Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

4.1.2 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


- Έγκυρη αγορά διαμερίσματος/κατοικίας θεωρείται, η αγορά η οποία πραγματοποιείται βάσει χαρτοσημασμένου αγοραπωλητηρίου εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αποκλειστικά στο όνομα του εκτοπισμένου αιτητή ή /και στο όνομα του άλλου μέλους του ζεύγους.


- Στην περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί σύναψη αγοραπωλητηρίου εγγράφου, δύναται να προσκομισθεί τίτλος ιδιοκτησίας, ενώ στην περίπτωση που συνήφθηκε αρχικά αγοραπωλητήριο έγγραφο και στη συνέχεια ακολούθησε μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας, ως ημερομηνία απόκτησης του ακινήτου θεωρείται η ημερομηνία σύναψης του αγοραπωλητηρίου εγγράφου, ασχέτως εάν η ανέγερση του αποκτηθέντος ακινήτου δεν έχει ολοκληρωθεί.


- Μαζί με τα προαναφερόμενα έγγραφα ο αιτητής οφείλει να προσκομίσει:
(α) Άδεια Οικοδομής του αγορασθέντος διαμερίσματος/οικίας,
(β) Τοπογραφικό Σχέδιο,
(γ) Βεβαίωση από την ΑΗΚ Μόνιμης Σύνδεσης του ακινήτου στο όνομα του αιτητή ή/και του άλλου μέλους τους ζεύγους,
(δ) Βεβαίωση Ιδιώτη Μελετητή για το εμβαδόν της οικιστικής μονάδας στη μορφή εντύπου που καθορίζεται από την ΥΜΑΠΕ,και
(ε) τεκμηρίωση πληρωμής του κόστους αγοράς ή στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η αγορά, τεκμηρίωση διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων για κάλυψη του προϋπολογισθέντος κόστους απόκτησης της κατοικίας/διαμερίσματος. Δηλαδή, αντίγραφο έγκρισης εξασφάλισης δανειοδότησης ή και αντίγραφο προ-συμβατικής συμφωνίας με Χρηματοδοτικό Οργανισμό και για το μέρος του κόστους που αφορά σε ιδίους χρηματικούς πόρους, τεκμηρίωση καταθέσεων με βεβαίωση από χρηματοδοτικό οργανισμό


- Στις περιπτώσεις μεταβίβασης μεριδίου ή ολόκληρης της κατοικίας/διαμερίσματος δια δωρεάς δεν απαιτείται η προσκόμιση χαρτοσημασμένου αγοραπωλητηρίου εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και ηαπαίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο (ε) πιο πάνω.


- Στην περίπτωση που η αγορά έχει πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης και εντός 1 έτους πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης παραχωρείται το 100% της στεγαστικής βοήθειας και εντός 1ου και 2ου έτους πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης παραχωρείται το 50% της στεγαστικής βοήθειας, νοουμένου ότι πληρούνται οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις. Εξυπακούεται ότι για αγορά/απόκτηση που πραγματοποιήθηκε πέραν των 2 ετών πριν την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως δεν παραχωρείται στεγαστική βοήθεια.


- Στις περιπτώσεις μεταβίβασης μεριδίου ή ολόκληρης της κατοικίας/διαμερίσματος δια αγοράς ή δωρεάς, συμπεριλαμβανομένου και της μεταβίβασης οικίας αυτοστέγασης ή οικίας κυβερνητικού οικισμού, από τα ακόλουθα συγγενικά πρόσωπα:
- Παιδιά
- Γονείς
- Πεθερικά
- Παππούδες/γιαγιάδες,
παραχωρείται το 50% της ισχύουσας βοήθειας.


- Η οικονομική βοήθεια, αφαιρουμένων οποιονδήποτε μειώσεων/αποκοπών, καταβάλλεται εφόσον η κατοικία είναι έτοιμη προς χρήση (και επί τούτου προσκομίζεται Βεβαίωση από την ΑΗΚ), εφάπαξ σε τραπεζικό λογαριασμό αποκλειστικά στο όνομα του αιτητή ή σε κοινό λογαριασμό με το άλλο μέλος του ζεύγους, από το Λογιστήριο του οικείου Επάρχου αφού προηγηθεί υπογραφή Συμφωνίας με τον οικείο Έπαρχο ή εκπρόσωπο του. Εξαίρεση αποτελεί η αγορά οικιστικής μονάδας από τον ΚΟΑΓ όπου δύναται να καταβληθεί η χορηγία σε λογαριασμό του ΚΟΑΓ κατόπιν υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης του αιτητή.
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα