Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

2.1.1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ


Η Επιτροπή των Περιφερειών (http://cor.europa.eu) ιδρύθηκε το 1992 με τη συνθήκη του Μάαστριχτ και άρχισε να λειτουργεί το 1994. Αποτελεί συμβουλευτικό - γνωμοδοτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://europa.eu), με μέλη εκπροσώπους των Κρατών Μελών της. Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι η προώθηση της συμμετοχής των Περιφερειών καθώς και των Δήμων και των Κοινοτήτων στη διαμόρφωση των κοινοτικών πολιτικών.

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) απαρτίζεται από 344 τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, των οποίων η θητεία, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας (άρθρο 305.2), είναι στο εξής πενταετής. Ο διορισμός τους γίνεται από το Συμβούλιο, μετά από σχετική πρόταση των Κρατών Μελών. Τα μέλη είναι είτε αντιπρόσωποι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Περιφερειακής Διοίκησης, είτε πολιτικά υπεύθυνοι, ενώπιον μιας εκλεγμένης συνέλευσης και η θητεία τους δύναται να ανανεωθεί. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δε δεσμεύονται από καμιά επιτακτική εντολή. Ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία ως προς το γενικό συμφέρον της Κοινότητας. Στην Επιτροπή εκπροσωπούνται τέσσερις Πολιτικές Ομάδες, οι οποίες εκφράζουν τα κυριότερα ευρωπαϊκά πολιτικά ρεύματα: η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES), η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP), η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών (ALDE) και η Ομάδα της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας (ΕΑ).


Η Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από έξι μέλη / αιρετούς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τους οποίους οι τέσσερις εκπροσωπούν την Ένωση Δήμων και οι δύο την Ένωση Κοινοτήτων, με ισάριθμους αναπληρωτές. (Ο αριθμός των μελών από κάθε κράτος - μέλος αντικατοπτρίζει περίπου το μέγεθος του πληθυσμού του).


Το άρθρο 3 των Εσωτερικών και Διαδικαστικών Κανονισμών που διέπουν τη σύσταση και τη λειτουργία της ΕτΠ, προβλέπει ότι «η θητεία ενός τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους, λήγει λόγω παραιτήσεως, λόγω λήξεως της εντολής βάσει της οποίας διορίσθηκε ή λόγω θανάτου». Το άρθρο 4 προνοεί ότι «το μέλος ή ο αναπληρωτής του οποίου η θητεία περατώνεται λόγω λήξεως της εντολής βάσει της οποίας διορίσθηκε, πληροφορεί αμέσως και εγγράφως τον Πρόεδρο της ΕΤΠ».


25/10/2012

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα