Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.2.4 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΚΕΦ. IV Καν. (ΕΕ) αριθ. 305/2011)
Αρχική (Τεχνικές Υπηρεσίες) > Τομέας Δομικών Προϊόντων
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) αναγνωρίζονται ως οι αρμόδιοι οργανισμοί για τη θέσπιση εναρμονισμένων προτύπων σύμφωνα με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές περί συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των δύο αυτών οργανισμών που υπογράφηκαν στις 28 Μαρτίου 2003.

Τα εναρμονισμένα πρότυπα καθορίζουν τις μεθόδους και τα κριτήρια για την αξιολόγηση της επίδοσης των δομικών προϊόντων σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους.

Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον κατάλογο των αναφορών των εναρμονισμένων προτύπων που συμμορφώνονται με τις σχετικές εντολές.

Για κάθε εναρμονισμένο πρότυπο του καταλόγου επισημαίνονται τα ακόλουθα:

   α) αναφορές των εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών που έχουν αντικατασταθεί, εφόσον υπάρχουν·

   β) ημερομηνία έναρξης της περιόδου συνύπαρξης·

   γ) ημερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τυχόν ενημερώσεις του εν λόγω καταλόγου.

Από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου συνύπαρξης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί εναρμονισμένο πρότυπο προκειμένου να καταρτισθεί δήλωση επιδόσεων για δομικό προϊόν το οποίο καλύπτει. Οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης υποχρεούνται να μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία τα εναρμονισμένα πρότυπα σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ.


Με την επιφύλαξη των άρθρων 36 έως 38 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, από την ημερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης το εναρμονισμένο πρότυπο είναι ο μόνος τρόπος που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση δήλωσης επιδόσεων για δομικό προϊόν το οποίο καλύπτει.

Στο τέλος της περιόδου συνύπαρξης, τα αντικρουόμενα εθνικά πρότυπα αποσύρονται και τα κράτη μέλη τερματίζουν την ισχύ όλων των αντικρουόμενων εθνικών διατάξεων.

Για τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα NANDO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στις περιπτώσεις στις οποίες:

   α) το προϊόν δεν εμπίπτει στο πεδίο κανενός υπάρχοντος εναρμονισμένου προτύπου·

   β) για τουλάχιστον ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό του εν λόγω προϊόντος, η μέθοδος αξιολόγησης που προβλέπεται από το εναρμονισμένο πρότυπο δεν είναι κατάλληλη· ή

   γ) το εναρμονισμένο πρότυπο δεν προβλέπει καμία μέθοδο αξιολόγησης σε σχέση με τουλάχιστον ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό του εν λόγω προϊόντος.

Ο οργανισμός των ΟΤΑ καταρτίζει και εκδίδει έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης για κάθε δομικό προϊόν που δεν καλύπτεται ή που δεν καλύπτεται πλήρως από εναρμονισμένο πρότυπο, για το οποίο η επίδοση σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί εξ ολοκλήρου σύμφωνα με υπάρχον εναρμονισμένο πρότυπο κατασκευαστής, ύστερα από σχετικό αίτημα του κατασκευαστή για ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση.

Η ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση εκδίδεται από ΟΤΑ, έπειτα από αίτηση κατασκευαστή βάσει εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης. Εφόσον υπάρχει έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης (ΕΕΑ), μπορεί να εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση ακόμα και στην περίπτωση που έχει εκδοθεί εντολή σχετικά με εναρμονισμένο πρότυπο. Η έκδοση αυτή είναι δυνατή μέχρι την έναρξη της περιόδου συνύπαρξης όπως καθορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

Η ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση περιλαμβάνει τη δηλωτέα επίδοση, κατά επίπεδα ή κατηγορίες ή περιγραφικά, των ουσιωδών εκείνων χαρακτηριστικών που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του κατασκευαστή και του ΟΤΑ που λαμβάνει το αίτημα για την ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση για τη δηλωθείσα προοριζόμενη χρήση, καθώς και τεχνικές λεπτομέρειες απαραίτητες για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης.

Κατάλογο των ETA και των σχετικών EΕΑ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΤΑ.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα