Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων Υπουργείου Εσωτερικών

Γενικά
Η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων διαχειρίζεται ευρωπαϊκά ταμεία με βάση τις πρόνοιες των Κανονισμών της ΕΕ για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο των νομικών βάσεων που διέπουν το Υπουργείο Εσωτερικών με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής απορροφητικότητας των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθενται από την ΕΕ προς την Κυπριακή Δημοκρατία.
  Για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων ενεργεί ως η Διαχειριστική Αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων που είναι το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (ως μέρους του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων).

  Επιπρόσθετα η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων εμπλέκεται στις διαδικασίες ένταξης, παρακολούθησης και ελέγχου έργων που υλοποιούνται από Τοπικές Αρχές στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και άλλα Διασυνοριακά και Διαπεριφερειακά Προγράμματα (INTERREG), για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων κατασκευαστικών έργων που αφορούν Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Αστικές και Αγροτικές Περιοχές.

  Συγκεκριμένα, στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων έχουν ανατεθεί από τις αντίστοιχες Διαχειριστικές Αρχές των υπό αναφορά προγραμμάτων (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), καθώς και αρμοδιότητες Μονάδας Εφαρμογής στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης).

  Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
  Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων στηρίζεται στις ακόλουθες Νομοθεσίες και Κανονισμούς και στα ακόλουθα Προγράμματα:
    - Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό των Κοινών Διατάξεων για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων
    - Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1147 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
    - Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση ως μέρους του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων
    - Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1149 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 για τη θέσπιση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας
    - Ο περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016 [Ν. 70(I)/2016],
    - Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016 (Ν.73(Ι)(2016)
    - Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007 Κ.Δ.Π 201/2007 Κ.Δ.Π 201/2007, 257/2010
    - Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016 ΚΔΠ 138/2016, ΚΔΠ 376/2016
    - Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1058 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής
    - Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021 για τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα Κράτη Μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (Στρατηγικά Σχέδια για την ΚΓΠ)
    - Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Κύπρου)
    - Πρόγραμμα Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (Κύπρου)
    - Πρόγραμμα Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Κύπρου)
    - Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»
    - Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027


  Ποιους αφορά η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
  Η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη δημοσιότητα, την ασφάλεια του χώρου, τα ΜΚΔ, το υφιστάμενο προσωπικό ή το υποψήφιο προσωπικό της, το προσωπικό συμβαλλόμενων φορέων, το προσωπικό των δικαιούχων ιδιωτικών, δημόσιων φορέων, οντοτήτων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα ή φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη για την έναρξη ή για την έναρξη και την υλοποίηση πράξεων (συμβαλλόμενων μερών) των έργων των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων και του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), καθώς και του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης).

  Στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων γίνεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την ομάδα στόχου ήτοι τους Υπηκόους Τρίτων Χωρών, τους αιτητές διεθνούς προστασίας, τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τα άτομα που δύναται να χρήζουν διεθνή προστασία, ενήλικες και ανήλικους.

  Καθότι τμήμα της Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων εντάσσεται στη γενικότερη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών.

  Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υπουργείου Εσωτερικών
  Λουΐζα Μαρκίδου, Διοικητικός Λειτουργός Α'
  Διεύθ.: Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη, 1453 Λευκωσία
  Τηλ.: 22867661
  Ηλ. ταχυδρ.: imarkidou@moi.gov.cy


  1η Σεπτεμβρίου 2023

  Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης