Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

1.6 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1.6 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ


Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης στις μητροπολιτικές περιοχές Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας και σε διάφορες περιαστικές Κοινότητες τυγχάνει διαχείρισης από τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, τα οποία εγκαθιδρύθηκαν με σχετικό Διάταγμα του Υπουργικού Συμβούλιου και λειτουργούν σύμφωνα με τον περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμο. Τα Συμβούλια είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Οι εξουσίες, ευθύνες και αρμοδιότητες των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας περιλαμβάνουν την παροχή ικανοποιητικής ποιότητας και ποσότητας νερού για οικιακούς και εμποροβιομηχανικούς σκοπούς, τη λειτουργία, συντήρηση και επέκταση του υδρευτικού δικτύου, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση τεχνικών έργων, την καταγραφή κατανάλωσης, την επιβολή και είσπραξη τελών νερού, την εγκατάσταση οικιακών παροχών, τις επεκτάσεις κεντρικών αγωγών κ.λπ..


Τα Συμβούλια δεν είναι κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, αφού με την επιβολή των δικαιωμάτων και τελών νερού επιδιώκεται η διασφάλιση της χρηματοδότησης των αναπτυξιακών τους έργων και γενικότερα η ορθολογική λειτουργία τους. Διοικούνται από Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία επίσημα μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για θητεία τεσσάρων ετών (τον οικείο Έπαρχο, που προεδρεύει του Δ.Σ., το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας και το Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ή εκπρόσωπους τους), και από εκπρόσωπους (αιρετούς) των Δήμων ή και Κοινοτήτων που υδροδοτεί το Συμβούλιο.


Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (
www.wbn.org.cy)
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (
www.wbl.com.cy)
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (
www.lwb.org.cy)

Η κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία δικτύων / συστημάτων ύδρευσης, η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και η προμήθεια ικανοποιητικής και επαρκούς ποσότητας πόσιμου νερού σε άλλους Δήμους, που δεν εμπίπτουν στα όρια της περιοχής των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας, αποτελούν αρμοδιότητες των Δημοτικών Αρχών, με βάση το άρθρο 84(β) και 87(1)(γ) του περί Δήμων Νόμου και τους σχετικούς Κανονισμούς, ενώ σε άλλες Κοινότητες, των Κοινοτικών Συμβουλίων, σύμφωνα με τα άρθρα 82(α) και 83(ζ) του περί Κοινοτήτων Νόμου και τους σχετικούς Κανονισμούς.


23/10/2012
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 350 2012.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα