Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

6.3 Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους
Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται κάθε τρεις (3) μήνες: στις 2 Ιανουαρίου, στις 2 Απριλίου, στις 2 Ιουλίου και στις 2 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Tα εκλογικά βιβλιάρια των νέων εκλογέων, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στον εκάστοτε συμπληρωματικό εκλογικό κατάλογο που καταρτίζεται κάθε τρεις (3) μήνες, εκδίδονται από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την ανάρτηση και επιθεώρηση του συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου, για τυχόν ενστάσεις από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς, τα εκλογικά βιβλιάρια εκδίδονται άμεσα και από τα κατά τόπους Γραφεία των Eπαρχιακών Διοικήσεων.

Κύπριοι Πολίτες
Για εγγραφή στο μόνιμο εκλογικό κατάλογο, ο οποίος παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις εθνικές εκλογές και απόκτηση εκλογικού βιβλιαρίου, ο/η αιτητής/αιτήτρια πρέπει απαραίτητα να είναι:
(α) Kύπριος/α Πολίτης,
(β) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της και
(γ) Να είναι μόνιμος/μη κάτοικος Κύπρου τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.

Δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν και οι νέοι που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των εκάστοτε εκλογών, νοουμένου ότι η αίτηση για εγγραφή υποβληθεί στα πλαίσια της τελευταίας τριμηνίας πριν τις εκλογές, όπως επίσης και οι Τουρκοκύπριοι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές.

Για τις ηλικίες μέχρι 25 ετών, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά.


Ευρωπαίοι Πολίτες

Κάθε πολίτης Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικεί στην Κύπρο έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις εκλογές για την ανάδειξη των Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό τις ίδιες συνθήκες με τους κύπριους πολίτες.

Διευκρινίζεται ότι, με βάση το Κοινοτικό Δίκαιο, αν κάποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί από τους υπηκόους τους να έχουν τη συνήθη διαμονή τους στη χώρα για συγκεκριμένο διάστημα ώστε να εγγραφούν στον εκλογικό κατάλογο, το ίδιο θα ισχύει και για υπηκόους άλλου κράτους μέλους, ωστόσο προσμετράται και η διαμονή τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο απαιτείται ελάχιστη περίοδος 6 μηνών συνήθους διαμονής στη Δημοκρατία.

Οι πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα το εκλέγειν στην Κύπρο, νοουμένου ότι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν εγγραφεί στον αντίστοιχο ειδικό εκλογικό κατάλογο.

Για την εγγραφή στο ειδικό εκλογικό κατάλογο, απαιτείται η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας της Δημοκρατίας ή ισχύον διαβατήριο ή ισχύον δελτίο ταυτότητας εκδιδόμενο από το Κράτος μέλος ιθαγένειας του κοινοτικού εκλογέα, ή/και βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης η οποία τον αφορά. Ο εκλογέας πρέπει να υποβάλει επίσης υπεύθυνη δήλωση στην οποία να προσδιορίζεται η ιθαγένεια του, ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος του δικαιώματος του εκλέγειν στο Κράτος μέλος καταγωγής, ο τελευταίος εκλογικός κατάλογος στον οποίο είχε εγγραφεί στο κράτος μέλος καταγωγής (όπου εφαρμόζεται), η διεύθυνση της συνήθους διαμονής του στη Δημοκρατία, η ημερομηνία από την οποία κατοικεί στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος και ότι θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μόνο στη Δημοκρατία. Η αίτηση υποβάλλεται στα κατά τόπους γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη.


Τουρκοκύπριοι

Οι Τουρκοκύπριοι που διαμένουν σε περιοχές που η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, είναι 18 χρονών μέχρι τη μέρα διεξαγωγής των εκάστοτε εκλογών και είναι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο εκδόθηκε από το σύστημα αρχείου πληθυσμού, εγγράφονται αυτόματα σε Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο και μπορούν να ψηφίσουν στις Εκλογές Ανάδειξης Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Επισκεφθείτε την ειδική ιστοσελίδα των εκλογών στη διεύθυνση elections.gov.cy για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαδικασίες εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα