Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.2.3 ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Αρχική (Τεχνικές Υπηρεσίες) > Τομέας Δομικών Προϊόντων
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Με βάση το άρθρο 18 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου του 2002 η Κοινοποιούσα Αρχή απαρτίζεται από εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, και εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας. Με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.305/2011 και τη συμπληρωματική Νομοθεσία (Προσχέδιο Νόμου με τίτλο "ο περί Δομικών Προϊόντων Νόμος του 2013"), Κοινοποιούσα Αρχή ορίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών.


Η Κοινοποιούσα Αρχή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και τη διενέργεια των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση και την κοινοποίηση των οργανισμών οι οποίοι έχουν την άδεια να εκτελούν καθήκοντα τρίτων μερών στη διαδικασία αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας επίδοσης. Επίσης, με βάση το Προσχέδιο Νόμου η Κοινοποιούσα Αρχή είναι αρμόδια και για τον ορισμό Οργανισμών Τεχνικής Αξιολόγησης για έναν ή περισσότερους τομείς προϊόντων που απαριθμούνται στον πίνακα 1 του παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης παρακολουθεί τις δραστηριότητες και τις αρμοδιότητες των Οργανισμών Τεχνικής Αξιολόγησης καθώς και τις δραστηριότητες και τις αρμοδιότητες των Κοινοποιημένων Οργανισμών που έχουν οριστεί από την Κοινοποιούσα Αρχή και τους αξιολογεί σε σχέση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 30 και στο άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, αντίστοιχα.

Για τον ορισμό Οργανισμού Τεχνικής Αξιολόγησης ή για κοινοποίηση Κοινοποιημένου Οργανισμού, ο οργανισμός υποβάλλει αίτηση ορισμού ή αίτηση κοινοποίησης αντίστοιχα στην Κοινοποιούσα Αρχή, στη μορφή η οποία καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργού και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα