να αφορούν είτε δύο μονάδες κατοικίας είτε μία μονάδα κατοικίας και κατάστημα μέχρι 100τ.μ. είτε μια μονάδα κατοικίας και γραφείο με εμβαδόν μέχρι 250τ.μ.

Σε περίπτωση ζεύγους ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει συνολικά για το ζεύγος.

Hide details for 3. Πιστοποιητικά (Εάν δεν γίνεται ηλεκτρονικά)3. Πιστοποιητικά (Εάν δεν γίνεται ηλεκτρονικά)
3. Πιστοποιητικά (Εάν δεν γίνεται ηλεκτρονικά)
Το έντυπο/αίτηση COMM 145 πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα έγγραφα:
- Χωρομετρικό Σχέδιο
- Αντίγραφο του Τίτλου Ιδιοκτησίας
- Αντίγραφο της Άδειας Οικοδομής (απαιτείται μόνο αν δεν έχουν εκδοθεί ξεχωριστοί τίτλοι ιδιοκτησίας για το διαμέρισμα ή την κατοικία που αγοράζεται). Για οικόπεδα που βρίσκονται υπό διαχωρισμό, να υποβάλλεται αντίγραφο της Άδειας Διαχωρισμού.
- Αντίγραφο του δεόντως χαρτοσημασμένου αγοραπωλητηρίου εγγράφου
- Κάτοψη της κατοικίας ή διαμερίσματος
- Αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των αιτητών
- Αντίγραφα των σελίδων των διαβατηρίων των αιτητών και των συζύγων τους
- Πιστοποιητικό γάμου των αιτητών με επίσημη μετάφραση σε περίπτωση που δεν είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (απαιτείται μόνο αν οι σύζυγοι δεν έχουν το ίδιο επώνυμο και στο διαβατήριο της συζύγου δεν αναγράφεται το όνομα του συζύγου)
- Αντίγραφο της άδειας παραμονής και εργασίας των αιτητών στην Κύπρο

- Σε περιπτώσεις που ο αιτητής είναι εταιρεία ή ο αιτητής είναι μέτοχος εταιρείας, υποβάλλονται επιπρόσθετα των πιο πάνω, πιστοποιητικά εγγραφής, μετόχων, διευθυντών και εγγεγραμμένων γραφείων της εταιρείας, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και πληροφορίες για τις δραστηριότητες της και το προσωπικό που απασχολεί, με τους αριθμούς των Κοινωνικών Ασφαλίσεών τους καθώς και οι πρώτες σελίδες των διαβατηρίων των μετόχων της εταιρείας και των συζύγων τους.

Hide details for 4. Νομοθεσία4. Νομοθεσία
4. Νομοθεσία
Ο περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμος, Κεφ. 109, και οι Κανονισμοί αυτού.

Hide details for 5. Επικοινωνία5. Επικοινωνία
5. Επικοινωνία
Στοιχεία Επικοινωνίας, ή υποβολή αιτήματος.
Σούλλα χρυσοστόμου
Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας
Τηλ.:22 804182
Φαξ: 22 804374
Email: schrysostomou@papd.mof.gov.cy


Σχετικό Περιεχόμενο

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_109/full.html

https://portal.dls.moi.gov.cy/el-gr/news/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/Pages/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A3.aspx

Information services survey

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα