Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

4.3 Σχετική Νομοθεσία
ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ


Σχετική Νομοθεσία και Κανονισμοί


1. Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμος του 2005 (46(I)/2005)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2005_1_46/index.html

2. Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 03 Ιουλίου 2019 βάσει της οποίας καθορίστηκαν τα υφιστάμενα κριτήρια παροχής στεγαστικής βοήθειας.


3. Ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 1983 (23/1983)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1983_1_23/full.html

4. ΚΔΠ 300/2006, Οι Περί Ταμείου και Διαδικασίας Επιδοτήσεως Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 2006, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 4122, Σελ. 2473, 21/7/2006
http://www.cylaw.org/KDP/data/2006_1_300.pdf

5. ΚΔΠ 388/2023, Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Τίτλων Ιδιοκτησίας σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) (Ειδικοί) Κανονισμοί του 2023, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5840, Σελ. 2820, 8/12/2023
http://www.cylaw.org/KDP/data/2023_1_388.pdf

6. ΚΔΠ 387/2023, Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Συμβάσεων Μίσθωσης σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) (Ειδικοί) Κανονισμοί του 2023, EE Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 5840, Σελ. 2811, 8/12/2023
http://www.cylaw.org/KDP/data/2023_1_387.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα