Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.2.1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Αρχική (Τεχνικές Υπηρεσίες) > Τομέας Δομικών Προϊόντων > Σημείο Επαφής - Πληροφορίες για τα Δομικά Προϊόντα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κανονισμοί

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011

Κανονισμός (ΕE) αριθ. 2019/515

-Κανονισμός (ΕE) αριθ. 2019/1020


Νόμοι


Νόμος του 2013 (Ν.130(Ι) 2013)

Διατάγματα


Διάταγμα του 2011 (Κ.Δ.Π. 164/2011)

Τροποποιητικό Διάταγμα του 2012 (Κ.Δ.Π. 357/2012)

Τροποποιητικό Διάταγμα του 2023 (Κ.Δ.Π. 338/2023)

Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 351/2014)


Οι νομοθεσίες (κανονισμοί, νόμοι, διατάγματα) που σχετίζονται με τα Δομικά Προϊόντα είναι οι ακόλουθες:

Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(1). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘΜ. 305/2011


Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, αποφάσισε έπειτα από ευρεία διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκτίμηση των επιπτώσεων, να προτείνει την αντικατάσταση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ από Κανονισμό, με σκοπό τον καλύτερο καθορισμό των στόχων της κοινοτικής νομοθεσίας και την ευκολότερη εφαρμογή της. Κυριότεροι στόχοι του νέου Κανονισμού και της αντικατάστασης της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ είναι η διασάφηση, η απλοποίηση και η ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος. Η πλήρης εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 καθορίστηκε η 1η Ιουλίου 2013.

Τα δομικά έργα στο σύνολό τους και στα ξεχωριστά τους μέρη πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων που εμπλέκονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των κατασκευών. Με την προϋπόθεση ότι τα δομικά έργα συντηρούνται κανονικά, πρέπει να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις δομικών έργων που τις αφορούν για οικονομικά εύλογο χρόνο ζωής.

Οι βασικές απαιτήσεις των δομικών έργων είναι οι ακόλουθες:

1. Μηχανική αντοχή και ευστάθεια
2. Πυρασφάλεια
3. Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον
4. Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης
5. Προστασία κατά του θορύβου
6. Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της θερμότητας
7. Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων

Για τους σκοπούς της επίτευξης των στόχων του Κανονισμού(ΕΕ) αριθ. 305/2011, ειδικότερα για να αρθούν και να αποφευχθούν περιορισμοί όταν δομικό προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην αγορά, η Επιτροπή θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 60 του Κανονισμού.

Κανονισμός (EE) 305/2011 της 9ης Μαρτίου 2011 (μη εγκριμένη ενοποιημένη έκδοση 8/4/2013)
Κανονισμός (EE) 305/2011 της 9ης Μαρτίου 2011 (Διορθωτικό 18-3-2013)
Regulation (EU) 305/2011 of 9th March 2011


Συνήθεις Ερωτήσεις για τον Κανονισμό 305/2011


(2). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘΜ. 2019/515

Κανονισμός (ΕE) αριθ. 2019/515 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους και την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αρθ. 764/2008.

Στόχος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/515 είναι να ενισχύσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, βελτιώνοντας την εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης και αίροντας αδικαιολόγητα εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές. Άρθρο 9 – Καθήκοντα των σημείων επαφής για τα προϊόντα.

  1. Τα κράτη μέλη ορίζουν και διατηρούν σημεία επαφής για τα προϊόντα στην επικράτειά τους και εξασφαλίζουν ότι τα σημεία επαφής για τα προϊόντα διαθέτουν επαρκείς εξουσίες και επαρκείς πόρους για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Εξασφαλίζουν ότι τα σημεία επαφής για τα προϊόντα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1724.
  2. Τα σημεία επαφής για τα προϊόντα παρέχουν ηλεκτρονικά τις ακόλουθες πληροφορίες: α) πληροφορίες σχετικά με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στην επικράτεια του κράτους μέλους τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5· β) τα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία καθιστούν δυνατή την απευθείας επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους, αυτές, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της εφαρμογής των εθνικών τεχνικών κανόνων που ισχύουν στην επικράτεια του κράτους μέλους τους· γ) τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας και τις σχετικές διαδικασίες στην επικράτεια του κράτους μέλους τους, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αρμόδιων αρχών και οικονομικού φορέα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 8.
  3. Αν είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που παρέχονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παράγραφο 2, τα σημεία επαφής για τα προϊόντα παρέχουν, κατόπιν αιτήματος οικονομικού φορέα ή αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους, κάθε χρήσιμη πληροφορία, όπως ηλεκτρονικά αντίγραφα των εθνικών τεχνικών κανόνων και των εθνικών διοικητικών διαδικασιών που ισχύουν για συγκεκριμένα εμπορεύματα ή για εμπορεύματα αυτού του είδους στην επικράτεια στην οποία είναι εγκατεστημένο το σημείο επαφής για τα προϊόντα ή ηλεκτρονική πρόσβαση στους εν λόγω κανόνες και διαδικασίες, ή πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον τα εν λόγω εμπορεύματα ή εμπορεύματα αυτού του είδους υπόκεινται σε προέγκριση βάσει της εθνικής νομοθεσίας.
  4. Τα σημεία επαφής για τα προϊόντα απαντούν εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 3.
  5. Τα σημεία επαφής για τα προϊόντα δεν χρεώνουν τέλος για τις πληροφορίες που παρέχουν σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/515 της 19ης Μαρτίου 2019

Regulation (EU) 2019/515 of 19 March 2019

(3). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘΜ. 2019/1020


Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των
Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011

Άρθρο 1 - Αντικείμενο

  1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ενίσχυσης της εποπτείας της αγοράς προϊόντων καλυπτόμενων από την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης σύμφωνα με το άρθρο 2, ώστε να διασφαλιστεί ότι στην αγορά της Ένωσης διατίθενται μόνο συμμορφούμενα προϊόντα που πληρούν απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας των δημόσιων συμφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια γενικά, η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας ασφάλειας και κάθε άλλου δημόσιου συμφέροντος που καλύπτεται από την εν λόγω νομοθεσία.
  2. Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες και διαδικασίες για τους οικονομικούς φορείς σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που υπόκεινται σε ορισμένη ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, και θεσπίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας με τους οικονομικούς φορείς.
  3. Ο παρών κανονισμός παρέχει επίσης ένα πλαίσιο για τη διενέργεια ελέγχων στα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1020 της 20ής Ιουνίου 2019

Regulation (EU) 2019/1020 OF 20 June 2019


Commission Delegated Regulation (EU) 157/2014

Commission Delegated Regulation (EU) 568/2014

Commission Delegated Regulation (EU) 574/2014

Back to top


Β. ΝΟΜΟΙ


Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2013και μετά την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, η βουλή ψήφισε τον Νόμο με τίτλο «Ο Περί Δομικών Προϊόντων Νόμος του 2013».

Ο περί Δομικών Προϊόντων Νόμος του 2013 έγινε για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και την κατάργηση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, καθώς επίσης και για τη θέσπιση όρων για τη διαθεσιμότητα και διάθεση στην αγορά δομικών προϊόντων, με την κατάρτιση κανόνων αναφορικά με την έκφραση των επιδόσεων των δομικών προϊόντων σε σχέση με την προοριζόμενη τους χρήση. Με βάση το Νόμο, το Υπουργείο Εσωτερικών ορίζεται ως αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα δομικά προϊόντα και την εποπτεία της αγοράς. Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών ορίζεται ως Σημείο Επαφής για τα Δομικά Προϊόντα καθώς επίσης και ως Κοινοποιούσα Αρχή για την κοινοποίηση των Κοινοποιημένων Οργανισμών και τον ορισμό των Οργανισμών Τεχνικής Αξιολόγησης.

Ο περί Δομικών Προϊόντων Νόμος του 2013 (Ν.130(Ι) 2013)
Back to top


Γ. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ


Σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Δομικών Προϊόντων Νόμου (Ν.130(I)/2013), ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να εκδίδει διατάγματα, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τα οποία καθορίζονται:

(α) σε προϊόντα για τα οποία υπάρχουν εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές, απαιτήσεις αναφορικά με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά σε σχέση με την προοριζομένη χρήση των δομικών προϊόντων,

(β) σε προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές, απαιτήσεις αναφορικά με τεχνικές προδιαγραφές/χαρακτηριστικά σε σχέση με την προοριζομένη χρήση των δομικών προϊόντων και

(γ) απαιτήσεις αναφορικά με την παροχή πληροφοριών από το σημείο επαφής.

Διατάγματα που έχουν εκδοθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών:

Το περί του Καθορισμού των Επιπέδων των Βασικών Απαιτήσεων Ορισμένων Προϊόντων Δομικών Κατασκευών - Διάταγμα του 2011 (Κ.Δ.Π. 164/2011)
Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμοί του 2003, Τροποποίηση Διατάγματος Κ.Δ.Π. 164/2011 - Τροποποιητικό Διάταγμα του 2012 (Κ.Δ.Π. 357/2012)
Τροποποιητικό Διάταγμα του 2023 (Κ.Δ.Π. 338/2023)
Το περί των Απαιτήσεων για τα Ουσιώδη Χαρακτηριστικά (Προκατασκευασμένα Προϊόντα Σκυροδέματος) - Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 351/2014)

Back to topΚατεβάστε το αρχείο Acrobat COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 157_2014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 568-2014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 574-2014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat REGULATION(EU)-305-2011.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305-2011 ΤΗΣ 9ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 (Διορθωτικό 18-3-2013).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305-2011 ΤΗΣ 9ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 (ΜΗ ΕΓΚΡΙΜΕΝΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 8-4-2013).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 764_2008 ΤΗΣ 9ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2008.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 765_2008 ΤΗΣ 9ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2008.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 157_2014 ΤΗΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 568_2014 ΤΗΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 574_2014 ΤΗΣ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 (Κ.Δ.Π. 351-2014).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 (Ν.130(Ι) 2013).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Κ.Δ.Π 164_2011 (Κ.Δ.Π. 357_2012).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (Κ.Δ.Π.164_2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305-2011 ΤΗΣ 9ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat REGULATION (EU) 2019_515 OF 19 MARCH 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat REGULATION (EU) 2019_1020 OF 20 JUNE 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019_1020 ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019_515 ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Τροποποιητικό Διάταγμα του 2023 (Κ.Δ.Π. 338-2023).pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα