Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027


Με Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2023)330 εγκρίθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2023 το Πρόγραμμα 2021-2027 για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ).


PROGRAMME AMIF.pdf