Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Ο Περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012 (165(Ι)/2012) Καθήκοντα-Υποχρεώσεις Πιστοποιούντων Υπαλλήλων
Ο Περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012 (165(Ι)/2012) Καθήκοντα-Υποχρεώσεις Πιστοποιούντων Υπαλλήλων


Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Πιστοποιούντων Υπαλλήλων

  - Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να ενεργεί ως Πιστοποιών Υπάλληλος εάν δεν έχει διοριστεί από τον Υπουργό Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του «Περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμου του 2012 (Ν.165(Ι)/2012)» (Στο εξής «Ο Νόμος»)
   - Οι Πιστοποιούντες Υπάλληλοι διορίζονται για να πιστοποιούν ότι οι υπογραφές ή/και σφραγίδες που τίθενται σε διάφορα έγγραφα είναι αυτές συγκεκριμένων προσώπων.
    - Σε κάθε πιστοποιούντα υπάλληλο παρέχεται με το διορισμό του σφραγίδα, της οποίας ο τύπος εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Η πιστοποίηση διενεργείται με την αναγραφή στο έγγραφο πιστοποιητικού το λεκτικό ενός από τους τύπους που προβλέπονται στο Παράρτημα του Νόμου, καθώς και με την τοποθέτηση σε αυτό της σφραγίδας του πιστοποιούντος υπαλλήλου.
    - Κάθε πιστοποιών υπάλληλος διορίζεται για ορισμένο τόπο ή περιοχή που κατονομάζεται στο διορισμό του και εκτελεί τα καθήκοντα του αξιώματος του στον τόπο ή στην περιοχή που κατονομάζεται. Νοείται ότι ο πιστοποιών υπάλληλος δύναται να εκτελεί τα καθήκοντα του αξιώματός του και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο ή περιοχή, νοουμένου ότι η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν επηρεάζει την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του στον τόπο ή στην περιοχή του διορισμού του.
     - Κάθε πιστοποιών υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει στον Υπουργό τη διεύθυνση διεξαγωγής των εργασιών του και να τοποθετεί στη διεύθυνση αυτή σχετική πινακίδα που να αναγράφει το όνομα, την ιδιότητα και το τηλέφωνό του.
      - Αποτελεί καθήκον κάθε πιστοποιούντος υπαλλήλου, που διορίζεται δυνάμει των - διατάξεων του παρόντος Νόμου, όταν του ζητηθεί, να πιστοποιεί ότι η υπογραφή ή/και η σφραγίδα που τέθηκε σε οποιοδήποτε έγγραφο είναι η υπογραφή ή/και η σφραγίδα συγκεκριμένου προσώπου.
      - Ο πιστοποιών υπάλληλος δεν μπορεί να πιστοποιεί τη δική του υπογραφή.
       - Κανένας πιστοποιών υπάλληλος δεν πιστοποιεί οποιαδήποτε υπογραφή ή/και σφραγίδα, εκτός αν-
       (α) η υπογραφή ή/και η σφραγίδα τίθεται στο έγγραφο στην παρουσία του.
       (β) το πρόσωπο το οποίο υπογράφει ή/και σφραγίζει το έγγραφο:
        (i) είναι προσωπικά γνωστό στον πιστοποιούντα υπάλληλο· ή
         (ii) η ταυτότητά του επιβεβαιώνεται από δύο πρόσωπα που είναι προσωπικά γνωστά στον πιστοποιούντα υπάλληλο, τα οποία υπογράφουν το έγγραφο ως μάρτυρες της σφραγίδας ή της υπογραφής του προσώπου που σφραγίζει ή/και υπογράφει. ή
         (iii) το πρόσωπο που υπογράφει το έγγραφο επιβεβαιώνει την ταυτότητά του, παρουσιάζοντας στον πιστοποιούντα υπάλληλο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, το οποίο είναι έγκυρο και ισχύον·
         (γ) το έγγραφο είναι χαρτοσημασμένο κανονικά με βεβαίωση σύμφωνα με το στοιχείο 32 του Πρώτου Παραρτήματος του περί Χαρτοσήμων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
       - Κανένας πιστοποιών υπάλληλος δεν πιστοποιεί οποιαδήποτε υπογραφή ή/και σφραγίδα δυνάμει του παρόντος Νόμου σε οποιοδήποτε έγγραφο, εκτός αν το έγγραφο είναι ευανάγνωστο, συνεχές και χωρίς απάλειψη, περιγραφή, κενό ή διάστημα.
        - Όταν οποιοσδήποτε πιστοποιών υπάλληλος παύει να κατέχει το αξίωμα ή πεθαίνει, η σφραγίδα του ως πιστοποιούντος υπαλλήλου παραδίδεται από αυτόν ή από το νόμιμο αντιπρόσωπό του, ανάλογα με την περίπτωση, στον Έπαρχο της οικείας επαρχίας.
         - Οποιοσδήποτε πιστοποιών υπάλληλος ενεργεί κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

        Δικαιώματα
         - Καταβάλλεται στον πιστοποιούντα υπάλληλο δικαίωμα δύο ευρώ (€2) σχετικά με κάθε υπογραφή ή σφραγίδα που πιστοποιείται από αυτόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το ποσό του οποίου αναγράφεται στο έγγραφο που πιστοποιείται. Νοείται ότι σε περίπτωση που πιστοποιών υπάλληλος καλείται να πιστοποιήσει υπογραφή ή/και σφραγίδα σε οποιοδήποτε άλλο τόπο ή περιοχή, καταβάλλεται το δικαίωμα των πέντε ευρώ (€5) για κάθε τέτοια υπογραφή ή σφραγίδα.
          - Κάθε πιστοποιών υπάλληλος αναγράφει σε κάθε έγγραφο, την υπογραφή ή/και σφραγίδα του οποίου πιστοποιεί, το ποσό το οποίο λαμβάνεται από αυτόν σχετικά με το έγγραφο.
         Πίσω στην προηγούμενη σελίδα