Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.2.5 ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Αρχική (Τεχνικές Υπηρεσίες) > Τομέας Δομικών Προϊόντων
ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Από την 1η Ιουλίου 2013 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας των δομικών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, όταν δομικό προϊόν καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο και η περίοδος συνύπαρξης με τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα έχει λήξει, ή ανταποκρίνεται προς ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί για αυτό, διατίθεται στην αγορά, μόνο εάν συνοδεύεται από αντίγραφο της Δήλωσης Επιδόσεων και έχει τοποθετηθεί η Σήμανση CE.

Το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με τον περί Δομικών Προϊόντων Νόμο του 2013 που αποτελεί συμπληρωματική Νομοθεσία του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, αποτελεί την αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα δομικά προϊόντα και την εποπτεία της αγοράς.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τα δομικά προϊόντα, τα οποία ανταποκρίνονται με σχετική ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί γι΄ αυτά ή καλύπτονται από ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα και των οποίων η περίοδος συνύπαρξης τους με τυχόν αντίστοιχα εθνικά πρότυπα έχει λήξει, μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση ή με τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα και φέρουν Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων.

Προϋποθέσεις - Συνήθεις Ερωτήσεις για τον Κανονισμο (ΕΕ) 305/2011
Back to top


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

A. Δήλωση Επιδόσεων (Declaration of Performance)

 1. Όταν δομικό προϊόν καλύπτεται από Εναρμονισμένο Πρότυπο ή ανταποκρίνεται με σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση που έχει εκδοθεί γι΄ αυτό, ο κατασκευαστής καταρτίζει δήλωση επιδόσεων όταν το εν λόγω προϊόν διατίθεται στην αγορά.
 2. Όταν δομικό προϊόν καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο ή ανταποκρίνεται με σχετική ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση που έχει εκδοθεί γι΄ αυτό, οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο πληροφορίες που αφορούν την επίδοση του σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, όπως καθορίζονται στην ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, μπορεί να παρέχονται μόνο εφόσον περιλαμβάνονται και προσδιορίζονται στη δήλωση επιδόσεων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, δεν έχει καταρτιστεί δήλωση επιδόσεων.
 3. Με την κατάρτιση της δήλωσης επιδόσεων, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμφωνία του δομικού προϊόντος με την εν λόγω δηλωθείσα επίδοση. Ελλείψει αντικειμενικών ενδείξεων περί του αντιθέτου, τα κράτη μέλη τεκμαίρουν ότι η δήλωση επιδόσεων που καταρτίζεται από τον κατασκευαστή είναι ακριβής και αξιόπιστη.
Η δήλωση επιδόσεων καταρτίζεται με τη χρήση του υποδείγματος της Κατά Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 574/2014 της Επιτροπής. Σύμφωνα με τον περί Δομικών Προϊόντων Νόμο (Ν.130(I)/2013), η δήλωση επιδόσεων, καθώς και η σήμανση CE, παρέχονται στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα.

Δήλωση Επιδόσεων

------------------------------------------------

Β. Σήμανση CE των Δομικών Προϊόντων


Η σήμανση CE τοποθετείται στα δομικά προϊόντα για τα οποία ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει δήλωση επιδόσεων. Τοποθετώντας τη σήμανση CE ή αναθέτοντας την τοποθέτησή της, οι κατασκευαστές υποδηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συμφωνία του δομικού προϊόντος προς τη δηλωθείσα επίδοση, καθώς και για τη συμμόρφωση προς όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και της υπόλοιπης σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτησή της.
 1. Η σήμανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο δομικό προϊόν ή σε στερεωμένη στο προϊόν ετικέτα. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν ή δεν διασφαλίζεται λόγω της φύσης του προϊόντος, τοποθετείται στη συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα.
 2. Η σήμανση CE ακολουθείται από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο τοποθετήθηκε για πρώτη φορά, το όνομα και την καταχωρισμένη διεύθυνση του κατασκευαστή ή το σήμα ταυτοποίησης που επιτρέπει την ταυτοποίηση του ονόματος και της διεύθυνσης του κατασκευαστή εύκολα και με σαφήνεια, τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος, τον αριθμό της δήλωσης επιδόσεων, το επίπεδο ή την κατηγορία της δηλωθείσας επίδοσης, το στοιχείο αναφοράς της σχετικής εναρμονισμένης τεχνικής προδιαγραφής, τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού, κατά περίπτωση, και την προοριζόμενη χρήση όπως καθορίζεται στη σχετική εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή.
 3. Η σήμανση CE τοποθετείται προτού διατεθεί το δομικό προϊόν στην αγορά. Μπορεί να συνοδεύεται από εικονόγραμμα ή άλλο τυχόν σήμα που υποδεικνύει κυρίως ειδικό κίνδυνο ή χρήση. Σύμφωνα με τον περί Δομικών Προϊόντων Νόμου (Ν.130(I)/2013), η δήλωση επιδόσεων, καθώς και η σήμανση CE, παρέχονται στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα.


Στον πιο κάτω οδηγό θα βρείτε επεξηγήσεις για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για τη σήμανση CE ενός νέου δομικού προϊόντος. Ο οδηγός επεξηγεί επίσης τι να κάνετε αν το προϊόν αλλάζει (διαδικασίες, πρώτες ύλες, δοκιμές κ.λπ.): αυτό το γεγονός καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση των απαιτούμενων εγγράφων. Ενώ οι κανόνες της σήμανσης CE έχουν αλλάξει από την 1η Ιουλίου 2013 και ενδέχεται να χρειαστεί να επικαιροποιήσετε τη σήμανση CE των προϊόντων σας, το φυλλάδιο αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο για σας.


Σήμανση CE των Δομικών Προϊόντων - βήμα προς βήμα

Back to top


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι νομοθεσίες (κανονισμοί, νόμοι, διατάγματα) που σχετίζονται με τα Δομικά Προϊόντα και όλο το σχετικό υλικό βρίσκονται στις ακόλουθες σελίδες:


Νομοθεσία - Περισσότερα..
Back to top

ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών αποτελεί το σημεία επαφής στην Κύπρο για τα δομικά προϊόντα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011 Άρθρο 10 και το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008, τα σημεία επαφής για τα δομικά προϊόντα παρέχουν, μετά από αίτηση, μεταξύ άλλων, ενός οικονομικού φορέα ή της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους, πληροφορίες όπως:

  α) τους εθνικούς τεχνικούς κανόνες που ισχύουν για συγκεκριμένο είδος προϊόντος
  β) λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας με τις εθνικές αρμόδιες Αρχές
  γ) μέσα έννομης προστασίας που είναι γενικά διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αρμόδιων αρχών και οικονομικού φορέα·

Τα σημεία επαφής παρέχουν απάντηση σε τυχόν αιτήματα, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβή αίτησης.

Τα σημεία επαφής για τα προϊόντα παρέχουν δωρεάν τις πληροφορίες που αναφέρονται πιο πάνω. Για επιπρόσθετες πληροφορίες δυνατό να απαιτηθεί η καταβολή σχετικού τέλους.
Back to top

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ


Τομέας Δομικών Προϊόντων

Τεχνικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Εσωτερικών
1453, ΛευκωσίαΑρ. Τηλεφώνου: 22 806 400
Αρ. Τηλεομοιοτ. Συσκευής (fax): 22 806 401
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email):

Back to top


ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

List of Product Contact Points for Construction (Regulation (EU) 305/2011, Art 10) - August 2020

Back to top


ΆΛΛΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


Back to topΚατεβάστε το αρχείο Acrobat Σήμανση CE των Δομικών Προϊόντων - βήμα προς βήμα.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα