Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Σχέδιο Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες με βάση Εισοδηματικών Κριτηρίων
Σκοπός - Στόχος
Ο διαχωρισμός οικοπέδων σε Κοινότητες και η διάθεσή τους σε οικογένειες με βάση εισοδηματικών κριτηρίων, τηρουμένων των προϋποθέσεων ένταξης στο Σχέδιο που περιγράφονται πιο κάτω.

Στόχος είναι η παραχώρηση γης σε οικογένειες βάση εισοδηματικών κριτηρίων για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας και η ανάπτυξη Κοινοτήτων που βρίσκονται στην ύπαιθρο, σε ορεινές, απομακρυσμένες και μειονεκτικές περιοχές.

Προϋπολογισμός
Συνολικά €6 εκατομμύρια για διαχωρισμό τουλάχιστον 300 οικοπέδων.

Έναρξη ισχύος Σχεδίου
Το Σχέδιο θα τεθεί σε εφαρμογή το πρώτο τρίμηνο του 2024 με διάρκεια ισχύος τα πέντε (5) έτη.

Αριθμός δικαιούχων
Ελάχιστος αριθμός 300 οικογενειών με βάση εισοδηματικών κριτηρίων.

Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική απόφαση, θα προχωρήσει άμεσα η διαδικασία διάθεσης των περίπου 500 αδιάθετων οικοπέδων από υφιστάμενους διαχωρισμούς.


ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Συμμετοχή Κοινοτήτων
Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν οι Κοινότητες που βρίσκονται σε περιοχές της υπαίθρου και σε ορεινές, απομακρυσμένες και μειονεκτικές περιοχές. Ο διαχωρισμός οικοπέδων θα γίνεται σε Κοινότητες που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως μεγάλες εκτάσεις τουρκοκυπριακών περιουσιών, επηρεασμό της συνολικής έκτασης της γης από Ζώνες Προστασίας, οχληρές αναπτύξεις που δημιουργούνται στα διοικητικά όρια Κοινότητας ή μειωμένη διαθεσιμότητα ιδιωτικής γης για οικιστική ανάπτυξη στη Κοινότητα κ.α.. Νοείται ότι η κάθε περίπτωση θα εξετάζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο διαχωρισμός των οικοπέδων θα γίνεται τηρουμένων των ακόλουθων προϋποθέσεων:
• το υπό ανάπτυξη κρατικό τεμάχιο θα πρέπει να βρίσκεται εντός ορίου ανάπτυξης, όπου επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας στην περιοχή της Κοινότητας.
• το Κοινοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να διαβιβάζει ενδεικτικό προκαταρκτικό κατάλογο με δικαιούχες οικογένειες που θα έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να λάβουν κρατικό οικόπεδο στην εν λόγω Κοινότητα για ανέγερση κατοικίας.
• ο αριθμός των δικαιούχων αιτητών δεν πρέπει να είναι μικρότερος των οικοπέδων που προωθούνται για διαχωρισμό.
• ο διαχωρισμός θα υλοποιείται όταν ο αριθμός των εν δυνάμει δικαιούχων είναι τουλάχιστον δέκα (10).
• η ανάπτυξη θα πρέπει να γίνεται σε οικόπεδα με επαρκές εμβαδόν για προσιτή κατοικία και με την εφαρμογή καθοδηγητικού πλαισίου για τη μορφολογία της οικοδομής, ώστε να διασφαλίζεται ενιαίος σχεδιασμός προς επίτευξη ομοιόμορφου χαρακτήρα και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή.

Αίτηση συμμετοχής Κοινοτήτων
Τα Κοινοτικά Συμβούλια που επιθυμούν να ενταχθούν στο Σχέδιο, θα υποβάλλουν αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με όλα τα σχετικά παραστατικά.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι Σχεδίου
Ως δικαιούχοι του Σχεδίου καθορίζονται οι οργανικές οικογένειες, με ή χωρίς παιδιά, στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων και με προτεραιότητα σύμφωνα με τη σύνθεση της οικογένειας και τον τόπο διαμονής του δικαιούχου.

Εισοδηματικά κριτήρια
Ως δικαιούχοι, θεωρούνται οι οικογένειες, των οποίων το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά, σύμφωνα με τη σύνθεση της οικογένειας:
 ζεύγος (2 άτομα) ή μονογονεϊκή οικογένεια: ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι €45.000
 οικογένεια 3 ατόμων: ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι €50.000
 οικογένεια 4 ατόμων: ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι €55.000
 οικογένεια 5 ατόμων και άνω: ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι €65.000

Προτεραιότητα
• Νοουμένου ότι πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια, προτεραιότητα θα δίνεται βάσει σύνθεσης της οικογένειας, ως εξής:
1. Πολύτεκνες οργανικές οικογένειες
2. Οργανικές οικογένειες
3. Μονογονεϊκή οικογένεια / διαζευγμένους με γονική ευθύνη για ανήλικα τέκνα

• Επιπλέον, θα δίνεται προτεραιότητα ανάλογα με τον τόπο διαμονής του δικαιούχου, ως ακολούθως:
1. Αυτόχθονας
2. Εκτοπισθείς
3. Απόδημος εσωτερικού
4. Επαναπατρισθείς/Απόδημος εξωτερικού
5. Κάτοικος γειτονικής Κοινότητας
6. Πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ

Υποχρεώσεις δικαιούχου
• Ο δικαιούχος στον οποίο παραχωρείται οικόπεδο έχει υποχρέωση να αναγείρει κατοικία εντός του συγκεκριμένου οικοπέδου μέσα σε περίοδο δύο (2) ετών από την υπογραφή της Συμφωνίας Ενοικιαγοράς. Η οικεία Επαρχιακή Διοίκηση δύναται να εγκρίνει παράταση της περιόδου για ένα (1) επιπρόσθετο έτος, εφόσον κατά την κρίση της αυτό δικαιολογείται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται να εγκριθεί παράταση για ακόμα ένα (1) επιπρόσθετο έτος.
• Η διάρκεια ανέγερσης της κατοικίας δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα τέσσερα (4) έτη, ακόμα και σε περιπτώσεις που θα έχουν εξασφαλισθεί οι ανωτέρω παρατάσεις από την οικεία Επαρχιακή Διοίκηση.
• Η τιμή του οικοπέδου που θα καταβάλλεται από τον δικαιούχου θα περιλαμβάνει όλα τα έξοδα για τον συγκεκριμένο διαχωρισμό (έργα υποδομής, όπως δρόμοι, μεταφορά νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, κτλ) και ποσοστό 25% της αξίας του οικοπέδου. Για τον υπολογισμό της αξίας της γης, δεν θα προσμετράται το εμβαδόν που διατίθεται για δημόσιους ανοικτούς χώρους και δημόσιο οδικό δίκτυο.
• Ο δικαιούχος θα καταβάλλει την αξία του οικοπέδου με την υπογραφή της Συμφωνίας Ενοικιαγοράς.
• Δικαιούχος που θα εγκριθεί για να συμμετάσχει στο εν λόγω Σχέδιο δεν δύναται να συμμετάσχει σε άλλο Στεγαστικό Σχέδιο (Σχέδιο Στεγαστικής Επιδότησης Νεαρών Ζευγαριών ή/και Νέων μέχρι 41 ετών, Στεγαστικά Σχέδια Υπαίθρου, Ορεινών, Ακριτικών και Απομακρυσμένων Περιοχών).

Παραχώρηση οικοπέδου
Οικόπεδο θα παραχωρείται σε οικογένειες που θα έχουν εκφράσει επιθυμία να αποκτήσουν κατοικία σε συγκεκριμένη Κοινότητα και θα ενημερώσουν σχετικά το οικείο Κοινοτικό Συμβούλιο, ώστε να περιληφθούν στον προκαταρκτικό κατάλογο που θα υποβληθεί στον φορέα υλοποίησης του Σχεδίου.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν παραστατικά που δύναται να ζητήσει ο φορέας υλοποίησης του Σχεδίου, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι πληρούν της προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχέδιο.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα