Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Πραγματικός Δικαιούχος Νομικών Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
Για σκοπούς συντομίας, τα σωματεία/ιδρύματα/Ομοσπονδίες-Ενώσεις και τα Αγαθοεργή Ιδρύματα θα ονομάζονται Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ή Μη κερδοσκοπικός Οργανισμός – ΜΚΟ)
Πραγματικός δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο που με βάση τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες ενέργειες Νόμο έχει μόνος του ή με άλλους πραγματικούς δικαιούχους τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο πάνω σε ΜΚΟ ή είναι το φυσικό πρόσωπο που εκ μέρους του οποίου γίνεται μία σημαντική συναλλαγή που αφορά τον ΜΚΟ.

Με τον όρο άμεσο έλεγχο εννοούμε ότι το φυσικό πρόσωπο κατέχει τον ρόλο του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή είναι ο ιδρυτής ή ο δωρητής ή έχει άλλη σημαντική οικονομική σχέση με το Νομικό Πρόσωπο μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (π.χ. είναι προμηθευτής, εργοδοτούμενος κτλ).
Με τον όρο έμμεσο έλεγχο, εννοούμε όταν το φυσικό πρόσωπο ελέγχει το Νομικό Πρόσωπο μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα μέσω άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που κατέχει τον ρόλο του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή είναι ο ιδρυτής ή ο δωρητής στο νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή έχει άλλη οικονομική σχέση κτλ.
Επομένως ο πραγματικός δικαιούχος μπορεί να είναι
α) Το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει εκπροσωπώντας τον εαυτό του στον έλεγχο του ΜΚΟ, είτε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος της Διεύθυνσης, ιδρυτής ή αλλιώς, ελέγχοντας άμεσα τον ΜΚΟ.
β) Το φυσικό πρόσωπο που ελέγχει άλλο νομικό πρόσωπο (π.χ. μία εταιρεία) που με την σειρά της ελέγχει τον ΜΚΟ. Π.χ. μία εταιρεία ιδρύει ένα ίδρυμα. Ο πραγματικός δικαιούχος σε αυτή την περίπτωση δεν είναι η εταιρεία αλλά το φυσικό πρόσωπο που ελέγχει την εταιρεία (π.χ. οι μέτοχοι) και μέσω αυτής, ελέγχει με έμμεσο τρόπο τον ΜΚΟ
Ή μία εταιρεία ορίζει ένα εργοδοτούμενο της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενός ΜΚΟ. Ο πραγματικός δικαιούχος είναι ο ελέγχων την εταιρεία, δηλαδή οι μέτοχοι της και όχι ο εργοδοτούμενος που παρουσιάζεται ως εκπρόσωπος της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο . Επομένως ενώ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα καταγράφεται μεν ο εργοδοτούμενος, ως πραγματικός δικαιούχος θα καταγράφεται ο μέτοχος/μέτοχοι της εταιρείας που τον εργοδοτεί.
γ) Το φυσικό πρόσωπο που δίνει εντολή σε υπόχρεη οντότητα,, π.χ. σε δικηγόρο ή λογιστή να τον εκπροσωπεί στο Διοικητικό Συμβούλιο ή να έχει άλλο ρόλο ελέγχου του ΜΚΟ. Και στην περίπτωση αυτή ο πραγματικός δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο που δίνει εντολή στην υπόχρεη οντότητα και όχι η ίδια η υπόχρεη οντότητα. Επομένως ενώ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα καταγράφεται ο δικηγόρος, ως πραγματικός δικαιούχος θα καταγράφεται ο εντολέας του.
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα