Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

2.2.2 ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ


ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ


Το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) (www.coe.int) ιδρύθηκε το 1994, σαν συμβουλευτικό σώμα, αντικαθιστώντας το Διαρκές Συνέδριο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών. Μέλη του Κογκρέσου είναι 318 αιρετοί εκπρόσωποι και άλλοι τόσοι αναπληρωτές από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, των οποίων η θητεία είναι τετραετής. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου εκπροσωπείται στο Κογκρέσο από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη.

Σκοπός του Κογκρέσου είναι η παροχή στήριξης και βοήθειας στα Κράτη Μέλη του, μέσω στενής παρακολούθησης της προόδου τους, σε θέματα που αφορούν την εγκαθίδρυση και λειτουργία αποτελεσματικής τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Αποτελεί θεσμό στα πλαίσια του οποίου οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης μπορούν να συζητούν, να ανταλλάζουν εμπειρίες και να εκφράζουν απόψεις σε θέματα που τους απασχολούν. Το Κογκρέσο γνωμοδοτεί στην εξ’ Υπουργών Επιτροπή και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης για όλα τα θέματα που αφορούν την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση.


Οι εργασίες του Κογκρέσου δομούνται ανάμεσα σε τέσσερις Καταστατικές Επιτροπές:


• Την θεσμική Επιτροπή (Institutional Committee), με αντικείμενο τις εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας στην Ευρώπη, η οποία υποστηρίζεται από μια επιτροπή με ανεξάρτητους τεχνοκράτες.


• Την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (Committee of Culture and Education), υπεύθυνη για τον τύπο, την νέα γενιά, τον αθλητισμό και τις επικοινωνίες.


• Την Επιτροπή της Αειφόρου Ανάπτυξης (Committee of Sustainable Development), υπεύθυνη για περιβαλλοντικά θέματα και τον αειφόρο αστικό σχεδιασμό.


• Την Επιτροπή Κοινωνικής Συνοχής (Committee of Social Cohesion), υπεύθυνη για θέματα που αφορούν την εργασία, την υπηκοότητα, την μετανάστευση, τις ενδοκοινοτικές σχέσεις, την ισότητα ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες και την συνοχή.Με την προωθούμενη μεταρρύθμιση, εντούτοις, συστήνονται τρεις νέες, επιπρόσθετες, Επιτροπές: Μια για τις Υποχρεώσεις των Κρατών Μελών, μια για την Διακυβέρνηση και μια για τις Τρέχουσες Υποθέσεις.


Όλοι οι Εκπρόσωποι συμμετέχουν στις Επιτροπές είτε με την ιδιότητα του τακτικού είτε του αναπληρωματικού μέλους, σύμφωνα με τους κανόνες που έχει θέσει το καταστατικό του Κογκρέσου και ανάλογα με το μέγεθος των εθνικών αντιπροσωπειών.


Τόσο τα τακτικά μέλη, καθώς και τα αναπληρωματικά μπορούν να σχηματίσουν πολιτικές ομάδες και να γίνουν μέλη αυτών των ομάδων. Μία πολιτική ομάδα πρέπει να έχει μέλη από τουλάχιστον τρεις εθνικότητες. Επίσης, πρέπει να έχει 15 μέλη προκειμένου να αναγνωριστεί από τo Προεδρείο. Οι πολιτικές ομάδες συνεδριάζουν τρεις φορές το χρόνο κατά τις ολομέλειες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις πολιτικές ομάδες στο Κογκρέσο:
 Σοσιαλιστικό Κόμμα


 Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα – Χριστιανοδημοκράτες


 Ανεξάρτητο και Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα


Σημειώνεται ότι στο Κογκρέσο η Ένωση Δήμων εκπροσωπείται από δύο Μέλη και ένα αναπληρωτή, ενώ η Ένωση Κοινοτήτων από ένα Μέλος και δύο αναπληρωτές.25/10/2012

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα