Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.2 ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τεχνικές Υπηρεσίες
Τομέας Δομικών Προϊόντων


Σημείο Επαφής Δομικών Προϊόντων Εναρμονισμένα Πρότυπα
Νομοθεσία Δομικών Προϊόντων

Κανονισμοί
Κανονισμός 305/2011 - Συνήθεις Ερωτήσεις

Νόμοι

Διατάγματα
Πιστοποιητικά

Δήλωση Επιδόσεων

Σήμανση CE

Κοινοποιούσα Αρχή
Ανακοινώσεις, (Σεμινάρια, Ενημερωτικό Υλικό)
Ενημερωτικό Υλικό και Σεμινάρια/Εκδηλώσεις, σχετικά με τα Δομικά Προϊόντα και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011

Περιοριστικά Μέτρα Δομικών Προϊόντων
Συμβουλευτική Επιτροπή

Εποπτεία της Αγοράς

Επικοινωνία

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για σκοπούς εναρμόνισης με τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης, εφαρμόστηκε ο νόμος-πλαίσιο με τίτλο «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμος του 2002» (Νόμος 30(Ι)/2002), που αποτελεί την εναρμόνιση με την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα δομικά προϊόντα. Με βάση το άρθρο 59 του νόμου αυτού, εκδόθηκαν οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δοκιμών Κατασκευών) Κανονισμοί του 2003, σύμφωνα με τους οποίους, το Υπουργείο Εσωτερικών ορίζεται ως αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των Κανονισμών και την εποπτεία της αγοράς του τομέα των προϊόντων των δομικών κατασκευών. Οι Κανονισμοί αυτοί δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως Κ.Δ.Π. 832/2003 και τέθηκαν σε ισχύ την 01/05/2004.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, αποφάσισε έπειτα από ευρεία διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκτίμηση των επιπτώσεων, να προτείνει την αντικατάσταση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ από Κανονισμό, με σκοπό τον καλύτερο καθορισμό των στόχων της κοινοτικής νομοθεσίας και την ευκολότερη εφαρμογή της. Κυριότεροι στόχοι του νέου Κανονισμού και της αντικατάστασης της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ είναι η διασάφηση, η απλοποίηση και η ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος. Η πλήρης εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 έχει καθοριστεί ως η 1η Ιουλίου 2013.

Ο
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011, διαφοροποιείται από τη νομοθετική τεχνική της Νέας Προσέγγισης για την επίτευξη του στόχου της ελεύθερης κυκλοφορίας και χρήσης των προϊόντων, λόγω του γεγονότος ότι τα δομικά προϊόντα αποτελούν ενδιάμεσα προϊόντα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις δομικές κατασκευές. Οι έννοιες της ασφάλειας ή του γενικού συμφέροντος εφαρμόζονται στα δομικά προϊόντα μόνο στο βαθμό στον οποίο συμβάλλουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των έργων, στα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν τα προϊόντα αυτά. Συνεπώς, στόχος του Κανονισμού είναι να διασφαλίσει ότι οι τεχνικές πληροφορίες που παρουσιάζονται σε σχέση με τις αποδόσεις τους κατά τη διάθεση/διαθεσιμότητα τους στην αγορά, είναι αξιόπιστες.Πίσω στην προηγούμενη σελίδα