Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

12.3 Πολεοδομικά Κίνητρα και Ρυθμίσεις
Μέσα από πολεοδομικά κίνητρα και ρυθμίσεις δίδεται δυνατότητα ενίσχυσης και αναζωογόνησης της Περιοχής της εντός των τειχών Λευκωσίας.

Τα κίνητρα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

1. Διατήρηση του εγκεκριμένου συντελεστή δόμησης σε περίπτωση κατεδάφισης και αντικατάστασης ενός μη αξιόλογου γερασμένου κτηρίου με μια επιτρεπόμενη από το Σχέδιο Περιοχής χρήση. Ως προϋπόθεση τίθεται η υλοποίηση της νέας ανάπτυξης εντός τεσσάρων ετών από τη χορήγηση της Πολεοδομικής Άδειας. Γερασμένο κτήριο θεωρείται αυτό που ανεγέρθηκε πριν το 1980 και του οποίου η συντήρηση ή η αποκατάσταση κρίνεται μη βιώσιμη και οικονομικά ασύμφορη.

2. Εξαίρεση ή/και μείωση των απαιτήσεων υπόδειξης χώρων στάθμευσης. Το κίνητρο, το οποίο έχει ισχύ μέχρι το 2026, προνοεί:
i. Εξαίρεση απαίτησης για υπόδειξη χώρων στάθμευσης για νέες επιτρεπόμενες αναπτύξεις που προέρχονται από αποκατάσταση ή/και επαναχρησιμοποίηση οικοδομών, αλλά και νέες οικοδομές στις πεζοδρομοποιημένες περιοχές.
ii. Μείωση απαιτήσεων για χώρους στάθμευσης σε ποσοστό μέχρι και 60% (προτείνεται για τις υφιστάμενες οικοδομές).
iii. Μείωση του τιμήματος εξαγοράς των χώρων στάθμευσης κατά 70%.


3. Αύξηση κατά 10% του ποσοστού κάλυψης εκεί και όπου συντελείται συνολική αποκατάσταση μιας οικοδομής για εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών.


    Περαιτέρω πληροφόρηση για τα εν λόγω κίνητρα θα είναι διαθέσιμη στη σελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεων

    Πίσω στην προηγούμενη σελίδα