Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

2.1.2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν στις 5 Ιουλίου 2006, τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1082/2006, με βάση τον οποίο δύναται να δημιουργηθεί Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) (http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24235_el.htm), με στόχο την προώθηση της εδαφικής συνεργασίας, δηλαδή της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών της Ένωσης. Ο ΕΟΕΣ είναι νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 3 του προαναφερθέντος Κανονισμού, είναι κυρίως φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Κοινότητες και οι Ενώσεις αυτών), καθώς και Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου από διάφορα Κράτη Μέλη.

Παρόλο που ο Κανονισμός για τον ΕΟΕΣ, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 31/7/2006, στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, εφαρμόζεται αυτόματα στα Κράτη Μέλη, εντούτοις, χρειάζεται να υιοθετηθούν συμπληρωματικά μέτρα στην εσωτερική νομοθεσία, για τη διασφάλιση της δυνατότητας αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του.


Αφού προηγήθηκαν οι αναγκαίες διαβουλεύσεις, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του αρ. 67.446 ημερ. 9/07/2008, ενέκρινε τα ακόλουθα:


(α) Τη δυνατότητα σύστασης Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)
με έδρα την Κύπρο, ως εταιρεία ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 και Νόμους του 1968 έως 2007.


(β) Τον ορισμό του Εφόρου Εταιρειών, ως της Αρμόδιας Αρχής, για την παραλαβή
των αιτήσεων και γνωστοποιήσεων για την ίδρυση ΕΟΕΣ.


(γ) Τη σύσταση Επιτροπής, αποτελούμενης από εκπροσώπους του Υπουργείου
Εσωτερικών, του Γραφείου Προγραμματισμού και του Εφόρου Εταιρειών, ως της Αρμόδιας Αρχής, για την έγκριση ίδρυσης ΕΟΕΣ.


Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών προώθησε την τροποποίηση, τόσο του περί Δήμων Νόμου όσο και του περί Κοινοτήτων Νόμου, έτσι που να δίδεται η αρμοδιότητα και εξουσία στους Δήμους και τις Κοινότητες, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, να ιδρύουν ή και να συμμετέχουν σε εταιρείες ιδιωτικού δικαίου. Τα σχετικά Νομοσχέδια εκκρεμούν για ψήφιση ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.


Σημειώνεται δε ότι Κυπριακοί φορείς συμμετέχουν ήδη σε ΕΟΕΣ με έδρα το εξωτερικό και η αρμόδια Επιτροπή, έδωσε την έγκρισή της για συμμετοχή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (
www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf) στον ΕΟΕΣ “European Urban Knowledge Network”, με έδρα τη Χάγη, στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας, για συμμετοχή στον ΕΟΕΣ “ARCHIMED” και σε διαφόρους Δήμους και Κοινότητες για συμμετοχή στον ΕΟΕΣ “Αμφικτιονία”.25/10/2012

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα