Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

4.3 Σχετική Νομοθεσία
ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ


Σχετική Νομοθεσία και Κανονισμοί


1. Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμος του 2005 (46(I)/2005)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2005_1_46/index.html

2. Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2013 βάσει της οποία καθορίστηκαν τα υφιστάμενα κριτήρια παροχής στεγαστικής βοήθειας.


3. Ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 1983 (23/1983)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1983_1_23/full.html

4. Οι Περί Ταμείου και Διαδικασίας Επιδοτήσεως Ενοικίων Κανονισμοί
του 1984 έως 2006 (Κ.Δ.Π. 300/2006)


5. 136/2016 Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Τίτλων Ιδιοκτησίας σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) (Ειδικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016, E.E. Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 4943, Σελ. 1084, 28/4/2016

http://www.cylaw.org/KDP/data/2016_1_136.pdf

6. 137/2016 Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Συμβάσεων Μίσθωσης σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) (Ειδικοί) Κανονισμοί του 2016, E.E. Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 4943, Σελ. 1090, 28/4/2016

http://www.cylaw.org/KDP/data/2016_1_137.pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα