Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

3.3 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (www.crta.org.cy) είναι ανεξάρτητος φορέας, ο οποίος συστάθηκε βάσει του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι) του 1998 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον Ν.97(Ι)/2004) και αποτελεί το αρμόδιο ρυθμιστικό όργανο όσον αφορά στη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου στην Κύπρο.

Την Αρχή απαρτίζουν ο Εκτελεστικός Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και πέντε Μέλη, ενώ τις υπηρεσίες της στελεχώνει υπαλληλικό προσωπικό, με επικεφαλής τον Διευθυντή.


Οι αρμοδιότητες της Αρχής καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, ως ακολούθως:


(α) Χορηγεί (όπως επίσης ανανεώνει, τροποποιεί και ανακαλεί) άδειες για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών οργανισμών, με κριτήριο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.


(β) Ρυθμίζει την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και ελέγχει τη συμμόρφωση των οργανισμών με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας και των όρων της άδειάς τους.


(γ) Ελέγχει το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των οργανισμών με σκοπό τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας τους, καθώς επίσης τον αποκλεισμό τάσεων για συγκέντρωση ιδιοκτησίας ή δημιουργία ολιγοπωλίων ή μονοπωλίων.


(δ) Μεριμνά ώστε να υπάρχει πολιτική και πολιτιστική πολυφωνία.


(ε) Εξασφαλίζει τη δημοσιογραφική και δημιουργική ανεξαρτησία των εργαζομένων στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.


(στ) Εξετάζει αυτεπάγγελτα ή έπειτα από παράπονα πολιτών ή φορέων τις πιθανές παραβάσεις της Νομοθεσίας από τους οργανισμούς και επιβάλλει κυρώσεις όπου προβλέπονται από το Νόμο, αφού ακούσει τα ενδιαφερόμενα μέρη.


(ζ) Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης και υποβάλλει εισηγήσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για βελτίωση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της ισχύουσας Νομοθεσίας.
29/10/2012

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα