Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

2.1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ KAI ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ


Η Τοπική Διοίκηση, γενικά, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (www.europa.eu).

Το άρθρο 5, εντούτοις, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται την αρχή της επικουρικότητας. Η αρχή αυτή, εξασφαλίζει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατό πλησιέστερα προς τους πολίτες και ότι διενεργούνται διαρκείς έλεγχοι ώστε να εξακριβώνεται πως η δράση σε επίπεδο Ένωσης είναι δικαιολογημένη υπό το φως των διαθέσιμων δυνατοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Με αλλά λόγια, η Ένωση δεν αναλαμβάνει δράση (εκτός από τους τομείς που εμπίπτουν στην αποκλειστική της αρμοδιότητα), παρά μόνο εφόσον η δράση αυτή είναι πιο αποτελεσματική από την αντίστοιχη δράση σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ έδωσε στις περιφέρειες και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις της Ευρώπης τη δική τους, ισχυρή φωνή: την Επιτροπή των Περιφερειών (
http://cor.europa.eu) , μια πολιτική συνέλευση η οποία παρέχει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή των Περιφερειών συστάθηκε το 1994 για την αντιμετώπιση δύο βασικών θεμάτων.

Πρώτον, το 75% περίπου της Νομοθεσίας της ΕΕ έχει εφαρμογή στο τοπικό ή το περιφερειακό επίπεδο και συνεπώς είναι λογικό οι εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών να έχουν λόγο στο σχεδιασμό των νέων Νόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεύτερον, διατυπώθηκε η ανησυχία ότι η Ευρώπη προχωρούσε μεν, άφηνε ωστόσο τους πολίτες πίσω της. Ένας τρόπος για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα ήταν να έλθουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι πιο κοντά στους πολίτες.

Οι Συνθήκες υποχρεώνουν την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζητούν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, για κάθε νέα πρόταση σχετικά με τομείς που άπτονται του τοπικού ή περιφερειακού επιπέδου.

Παράλληλα, με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι περιφέρειες της Ευρώπης αποκτούν περισσότερες δυνάμεις. Για πρώτη φορά, οι αιρετοί τοπικοί και περιφερειακοί αντιπρόσωποι της Ευρώπης μπορούν, μέσω της Επιτροπής των Περιφερειών, να αμφισβητήσουν ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρούν ότι παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας, δηλαδή την αρχή σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται από την εγγύτερη στον πολίτη Αρχή.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι με την Συνθήκη της Λισαβόνας, η Ένωση αναγνωρίζει ρητά την «εδαφική συνοχή» ως βασικό της στόχο, παράλληλα με την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Έτσι, κατά την κατάρτιση νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αρμοδιότητες των τοπικών και περιφερειακών αρχών, οι οποίες πρέπει να διατυπώσουν τις θέσεις τους σε ευρείας κλίμακας προκαταρκτικές διαβουλεύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αναρτημένες και στη σχετική ιστοσελίδα της Ένωσης (
http://europa.eu/pol/reg/index_el.htm).


25/10/2012

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα