Μέσο για την Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων 2021-2027


Μέσω των διάφορων Ευρωπαϊκών Ταμείων και με βάση το σύστημα της αποκεντρωμένης διαχείρισης του μεγαλύτερου μέρους του προϋπολογισμού της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί πόρους στα κράτη μέλη της, με σκοπό τη στήριξη της εφαρμογής των πολιτικών και προτεραιοτήτων που τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό, τη δημοσιονομική περίοδο 2021-2027 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και η διαχείριση του μεταναστευτικού, η προστασία των εξωτερικών συνόρων και η επίτευξη της εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών.

Οι ενωσιακοί πόροι αξιοποιούνται από τα κράτη μέλη μέσω της κατάρτισης πολυετών αναπτυξιακών προγραμμάτων (Προγράμματα), τα οποία τυγχάνουν διαχείρισης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (Διαχειριστικές Αρχές).

Η ετοιμασία των Προγραμμάτων γίνεται με βάση τις στρατηγικές κατευθύνσεις και συστάσεις της ΕΕ, καθώς και τις προτεραιότητες που τίθενται από εκάστη χώρα, οι οποίες εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη συνέχεια οι Διαχειριστικές Αρχές, υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν την ευθύνη συντονισμού, σε εθνικό επίπεδο, των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των Προγραμμάτων και των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ο προγραμματισμός των έργων που εντάσσονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο κάθε Προγράμματος γίνεται με βάση τις ιεραρχημένες προτάσεις των αρμόδιων Υπουργείων και άλλων αρμόδιων φορέων, λαμβάνοντας υπόψη:
- την επιλεξιμότητα των έργων στη βάση των σχετικών κανονισμών της ΕΕ,
- την τεκμηριωμένη ανάγκη υλοποίησης των έργων,
- τις ειδικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
-το ύψος των διαθέσιμων πόρων.

Τα έργα που θα τύχουν ενωσιακής χρηματοδότησης επιλέγονται είτε με τη διαδικασία των ανοικτών Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων, με βάση καθορισμένα κριτήρια επιλογής, είτε με απευθείας ανάθεση, όπου η φύση των δράσεων εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα συγκεκριμένων φορέων (de jure monopoly).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του Μέσου για την Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) είναι οι δημόσιοι φορείς που έχουν την αρμοδιότητα σχεδιασμού και εφαρμογής της πολιτικής της Κυπρικής Δημοκρατίας όσον αφορά στους τομείς που καλύπτονται από το ΜΔΣΘ, καθώς και άλλοι φορείς, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, διεθνείς εργανισμοί, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι, που έχουν αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση των συνόρων.
• Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
• Υπουργείο Εξωτερικών
• Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• Υπουργείο Εσωτερικών
• Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων / Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης
• Υπουργείο Υγείας
• Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
• Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
• Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
• Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων
• Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
• Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη
• Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
• Πολιτική Άμυνα
• Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
• Υπηρεσία Ασύλου
• Αστυνομία Κύπρου
• Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων της Αστυνομίας Κύπρου
• Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
• Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία
• Τμήμα Πληροφορικής της Αστυνομίας Κύπρου
• Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) της Αστυνομίας Κύπρου
• Ανεξάρτητες Αρχές (π.χ. Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, ΙδΕΚ - Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας)
• Ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα (π.χ. Πανεπιστήμια, Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»)
• Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (π.χ. Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, Cyprus Refugee Council)
• Διεθνείς οργανισμοί (π.χ. Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Caritas Cyprus, “Hope For Children” CRC Policy Center)
• Άλλοι ΜΚΟ / σχετικοί φορείς που εμπλέκονται στην διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε σχέση με την πρώτη υποδοχή.


Για σκοπούς διαφάνειας όλα τα έργα που εγκρίνονται για κοινοτική στήριξη δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου Προγράμματος.


Με Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2023)355 εγκρίθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2023 το Πρόγραμμα 2021-2027 για το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και των Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ).

PROGRAMME BMVI.pdf

Περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα των Ευρωπαϊκών Ταμείων στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων, ΤΙΤΛΟΣ III - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, Κεφάλαιο 1, άρθρα 21-24, 26.


Πρόταση προς Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση των Προγραμμάτων των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων για την ΠΠ 2021-2027
Έγκριση του Υπ. Οικονομικών των Προγραμμάτων των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων για την ΠΠ 2021-2027
Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 95.252 για έγκριση των Προγραμμάτων των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων για την ΠΠ 2021-2027