Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
13/02/2024 01:55:41 PM

Υποχρεωτικές Γνωστοποιήσεις προς τον Έφορο


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Έφοροι Σωματείων Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακας και Αμμοχώστου υπενθυμίζουν τα Διοικητικά Συμβούλια και τους γραμματείς των εγγεγραμμένων σωματείων ότι σύμφωνα με το Άρθρο 10 του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 Ν.104(Ι)/2017 εντός της πρώτης τριμηνίας έκαστου έτους έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν γραπτώς στον οικείο Έφορο τα ακόλουθα στοιχεία:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΟΡΟ

Εντός της πρώτης τριμηνίας έκαστου έτους, το διοικητικό συμβούλιο ή ο γραμματέας εγγεγραμμένου σωματείου έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν γραπτώς στον Έφορο-

(α) Aριθμητικά, τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους·

(β) σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της διοίκησης του σωματείου, με τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους· και

(γ)κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό.

Η καταχώρηση και υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων δύναται να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει τεθεί σε λειτουργεία από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής εγγράφων και στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορείτε να βρείτε εδώ: (https://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/pagede3a_gr/pagede3a_gr?OpenDocument)


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

13/02/2024


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα