Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.2.6 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρχική (Τεχνικές Υπηρεσίες) > Τομέας Δομικών Προϊόντων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύμφωνα με την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ, Κεφ. VIII, Άρθρο 19, έχει συγκροτηθεί η Μόνιμη Επιτροπή Τεχνικών Έργων (Standing Committee on Construction). Ο ρόλος της επιτροπής αυτής είναι να εξετάζει κάθε ζήτημα που ανακύπτει από την εκτέλεση και την εφαρμογή στην πράξη της Oδηγίας 89/106/ΕΟΚ. Ειδικότερα, η επιτροπή αυτή είναι το αρμόδιο όργανο για την θέσπιση κατηγοριών απαιτήσεων, τον καθορισμό των διαδικασιών βεβαίωσης της συμμόρφωσης και τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για πρότυπα και τεχνικές εγκρίσεις.

Είναι συνήθης πρακτική στα Κράτη Μέλη να δημιουργούνται αντίστοιχες επιτροπές (mirror committee), με σκοπό την ενημέρωση των επηρεαζόμενων και εμπλεκόμενων, καθώς και την παροχή συμβουλών στην αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας. Στην Κύπρο, κατόπιν Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 58.411 ημερομηνίας 27/08/2003, συστάθηκε η Μόνιμη Επιτροπή Παρακολούθησης και Εφαρμογής της Οδηγίας Δομικών Προϊόντων (ΜΕΠ), η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των Υπουργείων Εσωτερικών, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΚΟΠΠ, Υπηρεσία Ενέργειας), Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Δημοσίων Έργων), Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπηρεσία Μεταλλείων), Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης (Πυροσβεστική Υπηρεσία), καθώς και εκπροσώπους του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του ΕΤΕΚ, του ΚΕΒΕ και του ΟΕΒ.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα