Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

1.1 ΔΗΜΟΙ
Η σύσταση και λειτουργία των Δήμων διέπεται από τον περί Δήμων Νόμο. Οποιαδήποτε Κοινότητα μπορεί να γίνει Δήμος μετά από τοπικό δημοψήφισμα και έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, εφόσον έχει πληθυσμό πέραν των 5.000 ή την αναγκαία οικονομική δυνατότητα.

Μετά την παράνομη τουρκική εισβολή του 1974 (www.mfa.gov.cy) και την de facto κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου από την Τουρκία, 9 από τους 39 συνολικά Δήμους (www.ucm.org.cy) της Κύπρου, έπαψαν να ασκούν τις συνηθισμένες δημοτικές εξουσίες και αρμοδιότητες. Ωστόσο, διατηρούν τη νομική τους υπόσταση στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου διατηρούν και λειτουργούν προσωρινά την έδρα / τα γραφεία τους.


Ο Δήμαρχος εκλέγεται απευθείας από τους δημότες για θητεία πέντε χρόνων και αποτελεί την εκτελεστική αρχή του κάθε Δήμου. Εκπροσωπεί το Δήμο ενώπιον οποιασδήποτε άλλης Αρχής της Δημοκρατίας, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Διαχειριστικής Επιτροπής και οποιασδήποτε άλλης Δημοτικής Επιτροπής. Εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου και γενικά προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Δήμου, τις οποίες καθοδηγεί και ελέγχει.


Το Δημοτικό Συμβούλιο επίσης εκλέγεται κατόπιν δημόσιας ψηφοφορίας για θητεία πέντε χρόνων. Το Συμβούλιο διορίζει από τα Μέλη του τη Διαχειριστική Επιτροπή, στα καθήκοντα της οποίας περιλαμβάνονται η ετοιμασία των ετήσιων Δημοτικών Προϋπολογισμών, της ετήσιας έκθεσης και των ετήσιων λογαριασμών, ενώ βοηθά και συμβουλεύει το Δήμαρχο στην άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων του, συντονίζει το έργο των διαφόρων επιτροπών που διορίζονται από το Συμβούλιο και εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατίθενται σε αυτήν από το Συμβούλιο ή το Δήμαρχο. Το Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να διορίζει ειδικές ή μόνιμες επιτροπές οι οποίες έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.


Στο Νόμο καθορίζονται περαιτέρω οι ανώτερες θέσεις της δημοτικής υπηρεσίας που είναι οι θέσεις του Δημοτικού Γραμματέα, Δημοτικού Μηχανικού, Δημοτικού Ταμία και Δημοτικού Ιατρού. Πρόσθετες θέσεις μπορούν να δημιουργηθούν εκεί όπου διαπιστώνεται και τεκμηριώνεται τέτοια ανάγκη.


Στις κυριότερες αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνονται η κατασκευή, συντήρηση και φωτισμός των δρόμων, η συλλογή, απόθεση και επεξεργασία σκυβάλων, η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και της καλής εμφάνισης του Δήμου, η κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου και η προστασία της δημόσιας υγείας. Ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εξουσία να προωθεί σχέδια σε πολλούς άλλους τομείς, όπως οι τέχνες, η παιδεία, ο αθλητισμός και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Εκτός από τον περί Δήμων Νόμο, υπάρχουν και διάφοροι άλλοι νόμοι που παρέχουν στους Δήμους σημαντικές εξουσίες. Για παράδειγμα, ο περί Οδών και Οικοδομών Νόμος, ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος, ο περί Γάμου Νόμος και άλλοι.


Οι κυριότερες πηγές εσόδων των Δήμων είναι οι διάφορες δημοτικές φορολογίες, τέλη και δικαιώματα (επαγγελματικές άδειες, τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας, τέλη διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία, δικαιώματα έκδοσης αδειών, τέλη αποκομιδής σκυβάλων, πρόστιμα, κ.ά.), καθώς και κρατικές χορηγίες. Η Κυβέρνηση επιχορηγεί περαιτέρω έργα υποδομής που αναλαμβάνουν οι Δήμοι και το ύψος της κρατικής χορηγίας καθορίζεται αναλόγως του έργου και τις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε Δήμου. Οι ετήσιοι Προϋπολογισμοί των Δήμων υποβάλλονται για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο, εξουσία που εκχωρήθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να εξασφαλίσει εκ των προτέρων και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών. Οι λογαριασμοί τους υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.


24/10/2012
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ 1985 2011.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα