Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.1.3.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αρχική (Τεχνικές Υπηρεσίες) > Τομέας Οδών και ΟικοδομώνΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θεωρώντας ότι και ο Ιδιωτικός Τομέας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επίσπευση της έκδοσης των Πολεοδομικών Αδειών και των Αδειών Οικοδομής, εισάγουν ένα νέο σύστημα εξασφάλισης διαβουλεύσεων από τους ενδιαφερόμενους. Με βάση αυτό, θα μπορεί ο Μελετητής να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες για κάθε ανάπτυξη διαβουλεύσεις από τα Αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες/Αρχές, ώστε αυτές να κατατίθενται μαζί με την Πολεοδομική Αίτηση ή/και την αίτηση για έκδοση Άδειας Οικοδομής. Έτσι οι Πολεοδομικές/Οικοδομικές Αρχές θα επικεντρώνονται στον έλεγχο που τις αφορά, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της έκδοσης των Πολεοδομικών Αδειών/Αδειών Οικοδομής.

Όσον αφορά τις Άδειες Οικοδομής, το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με όλα τα Αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες/Αρχές, έχει καταρτίσει συμβουλευτικό, προς τους Μελετητές, πίνακα , για τις απαιτούμενες για κάθε είδος ανάπτυξης διαβουλεύσεις που απαιτούνται κατά την εξέταση της αίτησης για άδεια οικοδομής, ώστε να επιτευχθεί ο πιο πάνω στόχος. Ο προαναφερόμενος πίνακας (Παράρτημα Α), καθώς επίσης και τα σχετικά έντυπα είναι αναρτημένα πιο κάτω:

(α) Έντυπο αρ.ΕΔ1 - Συμπλήρωση, υποβολή και λήψη του σχετικού αριθμού διαβούλευσης από την αρμόδια Αρχή στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται προηγουμένως η έκδοση Πολεοδομικής Άδειας, ανάλογα με την περιοχή στην οποίαν εμπίπτει το υπό ανάπτυξη τεμάχιο. Ο αριθμός αυτός θα αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς, για όλους τους Διαβουλευτές, για εύκολο εντοπισμό του αιτήματος.

(β) Έντυπο αρ.ΕΔ2 - Συμπλήρωση και υποβολή του στους Διαβουλευτές, από τους οποίους θα πρέπει να ληφθούν απόψεις, ανάλογα με το είδος της ανάπτυξης συνοδευόμενο από αντίγραφα επίσημου κτηματικού σχεδίου και τίτλου ιδιοκτησίας και τα απαιτούμενα σχέδια σύμφωνα με βάση το Παράρτημα Α.

(γ) Παράρτημα Α - Διαβούλευση με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Οι διαβουλεύσεις πριν την υποβολή αίτησης για έκδοση Άδειας Οικοδομής πρέπει να διασφαλίζονται στις περιπτώσεις που , σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία δεν απαιτείται η έκδοση Πολεοδομικής Άδειας και στις περιπτώσεις που, έχει εκδοθεί Πολεοδομική Άδεια αλλά, οι Διαβουλευτές απαιτούν περαιτέρω διαβούλευση στο στάδιο της εξέτασης της αίτησης για άδεια Οικοδομής.

2. Σε περίπτωση που θα προκύψουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στα σχέδια κατά τη διαδικασία των διαβουλεύσεων, είναι υποχρέωση του Μελετητή να διαβουλευτεί εκ νέου με τους Διαβουλευτές από τους οποίους έχουν ήδη ληφθεί απόψεις, ώστε τα τελικά σχέδια που θα υποβληθούν με την αίτηση για Άδεια Οικοδομής να ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία εξασφαλίστηκαν οι διαβουλεύσεις.

3. Η διάρκεια ισχύος των απόψεων των Διαβουλευτών που θα υποβάλλονται από τους Μελετητές του έργου με την αίτηση για Άδεια Οικοδομής θα είναι έξι μήνες από την ημερομηνία εξασφάλισης της πρώτης διαβούλευσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, διαφορετικά οι απαντήσεις των Διαβουλευτών θα πρέπει να εκσυγχρονίζονται από τους ενδιαφερόμενους, μέσω των Αρμοδίων Τμημάτων/Υπηρεσιών/Αρχών. Εννοείται ότι οι Διαβουλευτές δεσμεύονται να απαντήσουν σε 21 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του Εντύπου διαβούλευσης, ή από την ημερομηνία υποβολής συμπληρωμένων στοιχείων της αίτησης, αν αυτά δεν είχαν υποβληθεί εξ αρχής.

4. Στο στάδιο μελέτης της αίτησης για Άδεια Οικοδομής δυνατό να απαιτηθεί οποιαδήποτε άλλη διαβούλευση από την Οικοδομική Αρχή ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ανάπτυξης. Αυτή θα διενεργείται από την ίδια την Οικοδομική Αρχή.

5. Την διαδικασία εξασφάλισης διαβουλεύσεων πριν την υποβολή αίτησης για Πολεοδομική Άδεια στις περιπτώσεις όπου απαιτείται με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΔ1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΕΔ2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat parartima A - diavouleysi 21_3_2012.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα