Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Αναθεώρηση Πολεοδομικών Κινήτρων
Επέκταση υφιστάμενων πολεοδομικών κινήτρων, που παρέχονται από το 2019, με την εισαγωγή δύο νέων εναλλακτικών επιλογών αξιοποίησης πρόσθετου συντελεστή δόμησης, ανάλογα με τις ανάγκες και τον προγραμματισμό κάθε ενδιαφερόμενου φορέα ανάπτυξης γης.

1. Το νέο Ειδικό Στεγαστικό Κίνητρο αφορά σε αύξηση του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης, ως ακολούθως:
(α) μέχρι 45% του ισχύοντος, για Οικιστικές Ζώνες με συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο του 1,00:1 και
(β) μέχρι 25% του ισχύοντος, για Οικιστικές Ζώνες με συντελεστή δόμησης ίσο ή μικρότερο του 1,00:1.

2. Το Κίνητρο δυνατό να εφαρμόζεται ως ακολούθως:
(α) με ελάχιστο καθαρό εμβαδόν 1.000 τ.μ. για το κίνητρο 2.2. (α) πιο πάνω, και
(β) σε ακίνητη ιδιοκτησία με ελάχιστο απαιτούμενο καθαρό εμβαδόν 4.000 τ.μ., για το κίνητρο 1 (β) πιο πάνω.

Για σκοπούς αξιοποίησης του Κινήτρου, παρέχονται εναλλακτικές επιλογές ως εξής:
(α) αξιοποίηση αυξημένου συντελεστή δόμησης στην υπό ανάπτυξη ιδιοκτησία, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 πιο πάνω, με την υποχρέωση παροχής μονάδων προσιτής κατοικίας, ως ακολούθως:
i) για το κίνητρο α, η αύξηση σ.δ. κατά 25% του ισχύοντος να κατανέμεται για σκοπούς παραγωγής προσιτής κατοικίας (σε τιμή κατασκευαστικού κόστους προσιτής στέγης όπως θα καθορίζεται από τον ΚΟΑΓ) ενώ το υπόλοιπο μέρος του κινήτρου, μέχρι αύξηση σ.δ. κατά 20% του ισχύοντος να κατανέμεται προς όφελος του ιδιοκτήτη (σε τιμές ελεύθερης αγοράς).
ii) για το κίνητρο β, η αύξηση σ.δ. κατά 15% τους ισχύοντος να κατανέμεται για σκοπούς παραγωγής προσιτής κατοικίας (σε τιμή κατασκευαστικού κόστους προσιτής στέγης όπως θα καθορίζεται από τον ΚΟΑΓ) ενώ το υπόλοιπο μέρος του κινήτρου, μέχρι αύξηση σ.δ. κατά 10% του ισχύοντος να κατανέμεται προς όφελος της υπό ανάπτυξη ιδιοκτησίας (σε τιμές ελεύθερης αγοράς).
Για τις δύο πιο πάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, το ποσοστό που κατανέμεται προς όφελος της παραγωγής προσιτής κατοικίας θα μπορεί να αξιοποιείται είτε στο υπό ανάπτυξη τεμάχιο γης είτε σε άλλο υπό ανάπτυξη τεμάχιο γης (δευτερεύουσα ιδιοκτησία) εντός του ιδίου τοπικού σχεδίου, όπου είναι δυνατό να αξιοποιηθούν τα πιο πάνω κίνητρα.
Νοείται ότι οι παραγόμενες μονάδες προσιτής κατοικίας στη δευτερεύουσα ιδιοκτησία θα έχουν ίσο δομήσιμο εμβαδόν με αυτό που θα επιτρέπεται να παραχθεί στην κύρια ιδιοκτησία. Το κίνητρο μπορεί να εφαρμοστεί σε νέα ή υφιστάμενη ανάπτυξη.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η διάθεση των κατοικιών εντός δύο ετών, θα αγοράζονται από τον Κ.Ο.Α.Γ και θα εντάσσονται στα στεγαστικά σχέδια που υλοποιεί ο Οργανισμός.

(β) αξιοποίηση του κίνητρου, ως αναφέρεται στην παράγραφο 1 και υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2, καταβάλλοντας χρηματικό ποσό (εξαγορά) στο Ταμείο Προσιτής Κατοικίας του Φορέα Διαχείρισης, για σκοπούς παραγωγής προσιτής κατοικίας, σε τιμή η οποία καθορίζεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αυξημένη κατά 50% της αξίας της Γενικής Εκτίμησης του συντελεστή δόμησης.

Σημείωση: Η δυνατότητα εξαγοράς σ.δ. ως κίνητρο για παραγωγή προσιτής στέγης παρέχεται από το 2019, με Υπουργική Εντολή, και αφορά αύξηση σ.δ. μέχρι 25% με αξία εξαγοράς 250% της πραγματικής. Με την παρούσα πρόταση, προτείνεται επέκταση της δυνατότητας εξαγοράς σ.δ. μέχρι 45% με αξία εξαγοράς 150% της πραγματικής. Η πρόταση αυτή επιδιώκει να καταστήσει το κίνητρο ελκυστικότερο, με μεγαλύτερη παρεχόμενη αύξηση σ.δ. και μειωμένη αξία εξαγοράς (από 250% σε150% της πραγματικής).

3. Βασικές προϋποθέσεις:
(α) Το κίνητρο να εφαρμόζεται σε νέες ή και υφιστάμενες αναπτύξεις.
(β) Το κίνητρο να αξιοποιείται για αναπτύξεις που αφορούν ενιαίο οικιστικό συγκρότημα.
(γ) Το κίνητρο δεν θα συνδυάζεται με άλλα πολεοδομικά κίνητρα
(δ) Το κίνητρο δεν θα εφαρμόζεται σε περιοχές παραδοσιακών πυρήνων, στις Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ) ή σε τεμάχια γης εφαπτόμενα στις δυο υπό αναφορά περιοχές, ή σε περιοχές με ειδική οικολογική αξία.

Τα πιο πάνω κίνητρα θα ισχύσουν μόνο για 2 έτη για όσες πολεοδομικές αιτήσεις υποβληθούν από την ημερομηνία ισχύος των κινήτρων .

Αναμενόμενη Έναρξη Ισχύος: Δεκέμβριος 2023.

Εκτίμηση για παραγόμενες μονάδες:
• 500 μονάδες/ ανά πενταετία
Σύνολο Μονάδων Μεικτά 5.600/ ανά πενταετία (περιλαμβ. άλλους οι παραγόμενες μονάδες)
• έσοδα ύψους 44 εκ./ ανά πενταετία

Σημείωση: Στο πλαίσιο της αναθεώρησης των πιο πάνω πολεοδομικών κινήτρων, θα γίνει αντίστοιχη επικαιροποίηση της Υπουργικής Εντολής για την προσιτή στέγαση.


Για περισσότερα, παρακαλώ πατήστε εδώ
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αναθεώρηση πολεοδομικών κινήτρων - Αναλυτικός Οδηγός.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα