Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων

Μνασιάδου 10, 1ος, 3ος, 4ος όροφος
1065 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22409999

Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: efu@moi.gov.cy

Ιστοσελίδα: www.moi.gov.cy/efu


Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης