Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

1.5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
1.5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

Τα Συμβούλια Αποχετεύσεων συστήνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο, καθώς και τους αντίστοιχους Κανονισμούς του κάθε Συμβουλίου.


Τα Συμβούλια δεν είναι κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, εφόσον τα τέλη και δικαιώματα που επιβάλλουν με βάση το Νόμο, για την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης ή και συλλογής ομβρίων (τέλη σύνδεσης, τέλη αποχέτευσης λυμάτων ή και ομβρίων υδάτων επί της εκτιμημένης αξίας ακινήτων και τέλη χρήσης του αποχετευτικού συστήματος επί της κατανάλωσης νερού), στοχεύουν στην ανάκτηση του σχετικού κόστους, την κάλυψη των τρεχουσών δαπανών / υποχρεώσεων του Συμβουλίου και τη δημιουργία αποθεματικού για επεκτάσεις, ανανεώσεις, αποσβέσεις, δάνεια κ.λπ..


Τα πιο κάτω αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεων εγκαθιδρύθηκαν με σχετικό Διάταγμα του Υπουργικού Συμβούλιου και είναι Οργανισμοί / Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου, υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.


Τα Συμβούλια έχουν την ευθύνη για τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του Κεντρικού Αποχετευτικού Συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων / αστικών λυμάτων, και ενίοτε και της κατασκευής της βασικής υποδομής του συστήματος αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων στην περιοχή που εμπίπτει στα όρια του Συμβουλίου. Διοικούνται από Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του μητροπολιτικού Δήμου, με Πρόεδρο το Δήμαρχο, και αιρετούς εκπροσώπους των Δήμων ή και Κοινοτήτων που είναι ενταγμένοι εντός της περιοχής του Συμβουλίου.


Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας (
www.sbn.org.cy)
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (
www.sbla.com.cy)
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (
www.lsdb.org.cy)
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου (
www.sapa.org.cy)
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου ( 
www.psb.org.cy )
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας


Πέραν των πιο πάνω μεγαλύτερων αστικών Συμβουλίων Αποχετεύσεων, Συμβούλια εγκαθιδρύθηκαν και, στο παρόν στάδιο, λειτουργούν και σε ορισμένες Κοινότητες των Επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας (Αγγλισίδες, Αγρός, Ασκάς, Ιδάλιον, Κυπερούντα, Λυθροδόντας, Παλαιχώρι, Πάνω Πλάτρες, Πελένδρι, Πέρα Χωριό-Νήσου). Πρόεδροι των Συμβουλίων αυτών είναι ο οικείος Έπαρχος και μέλη τα μέλη του αντίστοιχου Κοινοτικού Συμβουλίου. Τόσο το σχεδιασμό, όσο και την κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων και έργων διάθεσης των λυμάτων στις Κοινότητες, αναλαμβάνει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.


Mε βάση το άρθρο 84 (γ) και (δ) του περί Δήμων Νόμου, οι Δήμοι έχουν καθήκον όπως, εντός των δημοτικών ορίων τους, προνοούν για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων αποχετεύσεως των λυμάτων του Δήμου, με εφαρμογή των διατάξεων του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, καθώς και για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων αποχετεύσεων ομβρίων υδάτων / αντιπλημμυρικών έργων. Αντίστοιχη πρόνοια υπάρχει και σε σχέση με τις Κοινότητες / Κοινοτικά Συμβούλια στον περί Κοινοτήτων Νόμο.


23/10/2012Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 1972 2011.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα