Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Πληροφορίες σχετικά με την Υποβολή Αίτησης για απόκτηση Κυπριακής Υπηκοότητας με Πολιτογράφηση
Από τις 19.12.2023 έχει τεθεί σε ισχύ ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023, σύμφωνα με τις πρόνοιες του οποίου ενήλικα άτομα τα οποία προτίθενται να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας μέσω πολιτογράφησης θα πρέπει να πληρούν συσσωρευτικά τα ακόλουθα προσόντα:

(α) Νόμιμη και συνεχής διαμονή για 12 μήνες αμέσως πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Περίοδοι απουσίας που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις 90 ημέρες δεν διακόπτουν το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
(β) Κατά τη διάρκεια των αμέσως προηγούμενων 10 ετών από το χρονικό διάστημα των 12 μηνών να έχει νόμιμη παραμονή για αθροιζόμενα χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα των 7 ετών.
(γ) Καλός χαρακτήρας.
(δ) Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β1.
(ε) Επαρκής γνώση βασικών στοιχείων της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της Δημοκρατίας.
(στ) Κατάλληλο κατάλυμα και σταθερούς και τακτικούς οικονομικούς πόρους επαρκείς για τη συντήρηση των ιδίων και των μελών της οικογένειας τους.
(ζ) Πρόθεση να διαμείνει στη Δημοκρατία.

Αποδεικτικά στοιχεία για (δ)
Πιστοποιητικό Επιτυχίας σε εξέταση της Ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β1 όπως καθορίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης που μπορεί να αποκτηθεί μετά από τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας που διεξάγονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας της Ελληνικής Δημοκρατίας μέσω της Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ή πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας από το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Eξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή, οι κάτοχοι απολυτηρίου αναγνωρισμένου Ιδρύματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιπέδου Λυκείου, που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική, ή ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών, σε πρόγραμμα του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

Αποδεικτικά στοιχεία για (ε)
Πιστοποιητικό Επιτυχίας με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 60%, σε εξέταση αξιολόγησης της γνώσης Βασικών Στοιχείων της Σύγχρονης Πολιτικής και Κοινωνικής Πραγματικότητας της Δημοκρατίας που διεξάγει η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Τα Πιστοποιητικά Επιτυχίας των εξετάσεων που διενεργήθηκαν από την Υπηρεσία Εξετάσεων του ΥΠΑΝ τον Ιούλιο του 2023 και τον Φεβρουάριο 2024 μπορούν να γίνουν δεκτά για σκοπούς υποβολής αίτησης. Για τα Πιστοποιητικά Επιτυχίας των εξετάσεων του Ιουλίου του 2023 στα οποία δεν αναγράφεται βαθμολογία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μετά από αίτημα τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο yp_exetaseon@moec.gov.cy της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας να ζητήσουν την ακριβή τους βαθμολογία.

Αποδεικτικά στοιχεία για (στ)
• Τίτλος ιδιοκτησίας, αγοραπωλητήριο έγγραφο και αποδείξεις πληρωμών ή ενοικιαστήριο έγγραφο και αποδείξεις πληρωμών ενοικίου και αποδείξεις πληρωμών λογαριασμών κοινής ωφελείας,
• Αποδεικτικό μισθοδοσίας, συμβόλαιο εργασίας, κοινωνικές ασφαλίσεις, φόρος εισοδήματος, τραπεζικοί λογαριασμοί ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που μπορούν να αποδείξουν τα εισοδήματα του αιτητή.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 111Β(2), τα προσόντα διαφοροποιούνται για τα πρόσωπα που διαμένουν στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης σε εταιρείες οι οποίες καθορίζονται με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 92.018 και ημερομηνία 15/10/2021, που αφορά τη Στρατηγική για την Προσέλκυση Εταιρειών για Δραστηριοποίηση ή/και Επέκταση των Δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι ακόλουθες εταιρείες:
1. επιχειρήσεις/εταιρείες ξένων συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία και που λειτουργούν αυτοτελή γραφεία στην Κύπρο, τα οποία στεγάζονται σε κατάλληλους χώρους, ξεχωριστούς από οπουδήποτε ιδιωτική κατοικία ή άλλο γραφείο,
2. κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες,
3. κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας/καινοτομίας με προϊόντα που σχετίζονται με την αεροπορική και διαστημική βιομηχανία, υπολογιστές, τομέας πληροφορικής, τεχνολογιών και επικοινωνίας, φαρμακευτικά προϊόντα, βιοϊατρικό εξοπλισμό, εξοπλισμό έρευνας και ανάπτυξης, ηλεκτρικά μηχανήματα, χημικές ουσίες, μη ηλεκτρικά μηχανήματα,
4. κυπριακές φαρμακευτικές εταιρείες ή Κυπριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και βιοτεχνολογίας,
5. οι εταιρείες που είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ξένων Εταιρειών του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης,
6. τα διεθνή ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, όσον αφορά την εργοδότηση εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ενήλικος αλλοδαπός ο οποίος κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης του και κατά την ημέρα εξέτασης της αίτησης εργάζεται σε εταιρεία που πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις και η απασχόλησης του ήταν υψηλής ειδίκευσης σύμφωνα με τα πιο κάτω κριτήρια μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας με πολιτογράφηση αν πληροί συσσωρευτικά τα ακόλουθα προσόντα:

(α) Nόμιμη και συνεχής διαμονή για 12 μήνες αμέσως πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Περίοδοι απουσίας που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις 90 ημέρες δεν διακόπτουν το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
(β) Kατά τη διάρκεια των αμέσως προηγούμενων 10 ετών από το χρονικό διάστημα των 12 μηνών να έχει νόμιμη παραμονή για αθροιζόμενα χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα των 4 ετών ή 3 ετών ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας, δηλαδή Α2 ή Β1 αντίστοιχα. Περίοδοι απουσίας που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις 90 ημέρες ετησίως δε λογίζονται ως απουσία.
(γ) Καλός χαρακτήρας.
(δ) Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2 ή Β1 ανάλογα με την περίπτωση.
(ε) Επαρκής γνώση βασικών στοιχείων της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της Δημοκρατίας.
(στ) Κατάλληλο κατάλυμα και σταθερούς και τακτικούς οικονομικούς πόρους επαρκείς για τη συντήρηση των ιδίων και των μελών της οικογένειας τους,
(ζ) Πρόθεση να διαμείνει στη Δημοκρατία.

Απασχολούμενοι υψηλής ειδίκευσης
1. Άτομα που είναι κάτοχοι αδειών προσωρινής παραμονής με σκοπό την απασχόληση σε εταιρείες ξένων συμφερόντων, νοουμένου ότι ανήκουν στις κατηγορίες:
• Director
• Specialist
• Key personnel

2. Άτομα ανεξάρτητα με το καθεστώς παραμονής τους:
• λαμβάνουν ελάχιστο μεικτό μηνιαίο μισθό ύψους €2.500
• κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν ή βεβαιώσεις πείρας σε αντίστοιχη θέση απασχόλησης διάρκειας 2 ετών (π.χ. φορολογικές δηλώσεις).

Τα άτομα που ανήκουν στην κατηγορία (2) θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση, είτε από τη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών είτε από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης που να επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία πληροί τα κριτήρια της Απόφασης.

Μέλη Οικογένειας
Τα πιο κάτω πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί ή μετά τον δικαιούχο, νοουμένου ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραμονής και της γλώσσας:
1. Σύζυγος ή συμβία
2. Εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο, με αναπηρία ("αναπηρία" σε σχέση με άτομο σημαίνει οποιεσδήποτε μορφής μακροχρόνιες σωματικές, πνευματικές, διανοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές οι οποίες, κατά την αλληλεπίδρασή τους με διάφορα εμπόδια, δυνατόν να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή του ατόμου αυτού στην κοινωνία σε ίση βάση με άλλους)

Τονίζεται ότι :
Οι απασχολούμενοι υψηλής ειδίκευσης και τα μέλη των οικογενειών τους μπορούν να αιτηθούν για ταχεία εξέταση της αίτησης, που δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες, με την καταβολή του τέλους των €5.000.

Υποβολή αιτήσεων
• Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο έντυπο Μ127 στις κατά τόπους Επαρχιακές Διοικήσεις.
• Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία καταγράφονται στην κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων και τα οποία θα πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα και μεταφρασμένα.
• Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη ενώπιον Πρωτοκολλητή.
• Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση τέλη όπως καταγράφονται πιο κάτω.

Τέλη και χαρτόσημα
• Για την υποβολή αίτησης καταβάλλεται τέλος ύψους €500.
• Επί της αίτησης επικολλώνται δύο χαρτόσημα αξίας €8,54 έκαστο.
• Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης καταβάλλεται επιπρόσθετο τέλος ύψους €500 για την έκδοση του πιστοποιητικού πολιτογράφησης.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Έντυπο M127.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Information Regarding the Application for Obtaining Cypriot Citizenship by Naturalization.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat List of Supporting Documents - Application M127 - EN.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κατάλογος Συνοδευτικών Εγγράφων - Αίτησης M127 - GR.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα