Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

2.1.3 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (Conference of Peripheral Maritime Regions ή CPMR) (
http://www.crpm.org) είναι ένα δίκτυο που συγκεντρώνει περίπου 160 Περιφέρειες που προέρχονται από 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός αυτής. Εκπροσωπώντας περίπου 200 εκατομμύρια πολίτες, η CPMR ενεργεί υπέρ μιας πιο ισορροπημένης ανάπτυξης της Ευρώπης. Λειτουργεί ταυτόχρονα ως «Δεξαμενή Σκέψης» (Think Tank) και ως Ομάδα που επηρεάζει (lobby Group) υπέρ των Περιφερειών που εκπροσωπεί για την οικονομική, κοινωνική, εδαφική συνοχή και για τα θαλάσσια θέματα. Η CPMR είναι ανεξάρτητη από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Ως ένα πολιτικό φόρουμ, η CPMR βοηθά ώστε να εκφραστούν τα κοινά συμφέροντα των παράκτιων περιφερειών σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Συνεργάζεται με τις εθνικές κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των περιφερειών-μελών της και οι θέσεις που υιοθετούν κατά το στάδιο προετοιμασίας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών πολιτικών. Πιο συγκεκριμένα, στόχος των δράσεων της CPMR είναι η διασφάλιση των συμφερόντων των περιφερειών – μελών της, ιδιαίτερα σ’ ότι αφορά στις πολιτικές με υψηλό περιφερειακό και εδαφικό αντίκτυπο με επικέντρωση κυρίως στην κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή. Παράλληλα, διευκολύνει την ανάπτυξη προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ των μελών της, βοηθώντας στη σύσταση και στο συντονισμό τους και επενδύοντας απευθείας σε κάποια από αυτά. Η CPMR επιδιώκει να διασφαλίσει μια ισχυρή περιφερειακή πολιτική η οποία θα απευθύνεται σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης και εργάζεται επίσης για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παράκτιας πολιτικής αποσκοπώντας να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης.


Η CPMR απαρτίζεται από έξι (6) Επιτροπές, ως εξής:

• Ατλαντική
• Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας
• Νησιών
• Διαμεσογειακή
• Βαλτικής Θάλασσας
• Βόρειας Θάλασσας


Σε συνέχεια σχετικών Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, η Κυπριακή Δημοκρατία (Υπουργείο Εσωτερικών), συμμετέχει ως Μέλος της CPMR, (Κεντρικής Επιτροπής) καθώς και ως Μέλος της Επιτροπής των Νησιών (Islands Commission) και της Διαμεσογειακής Επιτροπής (Intermediterranean Commission). Η κα Ανθούλα Σαββίδη ( Ανώτερη Λειτουργός Συντονισμού) και η κα. Έλενα Πάτσαλου (Διοικητικός Λειτουργός Α’) εκπροσωπούν το ΥΠΕΣ στις εν λόγω Επιτροπές.


Κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την απόφαση της Κύπρου να εγγραφεί στο σύνολό της στις εν λόγω Επιτροπές, αποτελεί η ιδιαιτερότητα της χώρας ως ένα μικρό νησιωτικό Κράτος Μέλος της ΕΕ και η σημαντικότητα που αυτή η εδαφική διάσταση μπορεί να διαδραματίσει, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα κατά τις διαπραγματεύσεις της Κύπρου στα πλαίσια των συζητήσεων για το εκάστοτε Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την Πολιτική Συνοχής της Ένωσης
.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα