Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012 (Ν. 165(I)/2012) Γνωστοποίηση του Υπουργού Εσωτερικών σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 10
Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος του 2012 (Ν. 165(I)/2012)

Γνωστοποίηση του Υπουργού Εσωτερικών σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 10


Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τις διατάξεις του άρθρου 10(2) του περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμου του 2012 (Ν 165(Ι)/2012), γνωστοποιεί τα δικαιώματα που θα ισχύουν προς αντικατάσταση των δικαιωμάτων που εφαρμόστηκαν στη βάση των προνοιών του εδαφίου (1) του άρθρου (10) του Νόμου, ως ακολούθως:


1. Συνοπτικός τίτλος: Γνωστοποίηση δικαιωμάτων για πιστοποίηση υπογραφής ή σφραγίδας από πιστοποιών υπάλληλο.
  2. Δικαιώματα ανά έγγραφο στο χώρο του πιστοποιούντα υπαλλήλου.
     i. Για έγγραφο με αριθμό σελίδων 1 ή 2 και ένα υπογράφοντα ή/και μία σφραγίδα, ανεξαρτήτως των επαναλήψεων που τίθεται η ίδια υπογραφή και η ίδια σφραγίδα σε ολόκληρο το έγγραφο, το δικαίωμα καθορίζεται κατά μέγιστον στο ποσό των €5.00 ευρώ για ολόκληρο το έγγραφο. Για κάθε επιπλέον υπογράφοντα ή/και σφραγίδα, προστίθεται το ποσό των €2.00 ευρώ κατά μέγιστον, για ολόκληρο το έγγραφο.
     ii. Για έγγραφο με αριθμό σελίδων από 3 έως και 10, και ένα υπογράφοντα ή/και μία σφραγίδα, ανεξαρτήτως των επαναλήψεων που τίθεται η ίδια υπογραφή και η ίδια σφραγίδα σε ολόκληρο το έγγραφο, το δικαίωμα καθορίζεται κατά μέγιστον στο ποσό των €10.00 ευρώ για ολόκληρο το έγγραφο. Για κάθε επιπλέον υπογράφοντα ή/και σφραγίδα, προστίθεται το ποσό των €2.00 ευρώ κατά μέγιστον, για ολόκληρο το έγγραφο
     iii. Για έγγραφο με αριθμό σελίδων από 11 έως και 100, και ένα υπογράφοντα ή/και μία σφραγίδα, ανεξαρτήτως των επαναλήψεων που τίθεται η ίδια υπογραφή και η ίδια σφραγίδα σε ολόκληρο το έγγραφο ,το δικαίωμα καθορίζεται κατά μέγιστον στο ποσό των €25.00 ευρώ για ολόκληρο το έγγραφο. Για κάθε επιπλέον υπογράφοντα ή/και σφραγίδα, προστίθεται το ποσό των €2.00 ευρώ κατά μέγιστον, για ολόκληρο το έγγραφο
     iv. Για έγγραφο με αριθμό σελίδων άνω των 101 (χωρίς άνω όριο), και ένα υπογράφοντα ή/και μία σφραγίδα, ανεξαρτήτως των επαναλήψεων που τίθεται η ίδια υπογραφή και η ίδια σφραγίδα σε ολόκληρο το έγγραφο, το δικαίωμα καθορίζεται κατά μέγιστον στο ποσό των €40.00 ευρώ για ολόκληρο το έγγραφο. Για κάθε επιπλέον υπογράφοντα ή/και σφραγίδα, προστίθεται το ποσό των €2.00 ευρώ κατά μέγιστον, για ολόκληρο το έγγραφο.


  Ο πιστοποιών υπάλληλος, ανεξαρτήτως του αριθμού των υπογραφών ή σφραγίδων που τίθενται σε κάθε σελίδα, αφού οι υπογραφές τεθούν ενώπιον του και ταυτοποίησει τα πρόσωπα που υπογράφουν ή θέτουν την σφραγίδα, στη βάση του άρθρου (7) του Νόμου, θα θέτει μία δική του σφραγίδα ανά σελίδα και θα υπογράφει.

  Νοείται ότι τα πρόσωπα που υπογράφουν ή θέτουν την σφραγίδα τους δύναται να το πράξουν σε διαφορετικό χρονικό σημείο. Σε αυτή την περίπτωση ο πιστοποιών υπάλληλος θα αναμένει την υπογραφή όλων ή την παρέθεση όλων των σφραγίδων, πριν θέσει την δική του σφραγίδα και υπογραφή σε κάθε σελίδα του εγγράφου.
    3. Μετάβαση στον χώρο του πολίτη.

   Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει διορίσει σε κάθε περιοχή πιστοποιών υπάλληλο ώστε να μην χρειάζεται να γίνεται μετακίνηση του πιστοποιούντος υπαλλήλου εκτός της περιοχής που είναι διορισμένος. Σε περίπτωση που πολίτης καλέσει πιστοποιούντα υπάλληλο, όπως πιστοποιήσει υπογραφή ή σφραγίδα σε τοποθεσία άλλη από το γραφείο του πιστοποιούντος υπαλλήλου, τότε ο πιστοποιών υπάλληλος δύναται να ζητήσει να αποζημιωθεί από τον πολίτη για το πραγματικό κόστος μετάβασης του. Σε αυτή την περίπτωση ο πιστοποιών υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εκ των προτέρων τον πολίτη για την επιπλέον χρέωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες Το εν λόγω κόστος μετάβασης στο οίκημα του πολίτη, δεν δύναται να υπερβαίνει τα €10 ευρώ το μέγιστο.

   Νοείται ότι όταν πιστοποιών υπάλληλος κληθεί να μεταβεί σε χώρο εκτός της περιοχής που είναι διορισμένος, τότε δύναται να αρνηθεί και να παραπέμψει τον πολίτη στον δημοσιευμένο κατάλογο του Υπουργείου Εσωτερικών στον οποίο αναρτώνται τα στοιχεία των πιστοποιούντων υπαλλήλων ανά περιοχή.


    4. Πιστοποίηση ιδιωτικών εγγράφων που θα σταλούν στο εξωτερικό.

   Πιστοποιών υπάλληλος δύναται να πιστοποιήσει τις υπογραφές επί ιδιωτικού εγγράφου που θα σταλεί στο εξωτερικό. Έγγραφα ιδιωτικού δικαίου π.χ. διαθήκες, συμφωνίες, πληρεξούσια έγγραφα, θα πρέπει να παραπέμπονται για πιστοποίηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ή στα ΚΕΠ/ΚΕΠΟ, αφού προηγουμένως ο πιστοποιών υπάλληλος προσέλθει στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση για πιστοποίηση της δικής του υπογραφής και της σφραγίδας. Ο πιστοποιών υπάλληλος δύναται να χρεώσει κατά μέγιστον το ποσό των €2.00 ευρώ ανά έγγραφο, σε περίπτωση που το έγγραφο αυτό θα περάσει από την διαδικασία apostille και ο ίδιος θα προσέλθει στον Έπαρχο για πιστοποίηση της δικής του υπογραφής και σφραγίδας.

   Εάν ο πολίτης απαιτήσει όπως ο πιστοποιών υπάλληλος προσέλθει την ίδια ημέρα στον Έπαρχο, ειδικά για πιστοποίηση του εγγράφου που τον αφορά, τότε ο πιστοποιών υπάλληλος δύναται να αρνηθεί, μπορεί όμως να το πράξει και τότε δικαιούται να ζητήσει να αποζημιωθεί με τα πραγματικά του έξοδα. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €20 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση ο πιστοποιών υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εκ των προτέρων τον πολίτη για την επιπλέον χρέωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

    5. Έκδοση αποδείξεων και αναγραφή του ποσού πάνω στην σφραγίδα και χαρτοσήμανση

   Το συνολικό κόστος που θα λαμβάνει ο πιστοποιών υπάλληλος, στη βάση της παραγράφου (2), και (4) θα σημειώνεται στην σφραγίδα του πιστοποιούντος υπαλλήλου που τίθεται στην πρώτη ή στην τελευταία σελίδα του εγγράφου, ενώ στις άλλες σελίδες, ο χώρος της σφραγίδας που υπάρχει διαθέσιμος για την χρέωση θα παραμένει κενός.

   Το έγγραφο θα έχει χαρτοσήμανση στη βάση της παραγράφου (γ) του άρθρου (7) του περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμου.

   Ο πιστοποιών υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει προς τον πολίτη απόδειξη για την συνολική του χρέωση, περιλαμβάνομένων εξόδων μετακίνησης στη βάση των παραγράφων (3) και (4), στη βάση εδαφίου (1) του άρθρου 30 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου τoυ 1978 (Ν. 4/1978), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, το οποίο προβλέπει ότι: «Κάθε πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από τις πηγές που καθορίζονται στην παράγραφο (α), του εδαφίου (1) του άρθρου 5 και οφείλει όπως για κάθε φορολογικό έτος : (α) Εκδίδει τιμολόγια και αποδείξεις σχετικά με τις συναλλαγές και εισπράξεις του, όπως καθορίζεται σε κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας».

   Υπουργός Εσωτερικών
   Κωνσταντίνος Ιωάννου


   08 Φεβρουαρίου 2024
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα