Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Σχέδιο Στεγαστικής Επιδότησης Νεαρών Ζευγαριών ή/και Νέων μέχρι 41 ετών
Σκοπός – Στόχος
Παραχώρηση εφάπαξ οικονομικής βοήθειας σε νεαρά ζευγάρια ή/και νέους μέχρι 41 ετών, με στόχο την ενίσχυση της αγοραστικής τους ικανότητας και της δυνατότητας πρόσβασής τους σε στέγη.

Προϋπολογισμός
Συνολικά €15 εκατομμύρια.

Έναρξη ισχύος Σχεδίου
Το Σχέδιο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το πρώτο τρίμηνο του 2024, με διάρκεια δύο (2) έτη.

Αριθμός δικαιούχων
200 ζευγάρια ή/και νέοι ετησίως, βάσει των προϋποθέσεων που περιγράφονται πιο κάτω.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι Επιδότησης
Νεαρά ζευγάρια ή νέοι μέχρι 41 ετών, με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια και τη σύνθεση του νοικοκυριού, που εφαρμόζονται σε υφιστάμενα Σχέδια της Υπηρεσίας Μέριμνας, του ΚΟΑΓ και του Στεγαστικού Σχεδίου Ακριτικών Περιοχών.

Συγκεκριμένα, οι Κατηγορίες δικαιούχων βάσει εισοδημάτων και σύνθεσης οικογένειας είναι οι ακόλουθες:
 Μονήρες Άτομο: ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι €25.000
 Ζεύγος (οικογένεια δύο ατόμων) ή μονογονεϊκή οικογένεια: ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι €45.000
 Οικογένεια 3 ατόμων: ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι €50.000
 Οικογένεια 4 ατόμων: ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι €55.000

Οι δικαιούχοι θα εγκρίνονται μέσω του φορέα υλοποίησης του Σχεδίου.


Προϋποθέσεις ένταξης στο Σχέδιο
1. Η απόκτηση κατοικίας θα χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση.
2. Η ημερομηνία απόκτησης της ιδιόκτητης κατοικίας πρέπει να είναι η ίδια ή μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2024. Ημερομηνία απόκτησης θεωρείται η
ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
3. Ο/Η δικαιούχος ή ο/η σύζυγος/συμβίος/α του/της δεν κατέχει ή δεν κατείχε άλλη ιδιόκτητη κατοικία κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
4. Απαιτείται τεκμηρίωση κατά πόσο ο/η δικαιούχος ή ο/η συμβίος/α του/της δεν διαθέτουν ικανοποιητικούς πόρους για κάλυψη του συνολικού πόσου απόκτησης της οικιστικής μονάδας.
5. Το συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν για απόκτηση οικιστικής μονάδας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 85 τ.μ.. Κατά τον υπολογισμό του ωφέλιμου εμβαδού δεν λαμβάνονται υπόψη:
• ακάλυπτες βεράντες, υπόστεγοι και βοηθητικοί χώροι, εκτός αν το άθροισμα του εμβαδού τους υπερβαίνει τα 20 τ.μ.. Σε περίπτωση που το άθροισμα του εμβαδού τους υπερβαίνει τα 20 τ.μ., θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το επιπλέον εμβαδόν.
• καλυμμένες βεράντες, εκτός αν το εμβαδόν τους υπερβαίνει το 20% του δομημένου χώρου του ίδιου ορόφου. Σε περίπτωση που το εμβαδόν τους υπερβαίνει το 20% του δομημένου χώρου του ίδιου ορόφου, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το επιπλέον εμβαδόν
6. Οικονομική ενίσχυση παραχωρείται για την απόκτηση με νόμιμο τρόπο ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια. Η απόκτηση περιλαμβάνει: ανέγερση κατοικίας, αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, αγορά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, απόκτηση με δωρεά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας και απόκτηση με άλλο τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας.
7. Το Σχέδιο αφορά σε παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση κατοικίας σε δημαρχούμενες περιοχές και το υπό ανάπτυξη ή εξέταση τεμάχιο είναι εντός ορίων οικιστικής ζώνης/περιοχής.
8. Επιλέξιμη θεωρείται η πράξη, που αφορά σε απόκτηση κατοικίας και διενέργεια συνολικής δαπάνης τουλάχιστον €20.000. Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Ως εκ τούτου, το ελάχιστο ποσό που μπορεί να παραχωρηθεί είναι €10.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας.
9. Δικαιούχος που θα εγκριθεί για να συμμετάσχει στο εν λόγω Σχέδιο δεν δύναται να συμμετάσχει σε άλλο Στεγαστικό Σχέδιο (Σχέδιο Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες με Χαμηλά Εισοδήματα, Στεγαστικά Σχέδια Υπαίθρου, Ορεινών, Ακριτικών και Απομακρυσμένων Περιοχών, Σχέδια Υπηρεσίας Μέριμνας).
10. Δικαιούχος που θα εγκριθεί για να συμμετάσχει στο εν λόγω Σχέδιο δύναται να αξιοποιήσει το ποσό επιδότησης που θα λάβει για αγορά κατοικίας σε προσιτή τιμή, που θα παραχθεί μέσω των Αναθεωρημένων Πολεοδομικών Κινήτρων

Ύψος επιδότησης
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζεται ως ακολούθως:
 για μονήρες άτομο > €20.000
 για ζεύγος (2 άτομα) ή μονογονεϊκή οικογένεια > €45.000
 για οικογένεια με ένα ή περισσότερα παιδιά > €50.000

Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Οι αιτητές θα αξιολογούνται από τον φορέα υλοποίησης του Σχεδίου κατά σειρά προτεραιότητας (first-come, first-served). Οι αιτητές θα κληθούν να προσκομίσουν παραστατικά που να αποδεικνύουν το συνολικό ετήσιο εισόδημα και τη σύνθεση της οικογένειας.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα