Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
22/03/2024 02:35:43 PM

Εξέταση Αιτήσεων για ΠολιτογράφησηΤο Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων για πολιτογράφηση που υποβάλλονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023.

Τα προσόντα για πολιτογράφηση, δυνάμει του άρθρου 111Β(1) του Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, τα όποια θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση είναι τα ακόλουθα:
(α) Νόμιμη και συνεχής διαμονή για 12 μήνες αμέσως πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Περίοδοι απουσίας που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις 90 ημέρες δεν διακόπτουν το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
(β) Κατά τη διάρκεια των αμέσως προηγούμενων 10 ετών από το χρονικό διάστημα των 12 μηνών, νόμιμη παραμονή για αθροιζόμενα χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα των 7 ετών.
(γ) Καλός χαρακτήρας.
(δ) Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β1.
(ε) Επαρκής γνώση βασικών στοιχείων της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της Δημοκρατίας.
(στ) Κατάλληλο κατάλυμα και σταθερούς και τακτικούς οικονομικούς πόρους επαρκείς για τη συντήρηση των ιδίων και των μελών της οικογένειας τους.
(ζ) Πρόθεση να διαμείνει στη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το άρθρο 111Β(2), τα προσόντα διαφοροποιούνται για τα πρόσωπα που διαμένουν στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης σε εταιρείες οι οποίες καθορίζονται με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 92.018 και ημερομηνία 15/10/2021, που αφορά τη Στρατηγική για την Προσέλκυση Εταιρειών για Δραστηριοποίηση ή/και Επέκταση των Δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι ακόλουθες εταιρείες:
1. επιχειρήσεις/εταιρείες ξένων συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία και που λειτουργούν αυτοτελή γραφεία στην Κύπρο, τα οποία στεγάζονται σε κατάλληλους χώρους, ξεχωριστούς από οπουδήποτε ιδιωτική κατοικία ή άλλο γραφείο,
2. κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες,
3. κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας/καινοτομίας με προϊόντα που σχετίζονται με την αεροπορική και διαστημική βιομηχανία, υπολογιστές, τομέας πληροφορικής, τεχνολογιών και επικοινωνίας, φαρμακευτικά προϊόντα, βιοϊατρικό εξοπλισμό, εξοπλισμό έρευνας και ανάπτυξης, ηλεκτρικά μηχανήματα, χημικές ουσίες, μη ηλεκτρικά μηχανήματα,
4. κυπριακές φαρμακευτικές εταιρείες ή Κυπριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και βιοτεχνολογίας,
5. οι εταιρείες που είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ξένων Εταιρειών του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Τα προσόντα για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις πρόνοιες του άρθρου 111Β(2) καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους, τα οποία πρέπει να πληρούνται σωρευτικά, είναι τα ακόλουθα:
(α) Νόμιμη και συνεχής διαμονή για 12 μήνες αμέσως πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Περίοδοι απουσίας που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις 90 ημέρες δεν διακόπτουν το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
(β) Κατά τη διάρκεια των αμέσως προηγούμενων 10 ετών από το χρονικό διάστημα των 12 μηνών να έχει νόμιμη παραμονή για αθροιζόμενα χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα των 4 ετών ή 3 ετών ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας, δηλαδή Α2 ή Β1 αντίστοιχα. Περίοδοι απουσίας που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις 90 ημέρες ετησίως, δεν λογίζονται ως απουσία.
(γ) Καλός χαρακτήρας.
(δ) Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2 ή Β1.
(ε) Επαρκής γνώση βασικών στοιχείων της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της Δημοκρατίας.
(στ) Κατάλληλο κατάλυμα και σταθερούς και τακτικούς οικονομικούς πόρους επαρκείς για τη συντήρηση των ιδίων και των μελών της οικογένειας τους.
(ζ) Πρόθεση να διαμείνει στη Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες ως προς τα προσόντα πολιτογράφησης, τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται, καθώς και το έντυπο της αίτησης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.moi.gov.cy


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα