Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

1.2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
1.2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ


Νομικό πλαίσιο: Η λειτουργία των Κοινοτήτων και οι αρμοδιότητες των Κοινοτικών Συμβουλίων ρυθμίζονται από τον περί Κοινοτήτων Νόμος.
Κρατική Χορηγία: Το Υπουργείο Εσωτερικών παραχωρεί στις Κοινότητες των ελεύθερων περιοχών ετήσια κρατική χορηγία στη βάση συγκεκριμένων παραμέτρων, όπως πληθυσμός και υψόμετρο.


Στα Κοινοτικά Συμβούλια των κατεχόμενων Κοινοτήτων επίσης παραχωρείται ετήσια κρατική χορηγία ύψους €1000, για κάλυψη λειτουργικών και άλλων εξόδων.


Ανέγερση Κοινοτικών Κτιρίων: Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του με αρ. 68.602, ημερ. 31/03/2009, ενέκρινε την αναθεώρηση της πολιτικής για την Ανέγερση Κοινοτικών Κτιρίων, η οποία είχε εγκριθεί με την Απόφασή του με αρ. 64.281, ημερ. 31/08/2006, αναφορικά με το επιτρεπόμενο μέγεθος και το αντίστοιχο κόστος τους.


Με βάση
τη νέα πολιτική, ισχύουν τα πιο κάτω:


Α΄ Κατηγορία


Κόστος (€)
Εμβαδόν (τ.μ.)
Μέχρι 500 ψηφοφόροι 185.000
128: (Γραφείο Κοινοτάρχη, 30τ.μ., (περιλαμβάνει και αίθουσα συνεδριάσεων), Γραφείο Γραμματέα 16τ.μ., Γραφείο Γραφέα 12τ.μ., Κοινόχρηστοι χώροι 30τ.μ., ιατρείο 40τ.μ.)


Β΄ Κατηγορία


Μέχρι 1500 ψηφοφόροι 240.000
166: (Γραφείο Κοινοτάρχη 16τ.μ., αίθουσα συνεδριάσεων 30τ.μ., Γραφείο Γραμματέα 16τ.μ., Γραφεία Γραφέα 12τ.μ., (δύο) Κοινόχρηστοι χώροι 40τ.μ., ιατρείο 40τ.μ.)
Γ΄ Κατηγορία
1501 ψηφοφόροι και άνω 400.000
278: (Γραφείο Κοινοτάρχη 16τ.μ., αίθουσα συνεδριάσεων 50τ.μ Γραφείο Γραμματέα 16τ.μ., κάθε Γραφείο Γραφέα 12τ.μ., Κοινόχρηστοι χώροι 100τ.μ., ιατρείο 50τ.μ.)


Με σκοπό την ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης, ισχύουν τα πιο κάτω:Κατηγορίες
Εμβαδό (τ.μ.)
Ύψος δαπάνης (€)


Α Μέχρι 150 (με την έγκριση του Επάρχου) 137.000
Β & Γ Μέχρι 200 (με την έγκριση του Επάρχου) 188.000


Παράλληλα:


(α) σε περίπτωση που οποιοδήποτε Κοινοτικό Συμβούλιο επιθυμεί να ανεγείρει κτίριο και μέχρι 50% εμβαδού μεγαλύτερου από εκείνο που προκύπτει σύμφωνα με τα πιο πάνω καθορισμένα εμβαδά, χρειάζεται έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών. Γι΄ αυτά τα επιπρόσθετα εμβαδά δεν τυγχάνει οποιασδήποτε κυβερνητικής επιχορήγησης.


(β) σε περίπτωση που η μορφολογία του εδάφους, όπου θα ανεγερθεί το Κοινοτικό Κτίριο, επιβάλλει πρόσθετα έργα, τότε το κόστος αυτών υπολογίζεται με ξεχωριστή δαπάνη, νοουμένου ότι υπάρχει εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη έκθεση του οικείου Επάρχου η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.


(γ) σε περίπτωση που διατηρητέο κτίριο διαφοροποιείται σε Κοινοτικό Κτίριο, όπου η δαπάνη θα είναι σαφώς αυξημένη λόγω της χρήσης συγκεκριμένων υλικών για τη διατήρηση και ενίσχυση του παραδοσιακού χαρακτήρα του κτιρίου, το πρόσθετο αυτό κόστος υπολογίζεται με ξεχωριστή δαπάνη, νοουμένου ότι υπάρχει εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη έκθεση του οικείου Επάρχου η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.


Σύμφωνα με τη μεταγενέστερη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 21.7.2010, σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από κοινότητες για ανέγερση κοινών κοινοτικών κτιρίων, θα ισχύουν τα πιο κάτω κριτήρια:


(α) Όσον αφορά τις κτιριολογικές ανάγκες, τα ισχύοντα εμβαδά για το γραφείο του Κοινοτάρχη της κάθε συνεργαζόμενης κοινότητας, καθώς και του Γραμματέα και του Γραφέα, (στη βάση του αριθμού των εγγεγραμμένων εκλογέων), παραμένουν σε ισχύ.


(β) Οι κοινόχρηστοι χώροι, το ιατρείο και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, καθώς και ο αριθμός των γραφείων για τους απαιτούμενους γραφείς, θα αντιμετωπίζονται στη βάση του συνολικύ αριθμού των εκλογέων των συνεργαζόμενων κοινοτήτων και σύμφωνα με την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση τους.


(γ) Στις εν λόγω, εντούτοις, περιπτώσεις η Κυβερνητική συνεισφορά αυξάνεται, έτσι ώστε στην περίπτωση δύο συνεργαζόμενων κοινοτήτων, να καλύπτει επιπρόσθετα και το ένα τρίτο της συνεισφοράς, που θα καταβαλλόταν κανονικά από τις συνεργαζόμενες κοινότητες, στην περίπτωση τριών κοινοτήτων, το ένα δεύτερο της συνεισφοράς τους, και στην περίπτωση τεσσάρων και πέρα κοινοτήτων, τα δύο τρίτα αυτής.


Σύμφωνα με την πολιτική που ακολουθείται στις περιπτώσεις στέγασης Κοινοτικών Συμβουλίων κατεχόμενων κοινοτήτων, το Υπουργείο Εσωτερικών ενθαρρύνει και επιχορηγεί την ομαδική στέγαση, με προτεραιότητα ανά Επαρχία ή ανά περιοχή ή έχοντας υπόψη άλλα κοινά χαρακτηριστικά με αξιοποίηση κυρίως καταστημάτων σε προσφυγικούς συνοικισμούς ή αδιάθετων τουρκοκυπριακών υποστατικών. Σημειώνεται ότι δεν παραχωρείται χαλίτικη γη για το σκοπό αυτό.


Έργα σε Κοινότητες: Τα αναπτυξιακά έργα αφορούν στη διαμόρφωση / εξωραϊσμό πάρκων, πλατειών, χώρων πρασίνου, χώρων στάθμευσης κ.λπ.. Το ποσοστό της συνεισφοράς που οφείλει να καταβάλλει η κάθε Κοινότητα στη δαπάνη εκτέλεσης αναπτυξιακών έργων κυμαίνεται από 0% έως 30% και έχει καθορισθεί με σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έχοντας ως κυριότερα κριτήρια τον πληθυσμό, το υψόμετρο και την απόσταση της κάθε Κοινότητας από το πλησιέστερο αστικό κέντρο. Τα έργα αυτά, εκτελούνται σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση των οικείων Επαρχιακών Διοικήσεων.


Τα πολεοδομικά έργα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:


 Οδικά πολεοδομικά έργα: Πρόκειται για έργα υπερτοπικής κυρίως σημασίας με κοινοτική συνεισφορά 1/5 και κυβερνητική 4/5.


 Πολεοδομικά αναπτυξιακά έργα: Αφορούν ανάπλαση χώρων (π.χ. πλατείες, πάρκα, χώροι πρασίνου, πυρήνες κοινοτήτων) με κοινοτική συνεισφορά 1/3 και κυβερνητική 2/3.


Τα εν λόγω έργα εκτελούνται σε συνεργασία με αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Δημοσίων Έργων κ.ά.).


Φορολογίες Κοινοτικών Συμβουλίων και ενστάσεις πολιτών: Ο Υπουργός Εσωτερικών, με την Κανονιστική Διοικητική Πράξη αρ. 321/2000, έχει εκχωρήσει στον οικείο Έπαρχο τις εξουσίες που του παρέχονται, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 106(3) του περί Κοινοτήτων Νόμου και αφορούν στη δυνατότητα ανάκλησης ή τροποποίησης απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με επιβληθείσα φορολογία. Κατά συνέπεια, οι ενστάσεις πολιτών σχετικά με φορολογίες που επιβάλλουν οι Κοινότητες, υποβάλλονται στους οικείους Επάρχους.


Οικονομικά ωφελήματα Προέδρων Κοινοτικών Συμβουλίων: Οι Πρόεδροι των Κοινοτικών Συμβουλίων ελεύθερων Κοινοτήτων, εκτός των Κοινοταρχών δημαρχούμενων περιοχών, λαμβάνουν μηνιαία και 13η αποζημίωση στη βάση του αριθμού των εκλογέων κάθε Κοινότητας, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 69.396 ημερ. 6.10.2009.


Σ’ ότι αφορά τη συνταξιοδοτική τους αποζημίωση, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 57.091 ημερ. 16.1.2003 και αρ. 56.139 ημερ. 25.7.2002, αντίστοιχα, «δικαιούχος Κοινοτάρχης» είναι εκείνος που δεν είναι εν ενεργεία, είναι πέραν των 60 ετών και έχει διατελέσει Κοινοτάρχης μετά το 1979 για περίοδο τουλάχιστον 30 μηνών.


Η συνταξιοδοτική αποζημίωση που καταβάλλεται είναι €341,72 το μήνα (συν 13η αποζημίωση), ανεξαρτήτως αριθμού εκλογέων της Κοινότητας. Το ωφέλημα αυτό παρέχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω των Επαρχιακών Διοικήσεων, από το 2010. Η συνταξιοδοτική αποζημίωση δεν είναι μεταβιβάσιμη σε περίπτωση που ο δικαιούχος αποβιώσει.


Οι Πρόεδροι των Κοινοτικών Συμβουλίων των κατεχόμενων Κοινοτήτων λαμβάνουν ετήσια αποζημίωση (χωρίς 13η αποζημίωση), στη βάση του αριθμού εκλογέων της κάθε Κοινότητας. Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 68.093 ημερ. 10.12.2008, από το μέτρο αυτό εξαιρούνται οι Κοινοτάρχες Κοινοτήτων με εγκλωβισμένους κατοίκους, οι οποίοι λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση.


Δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε συνταξιοδοτική αποζημίωση στους πρώην κοινοτάρχες των κατεχόμενων κοινοτήτων.
30/3/2017
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 1999 2011.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα